Thứ
Trang chủ    

TRUYỀN THỐNG 56 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1958 - 2014)

English
 
 
TRANG NỘI BỘ
 
Tuyển sinh Online
Hỏi - Đóng góp ý kiến
Nhà trường trả lời
Email CTC1 (...@ctc1.edu.vn)
 
 
Tiện ích website
  
 
  
 
 
Bộ đếm truy cập
 
 
DANH HIỆU, HỌC BỔNG

Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1

V/v Ban hành “ Quy định xếp loại học sinh sinh viên và mức học bổng khuyến khích học tập”


Nhà trường quy định cụ thể về chế độ học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện (gọi tắt là học bổng) đối với HSSV hệ chính quy như sau:
1/ Quỹ học bổng: bằng 15% học phí HSSV hệ chính quy (Q)
2/ Đối tượng và điều kiện:
HSSV hệ chính quy được nhà trường xét, cấp học bổng nếu có đủ các điều kiện sau:
+ Xếp loại học tập đạt loại khá trở lên (ĐHT=7.0). Trong đó ĐHT  là điểm trung bình chung học tập trong học kỳ, tính theo quy chế đào tạo, lấy kết quả kết quả thi, kiểm tra kết thúc học phần( môn học) lần thứ nhất và không có điểm dưới 5.
+ Xếp loại rèn luyện đạt loại khá trở lên ( ĐRL= 70 điểm);
+ Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.
3/ Quy định xếp loại học sinh sinh viên: 

                  Phân loại theo                                                        

ĐTBCHT

Phân loại

KQRL

Xuất sắc

Giỏi

Khá

Xuất sắc

Xuất sắc

Giỏi

Khá

Giỏi

Giỏi

Giỏi

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

4/ Nguyên tắc tính toán:
4.1 Mức một suất học bổng:
a. Hệ Cao đẳng:

- Ngành Xây dựng, Kinh tế Xây dưng, Vật liệu, Hạ tầng, Cấp thoát nước
+ Mức học bổng loại khá: 316.000đ 1 tháng
+ Mức học bổng loại giỏi: 360.000đ 1 tháng
+ Mức học bổng loại xuất sắc: 410.000đ 1 tháng
- Ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng
+ Mức học bổng loại khá: 284.000đ 1 tháng
+ Mức học bổng loại giỏi: 334.000đ 1 tháng
+ Mức học bổng loại xuất sắc: 384.000đ 1 tháng
b. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp:
- Ngành Xây dựng, Cấp thoát nước:
+ Mức học bổng loại khá: 276.000đ 1 tháng
+ Mức học bổng loại giỏi: 326.000đ 1 tháng
+ Mức học bổng loại xuất sắc: 376.000đ 1 tháng
- Ngành Kế toán:
+ Mức học bổng loại khá: 248.000đ 1 tháng
+ Mức học bổng loại giỏi: 298.000đ 1 tháng
+ Mức học bổng loại xuất sắc: 348.000đ 1 tháng
c. Hệ Trung cấp nghề:
+ Mức học bổng loại khá: 276.000đ 1 tháng
+ Mức học bổng loại giỏi: 326.000đ 1 tháng
+ Mức học bổng loại xuất sắc: 376.000đ 1 tháng
4.2 Về thứ tự ưu tiên
+ Từ  cao đến thấp( xuất sắc-->giỏi --> khá);
+ Nếu cùng loại sẽ xét theo chỉ số phụ (theo phiếu điểm 100 và ý kiến giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp).
4.3. Về phân bổ số suất học bổng
+ Theo bậc đào tạo( cao đẳng, trung cấp)
+ Theo từng ngành học, khoá học
+ Theo loại học bổng từ cao đến thấp
4.4. Về thời gian xét, cấp học bổng
+ Theo từng học kỳ và vào đầu học kỳ sau
+ Thời gian hưởng học bổng:
Đối với học chế niên chế: bằng số tháng thực học trong học kỳ.
5/ Tổ chức thực hiện:
5.1  Các Khoa, Bộ môn, phòng Đào tạo:
+ Ngay sau khi có điểm thi, kiểm tra, kiểm tra kết thúc học phần (môn học) lần thứ nhất, phải chuyển số liệu về phòng công tác học sinh, sinh viên (điểm học phần và điểm thi, kiểm tra kết thúc (học phần).
+ Phối hợp với phòng công tác học sinh, sinh viên thẩm định và giải quyết các việc có liên quan đến điểm học tập, điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên.
5.2. Phòng Tài chính - kế toán:
+ Cuối học kỳ tổng hợp số tiền học phí thực thu trong học kỳ của từng bậc, khoá, ngành đào tạo chuyển số liệu cho phòng Công tác học sinh - sinh viên.
+ Thực hiện chi trả học bổng cho HSSV theo Quyết định của Hiệu trưởng và các quy định hiện hành.
5.3. Phòng Công tác học sinh - sinh viên, Giáo viên chủ nhiệm lớp
+ Tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện để lập danh sách HSSV được cấp học bổng theo quy định, báo cáo Hội đồng học bổng nhà trường.
+ Thông báo công khai danh sách HSSV được cấp học bổng trên các phương tiện thông tin nhà trường trong 07 ngày trước khi thực hiện.
+ Phối hợp các Phòng, Khoa, Bộ môn để giải quyết các việc phát sinh có liên quan đến học bổng, báo cáo Ban giám hiệu quyết định.
5.4 Các đơn vị khác phối hợp với phòng Công tác học sinh - sinh viên tổ chức thực hiện chế độ học bổng theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Quy định này có hiệu lực từ năm học 2011 - 2012, tất cả các quy định khác trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ./.
 

 
 
Thông báo Nhà trường
Tin tức - sự kiện
Văn bản mới ban hành