ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP HỌC LẠI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017

08:07:00  23/03/2017

Điểm thi lần 1

06.23.2017 T6 15h30 DS THI CHCT1 HLCD TL L1.xls

08.02.2017 T4 09h30 DS THI CHCT1 HLCD TL L1.xls

07.26.2017 T4 13h30 DS THI CHCT2 HLCD TL L1.xls

08.02.2017 T4 13h30 DS THI CTKT HLCD TL L1.xls

07.25.2017 T3 13h30 DS THI HOA HLCD TN L1.xls

08.03.2017 DS THI KCBTCT2 HLCĐ VD L1.pdf

08.02.2017 T4 09h30 DS THI KTHCSN HLCD TL L1.xls

08.08.2017 T3 07h30 DS THI KCT HLCD TL L1.xls

05.31.2017 T4 07h30 DS THI KTCTDD HLCD TL L1.xls

06.19.2017 T2 07h30 DS THI KTQT HLCD TL L1.xls

08.02.2017 DS THI KTTC1 HLCD VD L1.pdf

07.28.2017 T6 07h30 DS THI NM HLCD TL L1.xls

07.25.2017 T3 13h30 DS THI STVB HLCD CKT TL L1.xls

07.25.2017 T3 13h30 DS THI STVB HLCD TL L1.xls

05.31.2017 T4 07h30 DS THI TCDN1 HLCD TL L1.xls

02.24.2017 T6 07h30 DS THI Thực tập dự toán HLCĐ TL L1.xls

03.23.2017 T5 07h30 DS THI TOAN HLCD CX TL L1.xls

03.23.2017 T5 07h30 DS THI TOAN HLCD TL L1.xls

02.15.2017 T4 07h30 DS THI Tổ chức thi công công trình XD HLCĐ TL L1.xls

07.25.2017 T3 07h30 DS THI TTHCM HLCD TN L1.xls

07.25.2017 T3 09h30 DS THI VLXD HLCD TN L1.xls

06.16.2017 T6 07h30 DS THI LY HLCD TN L1.xls

08.01.2017 T3 07h30 DS THI LY HLCD TN L1.xls

02.15.2017 T4 07h30 DS THI Vẽ xây dựng 1 HLCĐ TL L1.xls

08.02.2017 T4 07h30 DS THI VXD1 HLCD TL L1.xls

07.25.2017 T3 09h30 DS THI VLXD HLCD TN L1.xls


Điểm thi lần 2

08.10.2017 T5 13h30 DS THI CTKT HLCD TL L2.xls

06.21.2017 T4 09h30 DS THI CHCT1 CX17.2,4,CKX15.1 TL L2.xls

08.04.2017 T6 15h30 DS THI CHCT2 HLCD TL L2.xls

03.30.2017 T5 07h30 DS THI HOA HLCD TN L2.xls

08.15.2017 T3 07h30 DS THI KCT HLCD TL L2.xls

06.21.2017 T4 07h30 DS THI KTCTDD HLCD TL L2.xls

06.19.2017 T2 13h30 DS THI NLCB CX17.6,8 TN L2.xls

08.04.2017 T6 09h30 DS THI NM HLCD TL L2.xls

04.13.2017 T5 07h30 DS THI TOAN HLCD TL L2.xls

06.19.2017 T2 07h30 DS THI LY CN16 TN L2.xls

06.23.2017 T6 07h30 DS THI LY HLCD TN L2.xls

08.02.2017 T4 07h30 DS THI TTHCM HLCD TN L2.xls

08.02.2017 T4 09h30 DS THI VLXD HLCD TN L2.xls

08.10.2017 T5 07h30 DS THI VXD1 HLCD TL L2.xls

Đối tác