Tuyển sinh
Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP, TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

Điểm thi lần 1

06.19.2019 T4 09h30 DS THI ATLD 49N TL L1.xls

06.17.2019 T2 09h30 DS THI ATLD 70X1-2 TL L1.xls

05.03.2019 T6 09h30 DS THI CTKT 70X1-2 TL L1.xls

06.07.2019 T6 13h30 DS THI CTKT CX19.3-4 TL L1.xls

06.05.2019 T4 09h30 DS THI CTKT CX19.1,2, CKX17 TL L1.xls

06.06.2019 T5 13h30 DS THI CTKT CX19.5-6 TL L1.xls

04.03.2019 T4 13h30 DS THI CTKTNCN CK6 TL L1.xls

03.28.2019 T5 09h30 DS THI CHINH TRI 70X1-2, 49N TL L1.xls

05.10.2019 T6 09h30 DS THI CHINH TRI 41KT1 TL L1.xls

05.27.2019 T2 09h30 DS THI CNNN 49N TL L1.xls

03.29.2019 T6 09h30 DS THI CTNTCT HLCD TL L1.xls

04.05.2019 T6 09h30 DS THI CTN&MT CKX16 TL L1.xls

05.17.2019 T6 09h30 DS THI CTN&MT 70X1-2 TL L1.xls

05.24.2019 T6 09h30 DS THI CTN&MT CK7 TL L1.xls

06.05.2019 T4 13h30 DS THI CTN&MT CX19.3-4 TL L1.xls

06.14.2019 T6 09h30 DS THI CTN&MT CX19.1,2,5,6 TL L1.xls

04.01.2019 T2 09h30 DS THI CTTMBTB HLCD TL L1.xls

04.26.2019 T6 09h30 DS THI CTTMBTB 49N TL L1.xls

05.24.2019 T6 13h30 DS THI CHCT1 CK5 TL L1.xls

05.22.2019 T4 13h30 DS THI CHCT1 CX19.3-4 TL L1.xls

05.24.2019 T6 09h30 DS THI CHCT1 CX19.1-2 TL L1.xls

05.24.2019 T6 13h30 DS THI CHCT1 CX19.5-6 TL L1.xls

05.31.2019 T6 13h30 DS THI CHCT1 CKX17,CK7 TL L1.xls

06.12.2019 T4 09h30 DS THI CHD CX19.1,2,5,6 TN L1.xls

06.12.2019 T4 13h30 DS THI CHD CX19.3-4 TN L1.xls

06.07.2019 T6 09h30 DS THI CSKT CK7 TL L1.xls

03.27.2019 T4 13h30 DS THI DCCT CX19.3-4 TN L1.xls

04.23.2019 T3 09h30 DS THI DCCT CX19.1,2,5,6 TN L1.xls

04.12.2019 T6 09h30 DS THI DTXD CKX16 TL L1.xls

06.06.2019 T5 09h30 DS THI DTXD CX18.3,4,7 TL L1.xls

06.06.2019 T5 13h30 DS THI DTXD CX18.1,2,5,6 TL L1.xls

05.10.2019 T6 09h30 DS THI HOA CN17 TN L1.xls

05.03.2019 T6 09h30 DS THI KTTCDN1 41KT1 TL L1.xls

04.03.2019 T4 13h30 DS THI KTTCDN2 CKT15 TL L1.xls

06.14.2019 T6 13h30 DS THI KTTCDN3 CKT15 TL L1.xls

05.31.2019 T6 09h30 DS THI KCBTCT 49N TL L1.xls

04.19.2019 DS THI KCBTCT2 CX18.3 VD L1.pdf

04.19.2019 DS THI KCBTCT2 CX18.4 VD L1.pdf

04.19.2019 DS THI KCBTCT2 CX18.7 VD L1.pdf

04.24.2019 DS THI KCBTCT2 CX18.1 VD L1.pdf

04.24.2019 DS THI KCBTCT2 CX18.2 VD L1.pdf

04.24.2019 DS THI KCBTCT2 CX18.5 VD L1.pdf

04.24.2019 DS THI KCBTCT2 CX18.6 VD L1.pdf

04.17.2019 T4 09h30 DS THI KCT CX18.3-4,7 TL L1.xls

04.22.2019 T2 13h30 DS THI KCT CX18.1,2,5,6 TL L1.xls

06.17.2019 T2 09h30 DS THI KTQT CKT15 TL L1.xls

06.07.2019 T6 09h30 DS THI KTVM CKX17 TN L1.xls

05.02.2019 T5 09h30 DS THI KTDCT CX18.3,4,7 TN L1.xls

05.10.2019 T6 13h30 DS THI KTDCT CX18.1,2,5,6 TN L1.xls

05.29.2019 T4 09h30 DS THI KTDCT CX17.1,2,5,6 TN L1.xls

06.19.2019 T4 09h30 DS THI KTDCT 70X1-2 TL L1.xls

04.24.2019 DS THI KTTC1 CX18.7 VD L1.pdf

05.03.2019 DS THI KTTC1 CX18.1 VD L1.pdf

05.03.2019 DS THI KTTC1 CX18.2 VD L1.pdf

05.03.2019 DS THI KTTC1 CX18.5 VD L1.pdf

05.03.2019 DS THI KTTC1 CX18.6 VD L1.pdf

06.12.2019 DS THI KTTC1 CK6 VD L1.pdf

05.17.2019 T6 13h30 DS THI KTTCCTCTN CN17 TL L1.xls

06.07.2019 T6 09h30 DS THI LDTL 41KT1 TL L1.xls

06.14.2019 T6 09h30 DS THI LAP,PTDADT CKX16 TL L1.xls

06.14.2019 T6 09h30 DS THI MLTNM&NT CN17 TL L1.xls

04.26.2019 T6 09h30 DS THI MKTCB CKT16 TN L1.xls

05.31.2019 T6 09h30 DS THI MXD 70X1-2 TL L1.xls

05.31.2019 T6 09h30 DS THI NLKT CKT16 TL L1.xls

04.10.2019 T4 13h30 DS THI NLTKCTDD CK6 TL L1.xls

04.24.2019 T4 09h30 DS THI NLTK CKT16 TN L1.xls

04.26.2019 T6 09h30 DS THI NM CX18.3,4,7 TL L1.xls

04.26.2019 T6 13h30 DS THI NM CX18.1,2,5,6 TL L1.xls

05.24.2019 T6 09h30 DS THI PLDC 70X1-2 TL L1.xls

06.05.2019 T4 09h30 DS THI PLDC 41KT1,49N TL L1.xls

04.10.2019 T4 13h30 DS THI PLKT CKT15 TL L1.xls

05.31.2019 T6 09h30 DS THI PLKT 40KTX1 TL L1.xls

06.04.2019 T3 09h30 DS THI PLXD CK6 TL L1.xls

05.27.2019 T2 09h30 DS THI PTHDKT CKT14 CX TL L1.xls

06.12.2019 T4 13h30 DS THI PTHDKT CKT15 TL L1.xls

05.28.2019 T3 09h30 DS THI QTDN 41KT1 TL L1.xls

05.29.2019 T4 09h30 DS THI QT HOC CKT16 TN L1.xls

06.12.2019 T4 09h30 DS THI QT HOC CKX17 TN L1.xls

06.07.2019 T6 09h30 DS THI STH&BVMT 49N1 TL L1.xls

05.31.2019 T6 09h30 DS THI TCDN1 41KT1 TL L1.xls

06.19.2019 T4 09h30 DS THI TCDN2 41KT1 TL L1.xls

06.05.2019 T4 09h30 DS THI TC HOC CKT16 TN L1.xls

03.28.2019 T5 09h30 DS THI THUE 40KTX1 TL L1.xls

03.29.2019 T6 13h30 DS THI TBCT CX19.3-4 TN L1.xls

04.25.2019 T5 09h30 DS THI TBCT CX19.1,2,5,6 TN L1.xls

05.27.2019 T2 09h30 DS THI TKDN CKT14 CX TL L1.xls

06.13.2019 T5 09h30 DS THI TKDN CKT16 TL L1.xls

04.23.2019 T3 09h30 DS THI TTDHSTKBVTC 69X1 TL L1.xls

06.07.2019 T6 09h30 DS THI TTTLDT 40KTX1 TL L1.xls

04.19.2019 T6 09h30 DS THI TCTCCTXD CKX16 TL L1.xls

05.15.2019 T4 09h30 DS THI TOAN CN17 TL L1.xls

06.07.2019 T6 09h30 DS THI TOAN CKX16 TL L1.xls

05.03.2019 T6 09h30 DS THI TRAC DIA 49N TN L1.xls

05.10.2019 T6 09h30 DS THI TRAC DIA 70X1-2 TN L1.xls

06.14.2019 T6 13h30 DS THI VLXD CX19.3-4,CKX17,CK7 TN L1.xls

06.12.2019 T4 09h30 DS THI VAT LY CKX16 TN L1.xls

06.17.2019 T2 09h30 DS THI VAT LY CN17 TN L1.xls

04.12.2019 T6 13h30 DS THI VLKT CK7 TL L1.xls

06.10.2019 T2 09h30 DS THI VLXD CX19.1,2,5,6 TN L1.xls

06.07.2019 T6 09h30 DS THI VH&DDKD CKT16 TN L1.xls

06.05.2019 T4 09h30 DS THI VXD2 CK7 TL L1.xls

05.08.2019 T4 09h30 DS THI XLNC CN17 TL L1.xls

 

Điểm thi lần 2

06.12.2019 T4 13h30 DS THI CNNN 49N TL L2.xls

06.11.2019 T3 15h30 DS THI CTN&MT 70X1-2 TL L2.xls

06.14.2019 T6 13h30 DS THI CTN&MT CK7 TL L2.xls

06.24.2019 T2 13h30 DS THI CTN&MT CX19.3-4 TL L2.xls

05.21.2019 T3 13h30 DS THI CTKT 70X1-2 TL L2.xls

06.24.2019 T2 09h30 DS THI CTKT CX19.1-6,CKX17 TL L2.xls

01.03.2019 T5 07h30 DS THI CTKTNDD CK6 TL L2.xls

04.24.2019 T4 09h30 DS THI CTKTNCN CK6 TL L2.xls

05.20.2019 T2 13h30 DS THI CTTMBTB 49N TL L2.xls

04.22.2019 T2 15h30 DS THI CHINH TRI 70X1-2,49N TL L2.xls

06.14.2019 T6 13h30 DS THI CHCT1 CX19.1-2 TL L2.xls

06.14.2019 T6 09h30 DS THI CHCT1 CX19.3-4 TL L2.xls

06.25.2019 T3 09h30 DS THI CHD CX19.1-6 TN L2.xls

06.24.2019 T2 09h30 DS THI DTXD CX18.1,2,5,6 TL L2.xls

06.24.2019 T2 13h30 DS THI DTXD CX18.3,4,7 TL L2.xls

04.16.2019 T3 09h30 DS THI DCCT CX19.3-4 TN L2.xls

05.15.2019 T4 13h30 DS THI DCCT CX19.1,2,5,6 TN L2.xls

01.18.2019 T6 15h30 DS THI DOC BV 69X1 TL L2.xls

03.21.2019 T5 09h30 DS THI DT 40KTX1 TL L1.xls

05.08.2019 T4 13h30 DS THI KCT CX18.3,4,7 TL L2.xls

05.15.2019 T4 09h30 DS THI KCT CX18.1,2,5,6 TL L2.xls

06.14.2019 T6 13h30 DS THI KCBTCT 49N TL L2.xls

05.09.2019 DS THI KCBTCT2 CX18.3 VD L2.pdf

05.09.2019 DS THI KCBTCT2 CX18.4 VD L2.pdf

05.09.2019 DS THI KCBTCT2 CX18.7 VD L2.pdf

05.16.2019 DS THI KCBTCT2 CX18.1 VD L2.pdf

05.16.2019 DS THI KCBTCT2 CX18.2 VD L2.pdf

05.16.2019 DS THI KCBTCT2 CX18.5 VD L2.pdf

05.16.2019 DS THI KCBTCT2 CX18.6 VD L2.pdf

06.25.2019 T3 13h30 DS THI KTQT CKT15 TL L2.xls

04.24.2019 T4 09h30 DS THI KTTCDN2 CKT15 TL L2.xls

01.16.2019 T4 09h30 DS THI KTCTDD CX18.6 TL L2.xls

05.23.2019 T5 13h30 DS THI KTDCT CX18.3,4,7 TN L2.xls

05.15.2019 DS THI KTTC1 CX18.3 VD L2.pdf

05.15.2019 DS THI KTTC1 CX18.4 VD L2.pdf

05.15.2019 DS THI KTTC1 CX18.7 VD L2.pdf

05.23.2019 DS THI KTTC1 CX18.1 VD L2.pdf

05.23.2019 DS THI KTTC1 CX18.2 VD L2.pdf

05.23.2019 DS THI KTTC1 CX18.5 VD L2.pdf

05.23.2019 DS THI KTTC1 CX18.6 VD L2.pdf

01.04.2019 T6 13h30 DS THI LSKT CK6 TL L2.xls

01.11.2019 T6 15h30 DS THI LTTCTT 41KT1 TL L2.xls

01.10.2019 T5 13h30 DS THI MXD CX18.1-7 TN L2.xls

05.03.2019 T6 09h30 DS THI NLTKCTDD CK6 TL L2.xls

05.15.2019 T4 13h30 DS THI NLTK CKT16 TN L2.xls

05.17.2019 T6 09h30 DS THI NM CX18.1,2,5,6 TL L2.xls

05.17.2019 T6 13h30 DS THI NM CX18.3,4,7 TL L2.xls

06.07.2019 T6 13h30 DS THI PLDC 70X1-2 TL L2.xls

06.19.2019 T4 13h30 DS THI PLDC 41KT1,49N TL L2.xls

06.12.2019 T4 13h30 DS THI QTDN 41KT1 TL L2.xls

06.14.2019 T6 13h30 DS THI TCDN1 41KT1 TL L2.xls

06.25.2019 T3 13h30 DS THI TCDN2 41KT1 TL L2.xls

06.24.2019 T2 09h30 DS THI TC HOC CKT16 TN L2.xls

04.17.2019 T4 09h30 DS THI TBCT CX19.3-4 TN L2.xls

05.16.2019 T5 13h30 DS THI TBCT CX19.1,2,5,6 TN L2.xls

06.25.2019 T3 09h30 DS THI TKDN CKT16 TL L2.xls

05.14.2019 T3 09h30 DS THI TTDHSTKBVTC 69X1 TL L2.xls

06.05.2019 T4 13h30 DS THI TOAN CN17 TL L2.xls

01.11.2019 T6 13h30 DS THI TCTC 69X1 TL L2.xls

5.29.2019 T4 DS THI TCTC 69X2 TL L2.xls

05.21.2019 T3 13h30 DS THI TRAC DIA 49N TN L2.xls

01.18.2019 T6 15h30 DS THI VLXD 70X1-2 TN L2.xls

06.24.2019 T2 13h30 DS THI VLXD CX19.1,2,5,6 TN L2.xls

06.25.2019 T3 13h30 DS THI VLXD CX19.3-4,CKX17,CK7 TN L2.xls

05.03.2019 T6 13h30 DS THI VLKT CK7 TL L2.xls