ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

11:31:00  20/09/2018

Điểm thi lần 1

10.22.2018 T2 13h30 DS THI ATLD CX17.5-8 TL L1.xls

10.31.2018 T4 13h30 DS THI ATLD CKX15 TL L1.xls

11.13.2018 T3 09h30 DS THI ATLD 69X1 TL L1.xls

10.12.2018 T6 13h30 DS THI CTKTNCN CK5.1 TL L1.xls

10.16.2018 T3 09h30 DS THI CTKT CN17 TL L1.xls

10.05.2018 T6 09h30 DS THI CN GOM HLCD TL L1.xls

10.31.2018 T4 09h30 DS THI CHCT2 CX18.1-4 TL L1.xls

11.02.2018 T6 13h30 DS THI CHCT2 CX18.5-7 TL L1.xls

10.26.2018 T6 13h30 DS THI DO BOC KLXDCT CK5 TL L1.xls

09.28.2018 T6 09h30 DS THI KTHCSN CKT14.1 TL L1.xls

10.26.2018 DS THI KCBTCT1 CKX16.1 VD L1.pdf

11.06.2018 T3 09h30 DS THI KCXD 69X1 TL L1.xls

11.23.2018 T6 13h30 DS THI KT&QTKD CKX16 TL L1.xls

11.08.2018 T5 09h30 DS THI KTVM 41KT1 TL L1.xls

10.30.2018 T3 09h30 DS THI KTTC 69X1 TL L1.xls

10.24.2018 DSTHI KTTC2 CX 17.1 VD L1.pdf

10.24.2018 DS THI KTTC2 CX17.2 VD L1.pdf

10.24.2018 DS THI KTTC2 CX17.3 VD L1.pdf

10.24.2018 DS THI KTTC2 CX17.4 VD L1.pdf

10.26.2018 DS THI KTTC2 CX17.5 VD L1.pdf

10.26.2018 DS THI KTTC2 CX17.6 VD L1.pdf

10.26.2018 DS THI KTTC2 CX17.7 VD L1.pdf

10.26.2018 DS THI KTTC2 CX17.8 VD L1.pdf

11.16.2018 T6 13h30 DS THI NOI THAT CK5 TL L1.xls

10.26.2018 T6 15h30 DS THI PLDC CX19.1-2, CKT16,CK7 TL L1.xls

10.26.2018 T6 13h30 DS THI PLDC CX19.3-5, CKX17 TL L1.xls

10.09.2018 T3 09h30 DS THI PLXD CN16 TL L1.xls

10.22.2018 T2 09h30 DS THI PLXD CX17.1-4 TL L1.xls

10.24.2018 T4 13h30 DS THI PLXD CKX15.1 TL L1.xls

11.16.2018 T6 13h30 DS THI QTDN CKT15.1 TL L1.xls

11.19.2018 T2 09h30 DS THI TCDN 40KTX1 TL L1.xls

11.23.2018 T6 13h30 DS THI TCDN1 CKT15 TL L1.xls

10.17.2018 T4 13h30 DS THI TTDT CX17.5-6 TL L1.xls

11.14.2018 T4 13h30 DS THI TTDT CX17.1-2 TL L1.xls

11.14.2018 T4 09h30 DS THI TTDT CX17.3-4,7-8 TL L1.xls

09.24.2018 T2 09h30 DS THI TCHTKT CKT14.1 TL L1.xls

10.12.2018 T6 09h30 DS THI TCTCCTCTN CN16 TL L1.xls

10.24.2018 T4 09h30 DS THI TCTCCTXD CX17.5-6 TL L1.xls

10.24.2018 T4 13h30 DS THI TCTCCTXD CX17.7.8 TL L1.xls

10.24.2018 T4 13h30 DS THI TCTCCTXD CX17.7.8 TL L1.xls

10.26.2018 T6 13h30 DS THI TCTCCTXD CX17.3-4 TL L1.xls

10.26.2018 T6 09h30 DS THI TCTCCTXD CX17.1-2 TL L1.xls

10.26.2018 T6 13h30 DS THI TCTCCTXD CX17.3-4 TL L1.xls


Điểm thi lần 2

11.22.2018 T5 13h30 DS THI ATLĐ CX17.5-6 TL L2.xls

11.08.2018 T5 09h30 DS THI CTKTNCN CK5 TL L2.xls

11.16.2018 T6 13h30 DS THI CTKT CN17 TL L2.xls

15.11.2018 DS THI KCBTCT1 CKX16 VD L2.pdf

11.23.2018 T6 09h30 DS THI DBKLXD CK5 TL L2.xls

11.30.2018 T6 13h30 DS THI KCXD 69X1 TL L2.xls

11.23.2018 T6 13h30 DS THI KTTC 69X1 TL L2.xls

15.11.2018 DS THI KTTC2 CX17.1 VD L2.pdf

15.11.2018 DS THI KTTC2 CX17.2 VD L2.pdf

15.11.2018 DS THI KTTC2 CX17.3 VD L2.pdf

15.11.2018 DS THI KTTC2 CX17.4 VD L2.pdf

15.11.2018 DS THI KTTC2 CX17.5 VD L2.pdf

15.11.2018 DS THI KTTC2 CX17.6 VD L2.pdf

15.11.2018 DS THI KTTC2 CX17.7 VD L2.pdf

15.11.2018 DS THI KTTC2 CX17.8 VD L2.pdf

11.15.2018 T5 13h30 DS THI PLDC CX19.1-2 TL L2.xls

11.08.2018 T5 13h30 DS THI TCTCCTCTN CN16 TL L2.xls

11.23.2018 T6 09h30 DS THI TCTCCTXD CX17.3-4,7-8 TL L2.xls

11.23.2018 T6 13h30 DS THI TCTCCTXD CX17.1-2,5-6 TL L2.xls

10.22.2018 T2 13h30 DS THI TCHTKT CKT14.1 TL L2.xls

Đối tác