Tuyển sinh
Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

Điểm thi lần 1

/Upload/1diem/08.20.2020 T5 09h30 DS THI KTCTDD HLCD TL L1.xls

/Upload/1diem/08.21.2020 09 13h30 DS THI NM HLCD TL L1.xls

/Upload/1diem/08.28.2020 T6 09h30 DS THI CTKT HLCD TL L1.xls

/Upload/1diem/08.26.2020 T4 09h30 DS THI CHCT1 HLCD TL L1.xls

/Upload/1diem/08.28.2020 T6 09h30 DS THI KTVM HLTC TL L1.xls

/Upload/1diem/09.9.2020 T4 15h30 DS THI MARKETTING CB HLCD TN L1.xls

/Upload/1diem/09.24.2020 T5 13h30 DS THI CTN&MT HLCD TL L1.xls

/Upload/1diem/09.24.2020 T5 13h30 DS THI CNNN HLTC TL L1.xls

/Upload/1diem/09.30.2020 T4 13h30 DS THI VHDDKD HLCD TN L1.xls

/Upload/1diem/10.21.2020 T4 13h30 DS THI PTHĐKT HLCD TL L1.xls

/Upload/1diem/10.29.2020 DS THI KTTC2 HLCĐ VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.21.2020 T4 15h30 DS THI VLXD HLCD TN L1.xls

/Upload/2/10.28.2020 T4 13h30 DS THI TKDN HLCD TL L1.xls

/Upload/2/11.04.2020 T4 09h30 DS THI KCBTCT HLTC TL L1.xls

/Upload/2/11.18.2020 T4 09h30 DS THI TOAN HLCD TL L1.xls

/Upload/1diem/12.15.2020 T3 13h30 DS THI CHÍNH TRỊ HLCD TL L1.xls

/Upload/1diem/12.15.2020 T3 13h30 DS THI CHD HLCD TN L1.xls

/Upload/1diem/12.18.2020 T6 09h30 DS THI CHCT2 HLCD TL L1.xls

/Upload/1diem/12.18.2020 T6 09h30 DS THI KTXD HLCD TN L1.xls

/Upload/1diem/01.04.2021 T2 09h30 DS THI CHCT2 HLCĐ TL L1.xls

/Upload/1diem/12.30.2020 T5 09h30 DS THI TCTC HLCD TL L1 (1).xls

/Upload/1diem/01.05.2021 T3 09h30 DS THI KCT HLCD TL L1.xls

/Upload/1diem/12.30.2020 T5 09h30 DS THI HOA HLCD TN L1.xls

/Upload/1diem/01.29.2021 T6 09h30 DS THI CTKT HLTC TL L1.xls

/Upload/1diem/01.29.2021 DS THI KTTC1 HLCD VD L1.pdf


Điểm thi lần 2

/Upload/1diem/09.11.2020 T6 09h30 DS THI CHCT1 HLCD TL L2.xls

/Upload/1diem/09.07.2020 T2 09h30 DS THI NEN MONG HLCD TL L2.xls

/Upload/1diem/10.09.2020 T6 13h30 DS THI CTN&MT HLCD TL L2.xls

/Upload/2/11.13.2020 DS THI KTTC2 HLCD VD L2.pdf

/Upload/1diem/12.30.2020 T5 09h30 DS THI CHĐ HLCD TN L2.xls

/Upload/1diem/01.20.2021 T5 09h30 DS THI KCT HLCĐ TL L2.xls