ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017

08:10:00  23/03/2017

Điểm thi lần 1

06.02.2017 T6 07h30 DS THI CTKT CX17.1-4 TL L1.xls

06.02.2017 T6 07h30 DS THI CTN&MT CK5.1 TL L1.xls

05.19.2017 T6 07h30 DS THI CTN&MT CKX14.1 TL L1.xls

06.09.2017 T6 13h30 DS THI CBKT&HTKDXD HT9.1 TL L1.xls

05.24.2017 T4 09h30 DS THI CHCT1 CX17.1,3,5-8, CN16,CK5 TL L1.xls

05.31.2017 T4 07h30 DS THI CHCT1 CX17.2,4,CKX15.1 TL L1.xls

05.24.2017 T4 07h30 DS THI CTKT CKX15.1 TL L1.xls

05.26.2017 T6 07h30 DS THI CTKT CX17.5-8 TL L1.xls

03.29.2017 T4 07h30 DS THI CTKTNCN CK4.1 TL L1.xls

06.07.2017 T4 13h30 DS THI CTDT&CTN HT9.1 TL L1.xls

05.30.2017 T3 07h30 DS THI DLDCSVN CN15,HT9 TN L1.xls

05.23.2017 T3 07h30 DS THI DTXD CKX14.1 TL L1.xls

06.07.2017 T4 13h30 DS THI DTXD CX16.1-4 TL L1.xls

06.07.2017 T4 15h30 DS THI DTXD CX16.5-8 TL L1.xls

06.02.2017 T6 13h30 DS THI KTTCDN3 CKT13.1 TL L1.xls

04.21.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.1 VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.1 GHEP VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.2 VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.3 VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.3 GHEP L1.pdf

04.21.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.4 VD L1.pdf

04.18.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.5 VD L1.pdf

04.18.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.6 VD L1.pdf

04.18.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.6 VD L1 GHEP.pdf

04.18.2017 DS THI KCBTCT2 CX 16.7 VD L1.pdf

04.18.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.8 VD L1.pdf

04.11.2017 T3 13h30 DS THI KC THEP CX 16.1,2,5,6 TL L1.xls

04.11.2017 T3 07h30 DS THI KC THEP CX16.3,4,7,8 TL L1.xls

04.07.2017 T6 13h30 DS THI KTQT CKT13.1,CKTX1 TL L1.xls

04.18.2017 DS THI KTTC1 CX16.1 VD L1.pdf

04.18.2017 DS THI KTTC1 CX 16.1 VD L1 GHEP.pdf

04.18.2017 DS THI KTTC1 CX16.2 VD L1.pdf

04.18.2017 DS THI KTTC1 CX16.3 VD L1.pdf

04.18.2017 DS THI KTTC1 CX16.3 VD L1 GHEP.pdf

04.18.2017 DS THI KTTC1 CX16.4 VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KTTC1 CX16.5 VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KTTC1 CX16.5 GHEP VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KTTC1 CX16.6 VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KTTC1 CX16.7 VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KTTC1 CX16.8 VD L1.pdf

04.21.2017 DS THI KTTC1 CX16.8 GHEP VD L1.pdf

06.02.2017 T6 13h30 DS THI KTTCDNXD&DT CKTX1 TL L1.xls

05.19.2017 T6 13h30 DS THI KTTCCTCTN CN15 TL L1.xls

03.29.2017 T4 13h30 DS THI KTTCDN2 CKT13.1,CKTX1 TL L1.xls

05.26.2017 T6 07h30 DS THI LAP,PTDADTXD CKX14.1 TL L1.xls

04.07.2017 T6 13h30 DS THI MLCTNDT HT9.1 TL L1.xls

05.16.2017 T3 13h30 DS THI MLTNM&NT CN15 TL L1.xls

05.24.2017 T4 07h30 DS THI NLKT CKT14.1,CKTX2 TL L1.xls

05.24.2017 T4 07h30 DS THI NLTKCTDD CK4.1 TL L1.xls

04.14.2017 T6 13h30 DS THI NM CX16.1,2,5,6 TL L1.xls

04.14.2017 T6 07h30 DS THI NM CX16.3,4,7,8 TL L1.xls

06.07.2017 T4 13h30 DS THI PLKT CKT13.1,CKTX1 TL L1.xls

05.26.2017 T6 07h30 DS THI PLXD CK4.1 TL L1.xls

05.31.2017 T4 13h30 DS THI PTHDKT CKT13.1 TL L1.xls

05.31.2017 T4 13h30 DS THI PTHDKTTDNXD CKTX1 TL L1.xls

03.31.2017 T6 07h30 DS THI QHXDDT CK4.1 TL L1.xls

03.29.2017 T4 13h30 DS THI STVB CK5.1,CN16 TL L1.xls

03.29.2017 T4 13h30 DS THI STVB CKT14.1 TL L1.xls

06.07.2017 T4 13h30 DS THI STVB CKX15.1 TL L1.xls

03.31.2017 T6 13h30 DS THI TCDN2 CKT13.1,CKTX1 TL L1.xls

05.26.2017 T6 09h30 DS THI TKDN CKT14.1,CKTX2 TL L1.xls

06.02.2017 T6 07h30 DS THI TCTCCTXD CKX14.1 TL L1.xls

05.26.2017 T6 09h30 DS THI TOAN CN16, CKX15.1,CK5 TL L1.xls

03.29.2017 T4 07h30 DS THI VXD1 CKX15.1 TL L1.xls

05.31.2017 T4 07h30 DS THI VXD2 CK5.1 TL L1.xls

05.23.2017 T3 13h30 DS THI XLNC CN15 TL L1.xls


Điểm thi lần 2

06.14.2017 T4 07h30 DS THI CTKT CKX15.1 TL L2.xls

06.15.2017 T5 07h30 DS THI CTKT CX17.5-8 TL L2.xls

06.21.2017 T4 07h30 DS THI CTKT CX17.1-4 TL L2.xls

04.19.2017 T4 13h30 DS THI CTKTNCN CK4.1 TL L2.xls

06.19.2017 T2 07h30 DS THI CTN&MT CKX14.1 TL L2.xls

06.21.2017 T4 07h30 DS THI CTN&MT CK5.1 TL L2.xls

06.14.2017 T4 07h30 DS THI CHCT1 CX17.1,3,5-8,CN16,CK5 TL L2.xls

06.21.2017 T4 09h30 DS THI CHCT1 CX17.2,4,CKX15.1 TL L2.xls

06.20.2017 T3 07h30 DS THI DTXD CKX14.1 TL L2.xls

06.23.2017 T6 13h30 DS THI DTXD CX16.1-8 TL L2.xls

05.10.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.1 VD L2.pdf

05.10.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.2 VD L2.pdf

05.10.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.3 VD L2.pdf

05.10.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.4 VD L2.pdf

05.10.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.5 VD L2.pdf

05.10.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.6 VD L2.pdf

05.10.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.7 VD L2.pdf

05.10.2017 DS THI KCBTCT2 CX16.8 VD L2.pdf

05.04.2017 T5 07h30 DS THI KCT CX16.1,2,5,6 TL L2.xls

05.04.2017 T5 13h30 DS THI KCT CX16.3,4,7,8 TL L2.xls

05.04.2017 T5 07h30 DS THI KTQT CKT13.1,CKTX1 TL L2.xls

06.21.2017 T4 09h30 DS THI KTTCDN3 CKT13.1 TL L2.xls

06.21.2017 T4 09h30 DS THI KTTCDNXD&DT CKTX1 TL L2.xls

05.09.2017 DS THI KTTC1 CX16.1 VD L2.pdf

05.09.2017 DS THI KTTC1 CX16.2 VD L2.pdf

05.09.2017 DS THI KTTC1 CX16.3 VD L2.pdf

05.09.2017 DS THI KTTC1 CX16.4 VD L2.pdf

05.09.2017 DS THI KTTC1 CX16.5 VD L2.pdf

05.09.2017 DS THI KTTC1 GHEP CX16.5 VD L2.pdf

05.09.2017 DS THI KTTC1 CX16.6 VD L2.pdf

05.09.2017 DS THI KTTC1 CX16.7 VD L2.pdf

05.09.2017 DS THI KTTC1 CX16.8 VD L2.pdf

05.09.2017 DS THI KTTC1 GHEP CX16.8 VD L2.pdf

06.20.2017 T3 09h30 DS THI LAP PTDA CKX14.1 TL L2.xls

05.04.2017 T5 07h30 DS THI MLCTNDT HT9.1 TL L2.xls

06.19.2017 T2 07h30 DS THI MKTCB CKT14.1 TN L2.xls

05.16.2017 T3 13h30 DS THI NLTK CKT13.1 TL L2.xls

06.14.2017 T4 07h30 DS THI NLKT CKT14.1, CKTX2 TL L2.xls

05.05.2017 T6 07h30 DS THI NM CX16.1,2,5,6 TL L2.xls

05.05.2017 T6 13h30 DS THI NM CX16.3,4,7,8 TL L2.xls

06.21.2017 T4 07h30 DS THI PTHDKT CKT13.1 TL L2.xls

06.21.2017 T4 07h30 DS THI PTHDKTDNXD CKTX1 TL L2.xls

06.23.2017 T6 13h30 DS THI PLKT CKT13.1 TL L2.xls

04.19.2017 T4 07h30 DS THI STVB CKT14.1 TL L2.xls

04.19.2017 T4 07h30 DS THI STVB CN16,CK5.1 TL L2.xls

04.21.2017 T6 07h30 DS THI TCDN2 CKT13.1,CKTX1 TL L2.xls

06.15.2017 T5 07h30 DS THI TKDN CKT14.1,CKTX2 TL L2.xls

06.15.2017 T5 07h30 DS THI TOAN CN16,CKX15.1,CK5 TL L2.xls

06.21.2017 T4 07h30 DS THI TCTCCTXD CKX14.1 TL L2.xls

04.19.2017 T4 13h30 DS THI VXD1 CKX15.1 TL L2.xls

06.21.2017 T4 09h30 DS THI VXD2 CK5.1 TL L2.xls

Đối tác