Danh sách nhân sự đã đựơc quy hoạch vào các chức danh Bí thư, phó bí thư và UV BCH khi thực hiện bổ sung quy hoạch vào năm 2014 và hướng dẫn số 21-HD/ĐUK (kèm thông báo số 128A-TB/ĐU ngày 25/11/2016 của ĐU trường CĐXD số 1)

08:20:00  25/11/2016
Đối tác