ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HINH THỨC THI TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017

08:12:00  23/03/2017

Điểm thi lần 1

04.04.2017 T3 18h00 DS THI DCCT CX14LT1 TN L1.xls

03.29.2017 T4 13h30 DS THI DCCT&DCTV CX17.1-4 TN L1.xls

05.18.2017 T5 07h30 DS THI DCCT&DCTV CX17.6-7 TN L1.xls

05.19.2017 T6 13h30 DS THI DCCT&DCTV CX17.5,8TN L1.xls

05.16.2017 T3 07h30 DS THI DLDCSVN CKX14.1 TN L1.xls

05.30.2017 T3 07h30 DS THI DLDCSVN CN15,HT9 TN L1.xls

06.05.2017 T2 07h30 DS THI DLDCSVN CKT13.1,CKTX1 TN L1.xls

06.06.2017 T3 07h30 DS THI DLDCSVN CK4.1 TN L1.xls

06.07.2017 T4 13h30 DS THI KTVM CKT14.1,CKTX2 TN L1.xls

05.17.2017 T4 07h30 DS THI KNGT QTKD5 TN L1.xls

03.31.2017 T6 07h30 DS THI HOA CN16 TN L1.xls

07.25.2017 T3 13h30 DS THI HOA HLCD TN L1.xls

06.09.2017 T6 13h30 DS THI HN-VSV CN16 TN L1.xls

05.30.2017 T3 07h30 DS THI MKTCB CKT14.1 TN L1.xls

05.31.2017 T4 13h30 DS THI MXD CKX14.1 TN L1.xls

06.14.2017 T4 13h30 DS THI MXD CX16.1-4 TN L1.xls

06.14.2017 T4 15h30 DS THI MXD CX16.5-8 TN L1.xls

05.31.2017 T4 07h30 DS THI NLCB CX17.6,8 TN L1.xls

06.06.2017 T3 07h30 DS THI NLCB CX17.1-7 TN L1.xls

04.11.2017 T3 18h00 DS THI NLCB 2 CX14LT1 TN L1.xls

03.31.2017 T6 13h30 DS THI NLTK CKT14.1 TN L1.xls

03.30.2017 T5 13h30 DS THI PLDC CX17.5-8 TN L1.xls

05.19.2017 T6 07h30 DS THI PLDC CX17.2,4 TN L1.xls

05.30.2017 T3 13h30 DS THI PLDC CX17.1,3 TN L1.xls

05.26.2017 T6 13h30 DS THI QLCTR CN15 TN L1.xls

06.02.2017 T6 07h30 DS THI QTH CKT14.1 TN L1.xls

03.31.2017 T6 13h30 DS THI STH&BVMT CN15 TN L1.xls

06.09.2017 T6 13h30 DS THI TC HOC CKT14.1 TN L1.xls

03.31.2017 T6 18h00 DS THI TBCT CX14LT1 TN L1.xls

05.23.2017 T3 13h30 DS THI TBCT HLCD TN L1.xls

06.02.2017 T6 07h30 DS THI TBCT HLCD TN L2.xls

06.07.2017 T4 13h30 DS THI THUY LUC CN16 TN L1.xls

03.31.2017 T6 13h30 DS THI THUY VAN DT HT9.1 TN L1.xls

07.25.2017 T3 07h30 DS THI TTHCM HLCD TN L1.xls

06.02.2017 T6 07h30 DS THI VLXD 1 CX17.6,8,CN16,CKX15.1 TN L1.xls

03.31.2017 T6 07h30 DS THI LY CKX15.1 TN L1.xls

05.30.2017 T3 07h30 DS THI LY CN16 TN L1.xls

06.08.2017 T5 07h30 DS THI VLXD1 CX17.1-8,CK5.1 TN L1.xls

06.16.2017 T6 07h30 DS THI LY HLCD TN L1.xls

08.01.2017 T3 07h30 DS THI LY HLCD TN L1.xls


Điểm thi lần 2

04.22.2017 T7 07h30 DS THI DCCT CX14LT1 TN L2.xls

04.13.2017 T5 13h30 DS THI DCCT&DCTV CX17.1-2 TN L2.xls

04.13.2017 T5 07h30 DS THI DCCT&DCTV CX17.3-4 TN L2.xls

06.13.2017 T3 13h30 DS THI DCCT&DCTV CX17.5-8 TN L2.xls

06.19.2017 T2 07h30 DS THI DLDCSVN CN15,HT9 TN L2.xls

06.21.2017 T4 09h30 DS THI DLDCSVN CKT13.1,CKTX1 TN L2.xls

04.14.2017 T6 13h30 DS THI HOA CN16 TN L2.xls

06.22.2017 T5 07h30 DS THI KTVM CKT14.1 TN L2.xls

06.19.2017 T2 13h30 DS THI MXD CKX14.1 TN L2.xls

06.23.2017 T6 15h30 DS THI MXD CX16.1-8 TN L2.xls

06.21.2017 T4 13h30 DS THI NLCB CX17.1-5,7 TN L2.xls

04.14.2017 T6 13h30 DS THI NLTK CKT14.1 TN L2.xls

04.13.2017 T5 13h32 DS THI PLDC CX17.5-6 TN L2.xls

04.13.2017 T5 07h30 DS THI PLDC CX17.7-8 TN L2.xls

06.19.2017 T2 07h30 DS THI PLDC CX17.1,3 TN L2.xls

06.20.2017 T3 07h30 DS THI QT HOC CKT14.1 TN L2.xls

04.15.2017 T6 07h30 DS THI TBCT CX14LT1 TN L2.xls

06.22.2017 T5 07h30 DS THI THUY LUC CN16 TN L2.xls

04.14.2017 T6 07h30 DS THI LY CKX15.1 TN L2.xls

06.20.2017 T3 07h30 DS THI VLXD1 CX17.6,8,CN16,CKX15.1 TN L2.xls

06.22.2017 T5 13h30 DS THI VLXD1 CX17.1-5,7,CK5.1 TN L2.xls

06.22.2017 T5 13h30 DS THI VLXD1 CX17.1-5,7,CK5.1 TN L2.xls

06.23.2017 T6 07h30 DS THI LY HLCD TN L2.xls

Đối tác