ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HINH THỨC THI TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

14:07:00  10/10/2017

Điểm thi lần 1

11.03.2017 T6 07h30 DS THI CHD CX17.1-4 TN L1.xls

10.13.2017 T6 13h30 DS THI DCCT&DCTV CN16 TN L1.xls

10.20.2017 T6 13h30 DS THI HTKTDT CK4.1 TN L1.xls

10.20.2017 T6 07h30 DS THI HOA CX18.1-5 TN L1.xls

11.03.2017 T6 09h30 DS THI HOA CX18.6 TN L1.xls

10.18.2017 T4 13h30 DS THI KTDCT CKX14.1 TN L1.xls

11.03.2017 T6 07h30 DS THI KTDCT CK5.1 TN L1.xls

11.01.2017 T4 07h30 DS THI MXD CX17.1-4 TN L1.xls

11.03.2017 T6 13h30 DS THI MARKETTING CB CKX14.1 TN L1.xls

10.27.2017 T6 13h30 DS THI NVDTXL CKX14.1 TN L1.xls

10.20.2017 T6 09h30 DS THI PLDC CKT15,CK6,CN17,HT10,CV11 TN L1.xls

11.10.2017 T6 13h30 DS THI QLDADTXD CKX14.1 TN L1.xls

10.18.2017 T4 07h30 DS THI QT HOC CKX15.1 TN L1.xls

11.03.2017 T6 13h30 DS THI TBCT CK4.1 TN L1.xls

11.10.2017 T6 07h30 DS THI TBCT CX17.1-4 TN L1.xls

10.20.2017 T6 13h30 DS THI TRAC DIA CN16 TN L1.xls

11.03.2017 T6 09h30 DS THI TRAC DIA CX17.5-8 TN L1.xls

10.13.2017 T6 07h30 DS THI TTHCM CKX15.1 TN L1.xls

10.13.2017 T6 09h30 DS THI TTHCM CKT14.1 TN L1.xls

11.01.2017 T4 09h30 DS THI TTHCM CX17.5-8 TN L1.xls

10.11.2017 T4 13h30 DS THI VHDDKD CKT14.1 TN L1.xls


Điểm thi lần 2

11.17.2017 T6 07h30 DS THI CHD CX17.1-2 TN L2.xls

11.08.2017 T4 13h30 DS THI HOA CX18.1-2,5 TN L2.xls

11.08.2017 T4 13h30 DS THI HOA CX18.1-2,5 TN L2.xls

11.17.2017 T6 13h30 DS THI HOA CX18.6 TN L2.xls

10.05.2017 T5 07h30 DS THI KIEM TOAN CKT13.1,CKTX1 TN L2.xls

11.01.2017 T4 07h30 DS THI KTDCT CKX14.1 TN L2.xls

11.15.2017 T4 09h30 DS THI PLĐC CKX16.1 TN L2.xls

11.01.2017 T4 13h30 DS THI QT HOC CKX15.1 TN L2.xls

10.27.2017 T6 13h30 DS THI TTHCM CKX15.1 TN L2.xls

10.27.2017 T6 15h30 DS THI TTHCM CKT14.1 TN L2.xls

11.15.2017 T4 07h30 DS THI TTHCM CX17.5-6 TN L2.xls

10.25.2017 T4 07h30 DS THI VH&DDKD CKT14.1 TN L2.xls

 

Đối tác