ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

14:06:00  10/10/2017

Điểm thi lần 1

10.25.2017 T4 07h30 DS THI ATLD CX16.1-4 TL L1.xls

10.27.2017 T6 07h30 DS THI ATLD CX16.5-8 TL L1.xls

11.01.2017 T4 13h30 DS THI ATLD CKX14.1 TL L1.xls

12.13.2017 T4 13h30 DS THI CTKTNDD CK5.1 TL L1.xls

12.19.2017 T3 07h30 DS THI CTN&MT CX17.1-4 TL L1.xls

12.19.2017 T3 09h30 DS THI CTN&MT CX17.5-8 TL L1.xls

12.15.2017 T6 13h30 DS THI CTNTCT CN16 TL L1.xls

11.10.2017 T6 09h30 DS THI CHINH TRI 69X1,40KTX1 TL L1.xls

12.15.2017 T6 09h30 DS THI CHINH TRI CKT15.1 TL L1.xls

12.13.2017 DS THI CHINH TRỊ CKX16.1 VD L1.pdf

12.13.2017 T4 13h30 DS THI CHINH TRI CK6,CN17,HT10,CV11 TL L1.xls

12.13.2017 T4 13h30 DS THI CTTMBTB CN16 TL L1.xls

10.25.2017 T4 07h30 DS THI CSKT CK5.1 TL L1.xls

11.08.2017 T4 09h30 DS THI CHCT2 CX17.5-8 TL L1.xls

11.08.2017 T4 07h30 DS THI CHCT2 CX17.1-4 TL L1.xls

10.11.2017 T4 13h30 DS THI CTKT CN16 TL L1.xls

01.05.2018 T6 09h30 DS THI CXD 69X1 TL L1.xls

12.06.2017 T4 07h30 DS THI DTXD&CTN CN15 TL L1.xls

10.17.2017 T3 07h30 DS THI DTCTKTHTDT HT9.1 TL L1.xls

12.13.2017 T4 13h30 DS THI ĐM-ĐG CKX15.1 TL L1.xls

10.27.2017 T6 13h30 DS THI DBKLXDCT CK4.1 TL L1.xls

12.13.2017 T4 07h30 DS THI HCTTQTCTXD CX16.1-4 TL L1.xls

12.13.2017 T4 09h30 DS THI HCTTQTCTXD CX16.5-8,CN15 TL L1.xls

09.22.2017 T6 07h30 DS THI KIEM TOAN CKT13.1, CKTX1 TL L1.xls

09.29.2017 T6 07h30 DS THI KTHCSN CKT13.1 TL L1.xls

10.10.2017 DS THI KCBTCT1 HLCD VD L1.pdf

12.15.2017 DS THI KCBTCT1 CK5.1 VD L1.pdf

12.27.2017 DS THI KCBTCT1 CX17.1 VD L1.pdf

12.27.2017 DS THI KCBTCT1 CX17.2 VD L1.pdf

12.27.2017 DS THI KCBTCT1 CX17.3 VD L1.pdf

12.27.2017 DS THI KCBTCT1 CX17.4 VD L1.pdf

12.22.2017 DS THI KCBTCT1 CX17.5 VD L1.pdf

12.21.2017 DS THI KCBTCT1 CX17.6 VD L1.pdf

12.21.2017 DS THI KCBTCT1 CX17.7 VD L1.pdf

21.22.2017 DS THI KCBTCT1 CX17.8 VD L1.pdf

12.06.2017 T4 13h30 DS THI KTTCDN1 CKT14.1 TL L1.xls

11.10.2017 T6 09h30 DS THI KTCTDD CX17.5-8 TL L1.xls

12.15.2017 T6 13h30 DS THI KT&QTKD CKX15.1 TL L1.xls

12.21.2017 T5 07h30 DS THI KTCTDD CX17.1-4 TL L1.xls

12.22.2017 DS THI KTTC CKX15.1 VD L1.pdf

10.27.2017 DS THI KTTC1 CX16.4 VD L1.pdf

10.27.2017 DS THI KTTC2 CX16.1 VD L1.pdf

10.27.2017 DS THI KTTC2 CX16.2 VD L1.pdf

10.27.2017 DS THI KTTC2 CX16.3 VD L1.pdf

10.25.2017 DS THI KTTC2 CX16.5 VD L1.pdf

10.25.2017 DS THI KTTC2 CX16.6 VD L1.pdf

10.25.2017 DS THI KTTC2 CX16.7 L1.pdf

10.25.2017 DS THI KTTC2 CX16.8 VD L1.pdf

10.11.2017 T4 07h30 DS THI KTTCCTKTHTDT HT9.1 TL L1.xls

09.29.2017 T6 07h30 DS THI LAP& PTBCTCDNXD CKTX1 TL L1.xls

01.03.2017 T4 09h30 DS THI LTTCTT 40KTX1 TL L1.xls

12.08.2017 T6 13h30 DS THI MLCN CN16 TL L1.xls

01.05.2018 T6 09h30 DS THI NLKT 40KTX1 TL L1.xls

10.13.2017 T6 13h30 DS THI NLTKCTCN CK4.1 TL L1.xls

11.10.2017 T6 13h30 DS THI NOI THAT CK4.1 TL L1.xls

09.29.2017 T6 09h30 DS THI PL 40KTX1, 69X1 TL L1.xls

11.01.2017 T4 09h30 DS THI PLDC CKX16.1 TL L1.xls

10.13.2017 T6 07h30 DS THI PLXD CN15,HT9.1 TL L1.xls

10.23.2017 T2 07h30 DS THI PLXD CX16.1-4 TL L1.xls

10.23.2017 T2 09h30 DS THI PLXD CX16.5-8 TL L1.xls

10.25.2017 T4 13h30 DS THI PLXD CKX14.1 TL L1.xls

12.08.2017 T6 13h30 DS THI QTDN CKT14.1 TL L1.xls

12.15.2017 T6 13h30 DS THI TCDN1 CKT14.1 TL L1.xls

10.27.2017 T6 13h30 DS THI TTQTCT CKTX1 TL L1.xls

10.20.2017 T6 07h30 DS THI TTQTCTKTHTDT HT9.1 TL L1.xls

12.18.2017 T2 09h30 DS THI TTDT NHOM 10-17 TL L1.xls

12.18.2017 T2 07h30 DS THI TTDT NHOM 1 -9 TL L1.xls

12.13.2017 T4 13h30 DS THI THUE CKT14.1 TL L1.xls

09.27.2017 T4 07h30 DS THI TCHTKT CKT13.1,CKTX1 TL L1.xls

10.11.2017 T4 07h30 DS THI TCTCCTCTN CN15 TL L1.xls

12.06.2017 T4 07h30 DS THI TCTCCTKTHTDT HT9.1 TL L1.xls

12.15.2017 T6 07h30 DS THI TCTCCTXD CX16.1-4 TL L1.xls

12.15.2017 T6 09h30 DS THI TCTCCTXD CX16.5-8 TL L1.xls

12.12.2017 T3 07h30 DS THI TOAN CX18.1-5 TL L1.xls

12.12.2017 T3 07h30 DS THI TOAN CKT15.1 TL L1.xls

12.22.2017 T6 13h30 DS THI TOAN CX18.6-7 TL L1.xls

10.27.2017 T6 07h30 DS THI VLKT CK5.1 TL L1.xls

12.08.2017 T6 09h30 DS THI VXD CX18.1-5 TL L1.xls

01.03.2017 T4 09h30 DS THI VXD 69X1 TL L1.xls

01.12.2018 T6 09h30 DS THI VXD 40KTX1 TL L1.xls

12.15.2017 T6 15h30 DS THI VXD1 CX18.6,CK6,CN17,HT10,CV11 TL L1.xls

12.20.2017 T4 07h30 DS THI VXD1 CX18.7 TL L1.xls

12.15.2017 T6 13h30 DS THI XLNT CN15 TL L1.xls


Điểm thi lần 2

11.22.2017 T4 07h30 DS THI ATLD CKX14.1 TL L2.xls

12.29.2017 T6 13h30 DS THI ATLD CN15 TN L2.xls

12.29.2017 T6 13h30 DS THI ATLD HT9.1 TN L2.xls

01.04.2018 T5 09h30 DS THI CTNTCT CN16 TL L2.xls

01.05.2018 T6 07h30 DS THI CTN&MT CX17.1-8 TL L2.xls

11.24.2017 T6 15h30 DS THI CHINH TRI 69X1; 40KTX1 TL L2.xls

11.29.2017 T4 07h30 DS THI CHCT2 CX17.1-2,5-6 TL L2.xls

11.29.2017 T4 13h30 DS THI CHCT2 CX17.3-4,7-8 TL L2.xls

01.11.2018 T5 07h30 DS THI CHD CX17.5-6 TN L2.xls

11.16.2017 T5 13h30 DS THI CSKT CK5.1 TL L2.xls

11.01.2017 T4 07h30 DS THI CTKT CN16 TL L2.xls

01.04.2018 T5 09h30 DS THI DM-DG CKX15.1 TL L2.xls

01.11.2018 T5 09h30 DS THI DM-DG CKX15.1 TL L2.xls

01.04.2018 T5 07h30 DS THI HCTTQTCTXD CX16.1-8 TL L2.xls

10.19.2017 T5 09h30 DS THI KTHCSN CKT13.1 TL L2.xls

12.27.2017 T4 07h30 DS THI KTTCDN1 CKT14.1 TL L2.xls

01.04.2018 T5 09h30 DS THI KT&QTKD CKX15.1 TL L2.xls

01.10.2018 DS THI KCBTCT1 CX 17.1 VD L2.pdf

01.10.2018 DS THI KCBTCT1 CX17.2 VD L2.pdf

01.10.2018 DS THI KCBTCT1 CX17.3 VD L2.pdf

01.10.2018 DS THI KCBTCT1 CX17.4 VD L2.pdf

12.01.2017 T6 13h30 DS THI KTCTDD CX17.7-8 TL L2.xls

01.05.2018 T6 09h30 DS THI KTCTDD CX17.1-8 TL L2.xls

11.10.2017 DS THI KTTC2 CX16.2 VD L2.pdf

11.10.2017 DS THI KTTC2 CX16.3 VD L2.pdf

11.10.2017 DS THI KTTC2 CX16.4 VD L2.pdf

11.10.2017 DS THI KTTC2 CX16.5 VD L2.pdf

11.10.2017 DS THI KTTC2 CX16.6 VD L2.pdf

11.10.2017 DS THI KTTC2 CX16.7 VD L2.pdf

11.10.2017 DS THI KTTC2 CX16.8 VD L2.pdf

12.01.2017 T6 07h30 DS THI NOI THAT CK4.1 TL L2.xls

10.19.2017 T5 09h30 DS THI LAP & PTBCTCDNXD CKTX1 TL L2.xls

01.24.2018 T4 15h30 DS THI LTTCTT 40KTX1 TL L2.xls

12.29.2017 T6 07h30 DS THI MLCN CN16 TL L2.xls

01.09.2018 T3 07h30 DS THI MXD CX17.5-6 TN L2.xls

01.09.2018 T3 13h30 DS THI MXD CX17.7-8 TN L2.xls

11.01.2017 T4 07h30 DS THI NLTKCTCN CK4.1 TL L2.xls

01.26.2018 T6 15h30 DS THI NLKT 40KTX1 TL L2.xls

10.13.2017 T6 15h30 DS THI PL 69X1,40KTX1 TL L2.xls

11.16.2017 T5 13h30 DS THI PLXD CX16.1-2,5-6 TL L2.xls

11.16.2017 T5 07h30 DS THI PLXD CX16.3-4,7-8,CKX14.1 TL L2.xls

12.29.2017 T6 07h30 DS THI QTDN CKT14.1 TL L2.xls

01.04.2018 T5 09h30 DS THI TCDN 1 CKT14.1 TL L2.xls

01.11.2018 T5 09h30 DS THI TBCT CX17.5-6 TN L2.xls

01.11.2018 T5 15h30 DS THI TBCT CX17.7-8 TN L2.xls

01.04.2018 T5 07h30 DS THI THUE CKT14.1 TL L2.xls

01.08.2018 T2 09h30 DS THI TTDT CX16.1-8 TL L2.xls

01.02.2018 T3 07h30 DS THI TOAN CKT15.1 TL L2.xls

01.02.2018 T3 07h30 DS THI TOAN CX18.1-5 TL L2.xls

12.27.2017 T4 13h30 DS THI TCTCCTKTHTDT HT9.1 TL L2.xls

01.04.2018 T5 09h30 DS THI TCTCCTXD CX16.1-8 TL L2.xls

11.16.2017 T5 15h30 DS THI VLKT CK5.1 TL L2.xls

01.24.2018 T4 15h30 DS THI VXD 69X1 TL L2.xls

01.03.2018 T4 07h30 DS THI VXD1 CK6 TL L2.xls

12.29.2017 T6 07h30 DS THI VXD 1 CX18.1-5 TL L2.xls

01.22.2018 T2 07h30 DS THI VXD1 CX18.7 TL L2.xls

Thư viện hình ảnh
  • THÔNG TIN TUYỂN SINH 2018
  • qc3
  • TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN HỆ CHÍNH QUY
  • qc4
  • qc1
Đối tác