ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

14:06:00  10/10/2017

Điểm thi lần 1

10.25.2017 T4 07h30 DS THI ATLD CX16.1-4 TL L1.xls

10.27.2017 T6 07h30 DS THI ATLD CX16.5-8 TL L1.xls

11.01.2017 T4 13h30 DS THI ATLD CKX14.1 TL L1.xls

11.10.2017 T6 09h30 DS THI CHINH TRI 69X1,40KTX1 TL L1.xls

10.25.2017 T4 07h30 DS THI CSKT CK5.1 TL L1.xls

11.08.2017 T4 09h30 DS THI CHCT2 CX17.5-8 TL L1.xls

11.08.2017 T4 07h30 DS THI CHCT2 CX17.1-4 TL L1.xls

10.11.2017 T4 13h30 DS THI CTKT CN16 TL L1.xls

10.27.2017 T6 13h30 DS THI DBKLXDCT CK4.1 TL L1.xls

09.22.2017 T6 07h30 DS THI KIEM TOAN CKT13.1, CKTX1 TL L1.xls

09.29.2017 T6 07h30 DS THI KTHCSN CKT13.1 TL L1.xls

10.10.2017 DS THI KCBTCT1 HLCD VD L1.pdf

11.10.2017 T6 09h30 DS THI KTCTDD CX17.5-8 TL L1.xls

10.27.2017 DS THI KTTC1 CX16.4 VD L1.pdf

10.27.2017 DS THI KTTC2 CX16.1 VD L1.pdf

10.27.2017 DS THI KTTC2 CX16.2 VD L1.pdf

10.27.2017 DS THI KTTC2 CX16.3 VD L1.pdf

10.25.2017 DS THI KTTC2 CX16.5 VD L1.pdf

10.25.2017 DS THI KTTC2 CX16.6 VD L1.pdf

10.25.2017 DS THI KTTC2 CX16.7 L1.pdf

10.25.2017 DS THI KTTC2 CX16.8 VD L1.pdf

10.11.2017 T4 07h30 DS THI KTTCCTKTHTDT HT9.1 TL L1.xls

09.29.2017 T6 07h30 DS THI LAP& PTBCTCDNXD CKTX1 TL L1.xls

10.13.2017 T6 13h30 DS THI NLTKCTCN CK4.1 TL L1.xls

11.10.2017 T6 13h30 DS THI NOI THAT CK4.1 TL L1.xls

09.29.2017 T6 09h30 DS THI PL 40KTX1, 69X1 TL L1.xls

11.01.2017 T4 09h30 DS THI PLDC CKX16.1 TL L1.xls

10.13.2017 T6 07h30 DS THI PLXD CN15,HT9.1 TL L1.xls

10.23.2017 T2 07h30 DS THI PLXD CX16.1-4 TL L1.xls

10.23.2017 T2 09h30 DS THI PLXD CX16.5-8 TL L1.xls

10.25.2017 T4 13h30 DS THI PLXD CKX14.1 TL L1.xls

10.27.2017 T6 13h30 DS THI TTQTCT CKTX1 TL L1.xls

10.20.2017 T6 07h30 DS THI TTQTCTKTHTDT HT9.1 TL L1.xls

09.27.2017 T4 07h30 DS THI TCHTKT CKT13.1,CKTX1 TL L1.xls

10.11.2017 T4 07h30 DS THI TCTCCTCTN CN15 TL L1.xls

10.27.2017 T6 07h30 DS THI VLKT CK5.1 TL L1.xls


Điểm thi lần 2

11.24.2017 T6 15h30 DS THI CHINH TRI 69X1; 40KTX1 TL L2.xls

11.16.2017 T5 13h30 DS THI CSKT CK5.1 TL L2.xls

11.01.2017 T4 07h30 DS THI CTKT CN16 TL L2.xls

10.17.2017 T3 07h30 DS THI DTCTKTHTDT HT9.1 TL L1.xls

10.19.2017 T5 09h30 DS THI KTHCSN CKT13.1 TL L2.xls

11.10.2017 DS THI KTTC2 CX16.2 VD L2.pdf

11.10.2017 DS THI KTTC2 CX16.3 VD L2.pdf

11.10.2017 DS THI KTTC2 CX16.4 VD L2.pdf

11.10.2017 DS THI KTTC2 CX16.5 VD L2.pdf

11.10.2017 DS THI KTTC2 CX16.6 VD L2.pdf

11.10.2017 DS THI KTTC2 CX16.7 VD L2.pdf

11.10.2017 DS THI KTTC2 CX16.8 VD L2.pdf

10.19.2017 T5 09h30 DS THI LAP & PTBCTCDNXD CKTX1 TL L2.xls

11.01.2017 T4 07h30 DS THI NLTKCTCN CK4.1 TL L2.xls

10.13.2017 T6 15h30 DS THI PL 69X1,40KTX1 TL L2.xls

11.16.2017 T5 13h30 DS THI PLXD CX16.1-2,5-6 TL L2.xls

11.16.2017 T5 07h30 DS THI PLXD CX16.3-4,7-8,CKX14.1 TL L2.xls

11.16.2017 T5 15h30 DS THI VLKT CK5.1 TL L2.xls

Đối tác