ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP HỌC LẠI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

14:05:00  10/10/2017

Điểm thi lần 1

09.29.2017 T6 07h30 DS THI TRAC DIA HLCD TN L1.xls


Điểm thi lần 2

Đối tác