Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

08:30:00  06/09/2017

        Ngày 01/9, Đảng ủy Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đã tổ chức Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, Trưởng, phó các tổ môn và lớp trưởng, bí thư các chi đoàn trong toàn Trường.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

        

        Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Mỳ - Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Đồng chí Nguyễn Chí Mỳ - Nguyên Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

quán triệt tại Hội nghị.

 

 

        Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

 

        

        Các đại biểu dự hội nghị được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua đó giúp cho các cán bộ, đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Thầy Nguyễn Ngọc Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

phát biểu tại Hội nghị

 

        Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Nhà trường nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) là tiền đề quan trọng, vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên, sinh viên phải nhận thức, nắm vững các quan điểm của Đảng, nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế.

 

 

Đối tác