Số hiệu 05/2017/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành Bộ LĐ TB&XH
Ngày ban hành
Loại tài liệu
Người ký
Tài liệu đính kèm f
Mô tả
Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Tài liệu khác:

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
80/2014/QĐ-TTg (ngày 30/12/2014) Chính phủ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
22/2015/QĐ-TTg (Ngày 22/06/2015) Chính Phủ Về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
74/2014/QH13 (ngày 27/11/2014) Quốc Hội Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp
16/2015/NĐ-CP (ngày 14/2/2015) Chính Phủ Nghị Định Quy định quy chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
03/2015/TT-BGDĐT (ngày 26/02/2015) Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
01/2015/TTLT-BNV-BTC (ngày 14/4/2014) Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 108
108/2014/NĐ-CP (ngày 20/11/2014) CHÍNH PHỦ NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
1072/BXD-TCCB (19/05/2015) Bộ Xây Dựng Về việc triển khai thực hiện Nghị Định số 108/2014 NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế
4375/BGDĐT-CTHSSV (27/8/2015) Bộ Giáo dục và Đào tạo Tăng cường triển khai công tác bảo đảm TTATGT trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2015-2016
09-QĐ-BXD (11/1/2016) Bộ Xây dựng Quyết định số 09/QĐ-BXD ngày 11/01/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015.
05/2016/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT về việc Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động–Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Trích QĐ số 848/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng Bộ Xây Dựng TRÍCH QĐ 848 CỦA BỘ XÂY DỰNG 31.5.2006.pdf
Quy chế bình chọn tập thể, cá nhân vinh danh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam - dấu ấn 30 năm đổi mới” Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Quy chế bình chọn tập thể, cá nhân vinh danh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam - dấu ấn 30 năm đổi mới”.PDF
26/2016/TT-BXD Bộ Xây Dựng Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
1406/QĐ-BXD Bộ Xây Dựng Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016.
29/2016/TT-BXD Bộ Xây Dựng về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng
30/2016/TT-BXD Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.
31/2016/TT-BXD Bộ Xây Dựng  quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
03/2017/TT-BLĐTBXH Bộ LĐ TB&XH Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đạo tạo trình độ trung...
04/2017/TT-BLĐTBXH Bộ LĐ TB&XH Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
06/2017/TT-BLĐTBXH Bộ LĐ TB&XH Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
07/2017/TT-BLĐTBXH Bộ LĐ TB&XH Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
08/2017/TT-BLĐTBXH Bộ LĐ TB&XH Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
46/2016/TT-BLĐTBXH Bộ LĐ TB&XH Quy định về Điều lệ trường Cao đẳng
09/2017/TT-BLĐTBXH Bộ LĐ TB&XH Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
10/2017/TT-BLĐTBXH Bộ LĐ TB&XH Thông tư Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
11/2017/TT-BLĐTBXH Bộ LĐ TB&XH Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công
12/2017/TT-BLĐTBXH Bộ LĐ TB&XH Thông tư Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
04/2015/NĐ-CP Chính phủ Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
01/2016/TT-BNV Bộ Nội Vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
22/2017/TT-BLĐTBXH Bộ LĐTB&XH Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
14/2017/TT-BLĐTBXH Bộ LĐTBXH Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
15/2017/TT-BLĐTBXH Bộ LĐTBXH Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
17/2017/TT-BLĐTBXH Bộ LĐTBXH Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng
1229/QĐ-BLĐTBXH Bộ LĐTBXH V/v đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
27/2017/TT-BLĐTBXH Bộ LĐTBXH Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
28/2017/TT-BLĐTBXH Bộ LĐTBXH TT 28/2017/TT-BLĐTBXH Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
29/2017/TT-BLĐTBXH Bộ LĐTBXH TT 29/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo   
31/2017/TT-BLĐTBXH Bộ LĐTBXH TT 31/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học
03/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động TBXH Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
24/2018/TT-BLĐTBXH Bộ LĐ-TB&XH Ban hành Chương trình môn học GIáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
69/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định về việc công bố danh mục quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018
32/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Thông tư hướng dẫn hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 
93/2015/QH13 Quốc hội Luật tố tụng hành chính năm 2015