Chương trình đào tạo của trường

Chương trình đào tạo của trường

Chương trình đào tạo của trường

Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Nề - Hoàn thiện

01/02/2021

Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Nề - Hoàn thiện

Xem chi tiếtXem chi tiết

Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Cốt thép - Hàn

01/02/2021

Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Cốt thép - Hàn

Xem chi tiếtXem chi tiết

Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Cốp pha - Giàn giáo

01/02/2021

Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Cốp pha - Giàn giáo

Xem chi tiếtXem chi tiết

Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Cấp thoát nước

01/02/2021

Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Cấp thoát nước

Xem chi tiếtXem chi tiết

Chương trình đào tạo nghề Nề - Hoàn thiện

01/02/2021

Chương trình đào tạo nghề Nề - Hoàn thiện

Xem chi tiếtXem chi tiết

Chương trình đào tạo nghề Cốt thép - Hàn

01/02/2021

Chương trình đào tạo nghề Cốt thép - Hàn

Xem chi tiếtXem chi tiết

Chương trình đào tạo nghề Cốp pha - Giàn giáo

01/02/2021

Chương trình đào tạo nghề Cốp pha - Giàn giáo

Xem chi tiếtXem chi tiết

Chương trình đào tạo nghề Bê tông

01/02/2021

Chương trình đào tạo nghề Bê tông

Xem chi tiếtXem chi tiết

Chương trình đào tạo Tin học văn phòng

01/02/2021

Chương trình đào tạo Tin học văn phòng

Xem chi tiếtXem chi tiết

Chương trình đào tạo Thương mại điện tử

01/02/2021

Chương trình đào tạo Thương mại điện tử

Xem chi tiếtXem chi tiết