Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP, TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Điểm thi lần 1

/Upload/1diem/10.01.2020 T5 13h30 DS THI NỘI THẤT CK7 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.02.2020 T6 07h30 DS THI KTHCSN CKT16 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.02.2020 T6 13h30 DS THI KC THÉP CKX17 TL L1.xls

/Upload/1diem/09.30.2020 T4 07h30 DS THI KIÊM TOAN CKT16 TN L1.xls

/Upload/1diem/10.07.2020 T4 13h30 DS THI QLDADTXD CKX17TL L1.xls

/Upload/1diem/10.08.2020 T5 07h30 DS THI ĐO BÓC KL CK7 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.09.2020 T6 13h30 DS THI ATLD CKX17 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.12.2020 T2 13h30 DS THI PLXD CK8 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.09.2020 T6 07h30 DS THI TCHTKT CKT16 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.15.2020 T5 09h30 DS THI QLDADTXD CKX18 TN L1.xls

/Upload/1diem/10.13.2020 T3 09h30 DS THI PLXD CKX18 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.13.2020 T3 13h30 DS THI KC THEP CX20.1-2 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.14.2020 T4 09h30 DS THI KCTHÉP CX20.3-5 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.20.2020 T3 09h30 DS THI NVDTXD CKX18 TN L1.xls

/Upload/1diem/10.19.2020 DS THI KTTC2 CX19.1 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.15.2020 DS THI KTTC2 CX19.2 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.15.2020 DS THI KTTC2 CX19.3 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.15.2020 DS THI KTTC2 CX19.4 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.15.2020 DS THI KTTC2 CX19.5 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.15.2020 DS THI KTTC2 CX19.6 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.20.2020 T3 13h30 DS THI PLKT CKT17 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.23.2020 DS THI KTTC CX20.1 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.23.2020 DS THI KTTC CX20.2 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.23.2020 DS THI KTTC CX20.3 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.23.2020 DS THI KTTC CX20.4 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.23.2020 DS THI KTTC CX20.5 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.22.2020 T5 13h30 DS THI HTKTĐT CK8 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.16.2020 T6 13h30 DS THI ĐỌC BVXD CX20.1-2 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.16.2020 T6 09h30 DS THI ĐỌC BVXD CX20.3-5 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.19.2020 T2 13h30 DS THI MARKETING CB 01TM1 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.22.2020 T5 13h30 DS THI TCDN2 CKT17 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.23.2020 T6 09h30 DS THI HCTTQTCT CX19.1-2 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.23.2020 T6 13h30 DS THI HCTTQTCT CX19.3-6 TL L1.xls

/Upload/2/10.27.2020 T3 13h30 DS THI BHXH CKT17 TL L1.xls

/Upload/2/10.28.2020 T4 09h30 DS THI KTXD CX19.1-2 TN L1.xls

/Upload/2/10.28.2020 T4 13h30 DS THI KTXD CX19.3-6 TN L1.xls

/Upload/2/10.28.2020 T4 13h30 DS THI QLDADTXD CKX17 TN L2.xls

/Upload/2/10.20.2020 T3 13h30 DS THI TRĂC ĐỊA CX20.1-2 TN L1.xls

/Upload/2/10.21.2020 T4 09h30 DS THI ATLD CX19.1-2 TL L1.xls

/Upload/2/10.21.2020 T4 09h30 DS THI TRAC DIA CX20.3-5 TN L1.xls

/Upload/2/10.21.2020 T4 09h30 DS THI TRAC DIA CX20.3-5 TN L1.xls

/Upload/2/10.20.2020 T3 13h30 DS THI TRĂC ĐỊA CX20.1-2 TN L1.xls

/Upload/2/10.20.2020 T3 13h30 DS THI TRẮC ĐỊA CK8 TN L1.xls

/Upload/2/10.21.2020 T4 13h30 DS THI ATLD CX19.3-6 TL L1.xls


Điểm thi lần 2

/Upload/1diem/10.20.2020 T3 13h30 DS THI NỘI THẤT CK7 TL L2.xls