Tuyển sinh
Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP, TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Điểm thi lần 1

09.26.2019 T5 09h30 DS THI TCHTKT CKT15 TL L1.xls

10.03.2019 T5 09h30 DS THI KIEM TOAN CKT15 TN L1.xls

10.08.2019 T3 09h30 DS THI TOAN CK6 TL L1.xls

10.15.2019 DS THI KCBTCT1 CX19.5 VĐ L1.pdf

10.15.2019 DS THI KCBTCT1 CX19.6 VĐ L1.pdf

10.16.2019 DS THI KCBTCT CK7 VĐ L1.pdf

10.16.2019 DS THI KCBTCT CKX17 VĐ L1.pdf

10.10.2019 T5 09h30 DS THI KTHCSN CKT15 TL L1.xls

10.16.2019 T3 09h30 DS THI MXD CX19.3-4 TN L1.xls

10.16.2019 T4 13h30 DS THI QTDN CKT16 TL L1.xls

10.18.2019 T6 09h30 DS THI KT&QTKD CKX17 TL L1.xls

10.22.2019 T3 09h30 DS THI HTKTDT CK6 TN L1.xls

10.23.2019 KCBTCT1 CX19.3 VĐ L1.pdf

10.23.2019 KCBTCT1 CX19.4 VĐ L1.pdf

10.18.2019 T6 09h30 DS THI CHCT2 CX19.3-6 TL L1.xls

10.18.2019 T6 13h30 DS THI TTCK CKT16 TN L1.xls

10.21.2019 T2 13h30 DS THI PLXD CKX16 TL L1.xls

10.15.2019 T3 09h30 DS THI NLTKCTCN CK6 TL L1.xls

10.18.2019 T6 13h30 DS THI KTDCT CK7 TN L1.xls

10.23.2019 T4 13h30 DS THI TBCT CK7 TN L1.xls

10.24.2019 T5 09h30 DS THI THUE 41KT1 TL L1.xls

10.24.2019 T5 13h30 DS THI CTN CKX17 TL L1.xls

10.25.2019 T6 13h30 DS THI ATLD CKX16 TL L1.xls

10.25.2019 T6 13h30 DS THI TCDN1 CKT16 TL L1.xls

10.25.2019 T6 13h30 DS THI TCTCCTCTN CN17 TL L1.xls

10.29.2019 DS THI KCBTCT1 CX19.1 VĐ L1.pdf

10.29.2019 DS THI KCBTCT1 CX19.2 VĐ L1.pdf

10.29.2019 T3 13h30 DS THI NVDTXL CKX16 TN L1.xls

10.25.2019 T6 09h30 DS THI TRAC DIA CX19.3-4 TN L1.xls

10.25.2019 T6 13h30 DS THI TRAC DIA CK7 TN L1.xls

10.30.2019 T4 13h30 DS THI CHINH TRI 01T2, 01TM2 TL L1.xls

11.01.2019 T6 13h30 DS THI KTDCT CN17 TN L1.xls

11.07.2019 DS THI KTTC2 CX 18.1 VĐ L1.pdf

11.07.2019 DS THI KTTC2 CX 18.2 VĐ L1.pdf

10.31.2019 T5 09h30 DS THI KTTCDN2 41KT1 TL L1.xls

10.31.2019 T5 13h30 DS THI MXD CX19.1-2 TN L1.xls

11.05.2019 T3 09h30 DS THI PLXD CX18.1,2,5,6 TL L1.xls

11.05.2019 T3 13h30 DS THI QLDADTXD CKX16 TN L1.xls

11.08.2019 DS THI KTTC2 CX 18.3 VĐ L1.pdf

11.08.2019 DS THI KTTC2 CX 18.4 VĐ L1.pdf

11.08.2019 DS THI KTTC2 CX 18.5 VĐ L1.pdf

11.08.2019 DS THI KTTC2 CX 18.6 VĐ L1.pdf

11.05.2019 T3 13h30 DS THI CHCT2 CX19.1-2 TL L1.xls

11.08.2019 DS THI KTTC2 CX 18.7 VĐ L1.pdf

11.05.2019 T3 13h30 DS THI PLXD CX18.3,4,7 TL L1.xls

11.07.2019 T5 13h30 DS THI TRAC DIA CX19.1-2 TN L1.xls

11.05.2019 T3 09h30 DS THI CHINH TRI 71X,42KT1,01NT1,01T1 TL L1.xls

11.08.2019 T6 13h30 DS THI KCT CKX16 TL L1.xls

11.08.2019 T6 13h30 DS THI PLDC 01T2,01TM1 TL L1.xls

11.12.2019 T3 09h30 DS THI PLDC 71X1,41KT1 TL L1.xls

11.14.2019 T5 09h30 DS THI PLDC 01NT1,01T1 TL L1.xls

11.15.2019 T6 09h30 DS THI PLDC CX20.1-2 TL L1.xls

11.15.2019 T6 13h30 DS THI KTVM CKX18 TL L1.xls

11.15.2019 T6 09h30 DS THI DBKLXDCT CK6 TL L1.xls

11.15.2019 T6 13h30 DS THI PLDC CX20.3-4,CTN1 TL L1.xls

11.19.2019 T3 09h30 DS THI TBCT CK6 TN L1.xls

11.14.2019 T5 09h30 DS THI HCTTQTCTXD CX18.1,2,5,6 TL L1.xls

11.14.2019 T5 13h30 DS THI HCTTQTCTXD CX18.3,4,7 TL L1.xls

11.15.2019 T6 13h30 DS THI DTXD&CTN CN17 TL L1.xls

11.19.2019 T3 09h30 DS THI TCTCCTXD CX18.1,2,5,6 TL L1.xls

11.19.2019 T3 13h30 DS THI TCTCCTXD CX18.3,4,7 TL L1.xls

11.22.2019 T6 13h30 DS THI CHINH TRI CKX18,CTN1 TL L1.xls

11.22.2019 T6 13h30 DS THI XLNT CN17 TL L1.xls

11.26.2019 T3 13h30 DS THI CTKTNDD CK7 TL L1.xls

11.22.2019 T6 09h30 DS THI ATLD CX18.1,2,5,6 TL L1.xls

11.22.2019 T6 13h30 DS THI ATLD CX18.3,4,7 TL L1.xls

11.27.2019 T4 13h30 DS THI ATLD CN17 TN L1.xls

11.22.2019 T6 09h30 DS THI NOI THAT CK6 TL L1.xls

11.29.2019 T6 13h30 DS THI PLXD CN17 TL L1.xls

12.05.2019 T5 13h30 DS THI KTTCDN1 CKT16 TL L1.xls

12.12.2019 T5 13h30 DS THI KTXD CKT16 TN L1.xls

12.16.2019 T2 09h30 DS THI VXD1 CK8 TL L1.xls

12.18.2019 T4 09h30 DS THI CTNTCT 49N TL L1.xls

12.18.2019 T4 09h30 DS THI CHCT CK8 TL L1.xls

12.19.2019 T5 13h30 DS THI THUE CKT16 TL L1.xls

12.20.2019 T6 09h30 DS THI MXD CKX17 TN L1.xls

12.20.2019 T6 13h30 DS THI KTDCT CX19.5-6 TN L1.xls

12.20.2019 T6 13h30 DS THI NLKT CKT17 TL L1.xls

12.23.2019 T2 13h30 DS THI KTDCT CX19.1-2 TN L1.xls

12.25.2019 T4 09h30 DS THI DM-DG CKX17 TL L1.xls

12.20.2019 T6 09h30 DS THI TNNN 49N TL L1.xls

12.23.2019 T2 09h30 DS THI KTTCDN3 41KT1 TL L1.xls

12.24.2019 T3 13h30 DS THI TCDN2 CKT16 TL L1.xls

12.25.2019 T4 13h30 DS THI QT HOC CKT17 TN L1.xls

12.25.2019 T4 13h30 DS THI QT HOC CKX16 TN L1.xls

12.25.2019 T4 13h30 DS THI QT HOC CKX18 TN L1.xls

12.27.2019 T6 09h30 DS THI KTVM CKT17 TN L1.xls

12.25.2019 T4 09h30 DS THI KTTCCTCTN 49N TL L1.xls

12.26.2019 T5 09h30 DS THI CHINH TRI CX20.1-4 TL L1.xls

12.27.2019 T6 09h30 DS THI CHINH TRI CK8 TL L1.xls

12.27.2019 T6 09h30 DS THI DTXDCTN 49N TL L1.xls

12.24.2019 T3 09h30 DS THI VXD CX20.1-4 TL L1.xls

12.25.2019 T4 09h30 DS THI NM CX19.5-6 TL L1.xls

12.25.2019 T4 09h30 DS THI PLDC CK8 TL L1.xls

12.27.2019 T6 13h30 DS THI KTQT CKT16 TL L1.xls

12.31.2019 T3 13h30 DS THI LSKT CK7 TL L1.xls

12.26.2019 T5 09h30 DS THI TTDT CX18.1-7 TL L1.xls

12.27.2019 T6 09h30 DS THI KTDCT CKX17 TN L1.xls

12.27.2019 T6 09h30 DS THI MXD CX19.5-6 TN L1.xls

12.27.2019 T6 13h30 DS THI KTDCT CX19.3-4 TN L1.xls

12.31.2019 T3 13h30 DS THI GD VE MT CTN1 TL L1.xls

01.02.2020 T5 09h30 DS THI VLXD CX20.1-2 TN L1.xls

01.03.2020 T6 09h30 DS THI TRAC DIA CX19.5-6 TN L1.xls

01.03.2020 T6 13h30 DS THI CTKTNCN CK7 TL L1.xls

01.03.2020 T6 15h30 DS THI CTCTXD CKX18 TL L1.xls

12.30.2019 T2 09h30 DS THI TCHTKT 41KT1 TL L1.xls

12.31.2019 T3 09h30 DS THI VLXD CX20.3-4 TN L1.xls

01.03.2020 T6 09h30 DS THI PLDC CKX18,CKT17 TL L1.xls

01.03.2020 T6 09h30 DS THI PLXD CKX17 TL L1.xls

01.03.2020 T6 13h30 DS THI LVVVSV1 CTN1 TL L1.xls

01.07.2020 T3 13h30 DS THI KHHH 01TM1 TL L1.xls

01.03.2020 T6 13h30 DS THI NM CX19.1-4 TL L1.xls

12.30.2019 T2 09h30 DS THI CHINH TRI CKT17 TL L1.xls

12.31.2019 T3 13h30 DS THI KTCTDD CX19.1-6 TL L1.xls

 

Điểm thi lần 2

10.11.2019 T6 13h30 DS THI TCHTKT CKT15 TL L2.xls

10.18.2019 T6 13h30 DS THI KIEM TOAN CKT15 TN L2.xls

10.31.2019 DS THI KCBTCT CK7 VĐ L2.pdf

10.31.2019 DS THI KCBTCT CKX17 VĐ L2.pdf

10.31.2019 DS THI KCBTCT1 CX19.5 VĐ L2.pdf

10.31.2019 DS THI KCBTCT1 CX19.6 VĐ L2.pdf

10.31.2019 T5 13h30 DS THI MXD CX19.3-4 TN L2.xls

11.01.2019 T6 09h30 DS THI KTDCT CK7 TN L2.xls

11.06.2019 DS THI KCBTCT1 CX 19.3 VĐ L2.pdf

11.06.2019 DS THI KCBTCT1 CX 19.4 VĐ L2.pdf

10.25.2019 T6 13h30 DS THI TOAN CK6 TL L2.xls

11.01.2019 T6 09h30 DS THI TTCK CKT16 TN L2.xls

11.01.2019 T6 13h30 DS THI CHCT2 CX19.3-6 TL L2.xls

11.01.2019 T6 13h30 DS THI KT&QTKD CKX17 TL L2.xls

11.06.2019 T4 13h30 DS THI TBCT CK7 TN L2.xls

11.15.2019 T6 15h30 DS THI CHINH TRI 01T2,01TM1 TL L2.xls

11.01.2019 T6 13h30 DS THI NLTKCTCN CK6 TL L2.xls

11.12.2019 T3 13h30 DS THI TRAC DIA CX19.3-4 TN L2.xls

11.14.2019 DS THI KCBTCT1 CX19.1 VĐ L2.pdf

11.14.2019 DS THI KCBTCT1 CX19.2 VĐ L2.pdf

11.14.2019 DS THI KCBTCT1 CX19.5 VĐ L2.pdf

11.12.2019 T3 09h30 DS THI ATLD CKX16 TL L2.xls

11.15.2019 T6 09h30 DS THI MXD CX19.1-2 TN L2.xls

11.22.2019 DS THI KTTC2 CX 18.1 VĐ L2.pdf

11.22.2019 DS THI KTTC2 CX 18.2 VĐ L2.pdf

11.22.2019 DS THI KTTC2 CX 18.3 VĐ L2.pdf

11.22.2019 DS THI KTTC2 CX 18.4 VĐ L2.pdf

11.22.2019 DS THI KTTC2 CX 18.5 VĐ L2.pdf

11.22.2019 DS THI KTTC2 CX 18.6 VĐ L2.pdf

11.22.2019 DS THI KTTC2 CX 18.7 VĐ L2.pdf

11.21.2019 T5 13h30 DS THI PLXD CX18.1,2,5,6 TL L2.xls

11.21.2019 T5 09h30 DS THI CHCT2 CX19.1-2 TL L2.xls

11.21.2019 T5 09h30 DS THI QLDADTXD CKX16 TL L2.xls

11.28.2019 T5 13h30 DS THI KTXD CX18.1,2,5,6 TN L2.xls

11.22.2019 T6 15h30 DS THI CHINH TRI 71X1,42KT1,01NT1,01T1 TL L2.xls

11.29.2019 T6 09h30 DS THI HC,TTQTCTXD CX18.3,4,7 TL L2.xls

11.29.2019 T6 09h30 DS THI PLDC CX20.3-4,CTN1 TL L2.xls

11.29.2019 T6 13h30 DS THI HC,TTQTCTXD CX18.1,2,5,6 TL L2.xls

11.29.2019 T6 15h30 DS THI PLDC 71X1,42KT1,01NT1,01T1,01T2,01TM1 TL L2.xls

12.06.2019 T6 09h30 DS THI ATLD CX18.3,4,7 TL L2.xls

12.06.2019 T6 09h30 DS THI CHINH TRI CKX18,CTN1 TL L2.xls

12.06.2019 T6 13h30 DS THI ATLD CX18.1,2,5,6 TL L2.xls

11.22.2019 T6 09h30 DS THI TRAC DIA CX19.1-2 TN L2.xls

11.22.2019 T6 15h30 DS THI KTTCDN2 41KT1 TL L2.xls

12.05.2019 T5 09h30 DS THI TCTCCTXD CX18.3,4,7 TL L2.xls

12.05.2019 T5 13h30 DS THI TCTCCTXD CX18.1,2,5,6 TL L2.xls

12.06.2019 T6 09h30 DS THI CHINH TRI 01TM1 TL L2.xls

12.06.2019 T6 13h30 DS THI NVDTXL CKX16 TN L2.xls

12.27.2019 T6 09h30 DS THI KTTCDN1 CKT16 TL L2.xls

01.06.2020 T2 13h30 DS THI NLKT CKT17 TL L2.xls

01.07.2020 T3 09h30 DS THI MXD CKX17 TN L2.xls

01.09.2020 T5 13h30 DS THI KTDCT CX19.5-6 TN L2.xls

01.10.2020 T6 13h30 DS THI KTDCT CX19.1-4,CKX17 TN L2.xls

01.10.2020 T6 13h30 DS THI MXD CX19.5-6 TN L2.xls

01.06.2020 T2 13h30 DS THI VXD1 CK8 TL L2.xls

01.07.2020 T3 13h30 DS THI CHCT CK8 TL L2.xls

01.07.2020 T3 13h30 DS THI VXD CX20.1-4 TL L2.xls

01.08.2020 T4 13h30 DS THI KTVM CKT17 TN L2.xls

01.08.2020 T4 13h30 DS THI CHINH TRI CX20.1-4 TL L2.xls

01.09.2020 T5 13h30 DS THI PL CK8 TL L2.xls

01.10.2020 T6 09h30 DS THI NM CX19.5-6 TL L2.xls

01.10.2020 T6 13h30 DS THI CHINH TRI CK8 TL L2.xls

01.14.2020 T3 09h30 DS THI VLXD CX20.3-4 TN L2.xls