Từ khóa: Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành:
Tên văn bản / Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
46/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Bộ LĐ TB&XH Quy định về Điều lệ trường Cao đẳng
03/2017/TT-BLĐTBXH 01/03/2017 Bộ LĐ TB&XH Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đạo tạo trình độ trung...
04/2017/TT-BLĐTBXH 02/03/2017 Bộ LĐ TB&XH Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
05/2017/TT-BLĐTBXH 02/03/2017 Bộ LĐ TB&XH Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
06/2017/TT-BLĐTBXH 08/03/2017 Bộ LĐ TB&XH Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
07/2017/TT-BLĐTBXH 10/03/2017 Bộ LĐ TB&XH Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
08/2017/TT-BLĐTBXH 10/03/2017 Bộ LĐ TB&XH Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
09/2017/TT-BLĐTBXH 13/03/2017 Bộ LĐ TB&XH Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
10/2017/TT-BLĐTBXH 03/03/2017 Bộ LĐ TB&XH Thông tư Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
11/2017/TT-BLĐTBXH 20/4/2017 Bộ LĐ TB&XH Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công
12/2017/TT-BLĐTBXH 20/4/2017 Bộ LĐ TB&XH Thông tư Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng