Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

Tài chính doanh nghiệp

16/07/2015

Tài chính doanh nghiệp

Xem chi tiếtXem chi tiết

Quản trị doanh nghiệp xây dựng

16/07/2015

Quản trị doanh nghiệp xây dựng

Xem chi tiếtXem chi tiết

Kế toán xây dựng

16/07/2015

Kế toán xây dựng

Xem chi tiếtXem chi tiết

Xây dựng công trình hạ tầng nông thôn

16/07/2015

Xây dựng công trình hạ tầng nông thôn

Xem chi tiếtXem chi tiết

Quản lý xây dựng công trình nông thôn

16/07/2015

Quản lý xây dựng công trình nông thôn

Xem chi tiếtXem chi tiết

Kỹ thuật trắc địa công trình

15/07/2015

Kỹ thuật trắc địa công trình

Xem chi tiếtXem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

15/07/2015

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

Xem chi tiếtXem chi tiết

Ngân hàng thương mại

15/07/2015

Ngân hàng thương mại

Xem chi tiếtXem chi tiết

Quản trị kinh doanh

15/07/2015

Quản trị kinh doanh

Xem chi tiếtXem chi tiết

Kỹ thuật hạ tầng đô thị

15/07/2015

Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Xem chi tiếtXem chi tiết