ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017

08:10:00  23/03/2017

Điểm thi lần 1

03.29.2017 T4 07h30 DS THI CTKTNCN CK4.1 TL L1.xls

05.19.2017 T6 07h30 DS THI CTN&MT CKX14.1 TL L1.xls

04.21.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.1 VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.1 GHEP VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.2 VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.3 VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.3 GHEP L1.pdf

04.21.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.4 VD L1.pdf

04.18.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.5 VD L1.pdf

04.18.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.6 VD L1.pdf

04.18.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.6 VD L1 GHEP.pdf

04.18.2017 DS THI KCBTCT2 CX 16.7 VD L1.pdf

04.18.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.8 VD L1.pdf

04.11.2017 T3 13h30 DS THI KC THEP CX 16.1,2,5,6 TL L1.xls

04.11.2017 T3 07h30 DS THI KC THEP CX16.3,4,7,8 TL L1.xls

04.07.2017 T6 13h30 DS THI KTQT CKT13.1,CKTX1 TL L1.xls

04.18.2017 DS THI KTTC1 CX16.1 VD L1.pdf

04.18.2017 DS THI KTTC1 CX 16.1 VD L1 GHEP.pdf

04.18.2017 DS THI KTTC1 CX16.2 VD L1.pdf

04.18.2017 DS THI KTTC1 CX16.3 VD L1.pdf

04.18.2017 DS THI KTTC1 CX16.3 VD L1 GHEP.pdf

04.18.2017 DS THI KTTC1 CX16.4 VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KTTC1 CX16.5 VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KTTC1 CX16.5 GHEP VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KTTC1 CX16.6 VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KTTC1 CX16.7 VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KTTC1 CX16.8 VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KTTC1 CX16.8 GHEP VD L1.pdf

05.19.2017 T6 13h30 DS THI KTTCCTCTN CN15 TL L1.xls

03.29.2017 T4 13h30 DS THI KTTCDN2 CKT13.1,CKTX1 TL L1.xls

04.07.2017 T6 13h30 DS THI MLCTNDT HT9.1 TL L1.xls

05.16.2017 T3 13h30 DS THI MLTNM&NT CN15 TL L1.xls

04.14.2017 T6 13h30 DS THI NM CX16.1,2,5,6 TL L1.xls

04.14.2017 T6 07h30 DS THI NM CX16.3,4,7,8 TL L1.xls

03.31.2017 T6 07h30 DS THI QHXDDT CK4.1 TL L1.xls

03.29.2017 T4 13h30 DS THI STVB CK5.1,CN16 TL L1.xls

03.29.2017 T4 13h30 DS THI STVB CKT14.1 TL L1.xls

03.31.2017 T6 13h30 DS THI TCDN2 CKT13.1,CKTX1 TL L1.xls

03.29.2017 T4 07h30 DS THI VXD1 CKX15.1 TL L1.xls


Điểm thi lần 2

04.19.2017 T4 13h30 DS THI CTKTNCN CK4.1 TL L2.xls

05.10.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.1 VD L2.pdf

05.10.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.2 VD L2.pdf

05.10.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.3 VD L2.pdf

05.10.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.4 VD L2.pdf

05.10.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.5 VD L2.pdf

05.10.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.6 VD L2.pdf

05.10.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.7 VD L2.pdf

05.10.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.8 VD L2.pdf

05.04.2017 T5 07h30 DS THI KCT CX16.1,2,5,6 TL L2.xls

05.04.2017 T5 13h30 DS THI KCT CX16.3,4,7,8 TL L2.xls

05.04.2017 T5 07h30 DS THI KTQT CKT13.1,CKTX1 TL L2.xls

05.09.2017 DS THI KTTC1 CX16.1 VD L2.pdf

05.09.2017 DS THI KTTC1 CX16.2 VD L2.pdf

05.09.2017 DS THI KTTC1 CX16.3 VD L2.pdf

05.09.2017 DS THI KTTC1 CX16.4 VD L2.pdf

05.09.2017 DS THI KTTC1 CX16.5 VD L2.pdf

05.09.2017 DS THI KTTC1 GHEP CX16.5 VD L2.pdf

05.09.2017 DS THI KTTC1 CX16.6 VD L2.pdf

05.09.2017 DS THI KTTC1 CX16.7 VD L2.pdf

05.09.2017 DS THI KTTC1 CX16.8 VD L2.pdf

05.09.2017 DS THI KTTC1 GHEP CX16.8 VD L2.pdf

05.04.2017 T5 07h30 DS THI MLCTNDT HT9.1 TL L2.xls

 

05.16.2017 T3 13h30 DS THI NLTK CKT13.1 TL L2.xls

05.05.2017 T6 07h30 DS THI NM CX16.1,2,5,6 TL L2.xls

05.05.2017 T6 13h30 DS THI NM CX16.3,4,7,8 TL L2.xls

04.19.2017 T4 07h30 DS THI STVB CKT14.1 TL L2.xls

04.19.2017 T4 07h30 DS THI STVB CN16,CK5.1 TL L2.xls

04.21.2017 T6 07h30 DS THI TCDN2 CKT13.1,CKTX1 TL L2.xls

04.19.2017 T4 13h30 DS THI VXD1 CKX15.1 TL L2.xls

 

Đối tác