ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP, TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020

09:37:00  13/07/2020

Điểm thi lần 1

06.22.2020 T2 09h30 DS THI SDNLTK&HQ 71X1,01NT1 TN L1.xls

06.24.2020 T4 09h30 DS THI 70X1-2 TL L1.xls

06.29.2020 T2 09h30 DS THI CTKT 01NT1 TL L1.xls

06.29.2020 T2 09h30 DS THI CTKT 71X1 TL L1.xls

06.29.2020 T2 09h30 DS THI LTTCTT 42KT1 TL L1.xls

06.29.2020 T2 09h30 DS THI TCTCCTCTN 49N TL L1.xls

07.06.2020 T2 09h30 DS THI KTTCDN1 42KT1 TL L1.xls

07.06.2020 T2 09h30 DS THI LTTCTT CKT17 TN L1.xls

07.06.2020 T2 13h30 DS THI VTGN&BHHH 01TM1 TL L1.xls

07.03.2020 T6 13h30 DS THI ATLD CTN1 TL L1.xls

07.06.2020 T2 09h30 DS THI KCCT 71X1 TL L1.xls

07.06.2020 T2 09h30 DS THI PLKT CKT16 TL L1.xls

07.06.2020 T2 09h30 DS THI VLXD CK8 TN L1.xls

07.10.2020 T6 09h30 DS THI PLXD CX20.1-5 TL L1.xls

07.13.2020 T2 09h30 DS THI PLXD CK7 TL L1.xls

07.13.2020 T2 09h30 DS THI VXD2 CK8 TL L1.xls

07.15.2020 DS THI KCBTCT2 CX19.1 VD L1.pdf

07.15.2020 DS THI KCBTCT2 CX19.2 VD L1.pdf

07.15.2020 DS THI KCBTCT2 CX19.3 VD L1.pdf

07.15.2020 DS THI KCBTCT2 CX19.4 VD L1.pdf

07.15.2020 DS THI KCBTCT2 CX19.5 VD L1.pdf

07.15.2020 DS THI KCBTCT2 CX19.6 VD L1.pdf

07.10.2020 T6 09h30 DS THI DTXD CKX17 TL L1.xls

07.13.2020 T2 09h30 DS THI KTTCDN1 CKT17 TL L1.xls

07.13.2020 T2 09h30 DS THI KTTCDN2 CKT16 TL L1.xls

07.13.2020 T2 09h30 DS THI THUE 42KT1 TL L1.xls

07.13.2020 T2 13h30 DS THI TMDTCB 01TM1 TL L1.xls

07.17.2020 T6 09h30 DS THI LAP, PTDADT CKX17 TL L1.xls

07.13.2020 T2 09h30 DS THI KNS 71X1 TN L1.xls

07.17.2020 T6 09h30 DS THI VHMM&CT CTN1 TL L1.xls

07.16.2020 T5 09h30 DS THI NLTK CK7 TL L1.xls

07.20.2020 T2 09h30 DS THI NLTKCTCN CK7 TL L1.xls

07.24.2020 DS THI KTTC1 CX19.1 VD L1.pdf

07.24.2020 DS THI KTTC1 CX19.2 VD L1.pdf

07.24.2020 DS THI KTTC1 CX19.3 VD L1.pdf

07.24.2020 DS THI KTTC1 CX19.4 VD L1.pdf

07.24.2020 DS THI KTTC1 CX19.5 VD L1.pdf

07.24.2020 DS THI KTTC1 CX19.6 VD L1.pdf

07.17.2020 T6 09h30 DS THI KCT CX19.4-6 TL L1.xls

07.20.2020 T2 09h30 DS THI LDTL CKT17 TL L1.xls

07.20.2020 T2 09h30 DS THI TCDN 42KT1 TL L1.xls

07.20.2020 T2 13h30 DS THI KDTM 01TM1 TL L1.xls

07.20.2020 T2 09h30 DS THI PTHDKT CKT16 TL L1.xls

07.24.2020 T6 09h30 DS THI NOI THAT CT 01NT1 TL L1.xls

07.17.2020 T6 07h30 DS THI KCT CX19.1-3 TL L1.xls

07.20.2020 T2 09h30 DS THI TTDHSTKBVTC 70X1-2 TL L1.xls

07.22.2020 T4 09h30 DS THI TCTCCTXD CKX17 TL L1.xls

07.24.2020 T6 09h30 DS THI KTTCDN3 CKT16 TL L1.xls

07.24.2020 T6 09h30 DS THI NVDTXL CKX17 TN L1.xls

07.24.2020 T6 09h30 DS THI VL&TBDO1 CTN1 TL L1.xls

07.27.2020 T2 09h30 DS THI NLTK CKT17 TN L1.xls

07.22.2020 T4 09h30 DS THI PLXD CX19.4-6 TL L1.xls

07.27.2020 T2 09h30 DS THI ATLD 71X1 TL L1.xls

07.29.2020 T4 09h30 DS THI THUE CKT17 TL L1.xls

07.22.2020 T4 07h30 DS THI PLXD CX19.1-3 TL L1.xls

07.24.2020 T6 13h30 DS THI CHCT CX20.1-5 TL L1.xls

07.28.2020 T3 09h30 DS THI CTN CK8 TL L1.xls

07.29.2020 T4 09h30 DS THI KTTC 71X1 TL L1.xls

07.29.2020 T4 13h30 DS THI CTKT CX20.1-5 TL L1.xls

07.28.2020 T3 09h30 DS THI DM-DG XD CKX18 TL L1.xls

07.29.2020 T4 07h30 DS THI DTXD CX19.1-3 TL L1.xls

07.29.2020 T4 09h30 DS THI DTXD CX19.4-6 TL L1.xls

07.30.2020 T5 09h30 DS THI LAP,PTDADTXD CKX18 TL L1.xls

07.31.2020 T4 09h30 DS THI DTXD 71X1 TL L1.xls


Điểm thi lần 2

07.10.2020 T6 15h30 DS THI SDNLTK&HQ 71X1,01NT1 TN L2.xls

07.10.2020 T6 15h30 DS THI TCTC 70X1-2 TL L2.xls

07.17.2020 T6 15h30 DS THI TCTCCTCTN 49N1 TL L2.xls

07.17.2020 T6 15h30 DS THI CTKT 71X1 TL L2.xls

07.24.2020 T6 15h30 DS THI KTTCDN 1 42KT1 TL L2.xls

07.24.2020 T6 15h30 DS THI KCCT 71X1 TL L2.xls

07.31.2020 T4 13h30 DS THI KNS 71X1 TN L2.xls

Thư viện hình ảnh
  • THÔNG TIN TUYỂN SINH 2018
  • qc3
  • TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN HỆ CHÍNH QUY
  • qc4
  • qc1
Đối tác