Quy trình ISO đã ban hành

15:00:00  01/11/2015

1. Quy trình tổ chức thi tốt nghiệp.rar

 

2. Quy trình tổ chức các hoạt động thanh tra đào tạo.rar

 

3. Quy trình phúc khảo bài thi tốt nghiệp.rar

 

4. Hướng dẫn duyệt giảng cấp khoa.rar

 

5. Hướng dẫn nộp đăng ký dự thi, thông báo điểm tổng kết và quản lý điểm của HSSV.rar

 

6. Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển.rar

 

7. Quy trình nâng bậc lương.rar

 

8. Quy trình quản lý thông tin trên website.rar

 

9. Quy trình tiếp nhận và quản lý hồ sơ cán bộ viên chức, hồ sơ bổ nhiệm, sổ bảo hiểm.rar

 

10. Quy trình tuyển dụng.rar

 

11. Quy trình thi đua khen thưởng.rar

 

12. Quy trình cấp phát văn bằng.rar

 

13. Quy trình xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo.rar

 

14. Quy trình tổ chức đăng ký xét duyệt và triển khai nghiệm thu sản phẩm hoạt động NCKH cấp trường của CB,GV.rar

 

15. Quy trình quản lý sinh viên ở nội trú.rar

 

16. Quy trình đào tạo ngắn hạn.rar

 

17. Quy trình đánh giá, lựa chọn giảng viên thỉnh giảng.rar

 

18. Quy trình đào tạo nghiệp vụ bồi dưỡng tư vấn giám sát XDCT.rar

 

19.Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV.rar

 

20. Quy trình giải quyết khiếu nại, thắc mắc của HSSV.rar

 

21. Quy trình khen thưởng, học bổng.rar

 

22. Quy trình nhập học.rar

 

23. Quy trình phân lớp, lập danh sách lớp, làm mã HSSV.rar

 

24. Quy trình soạn thảo các quyết định liên quan đến HSSV và làm thẻ HSSV.rar

 

25. Quy trình Tổ chức thi Kết thúc học phần.rar

 

26. Quy trình xác nhận các loại giấy tờ của HSSV.rar

 

27. Quy trình Giảng dạy, hướng dẫn thí nghiệm.rar

 

28. Quy trình Quản lý, bảo dưỡng máy, dụng cụ thí nghiệm, hóa chất.rar

 

29. Quy trình Kiểm soát hồ sơ.rar

 

30. Quy trình Kiểm soát tài liệu.rar

 

31. Quy trình Sổ tay chất lượng.rar

 

32. Quy trình Lập danh sách thi lại, thi nâng điểm.rar

 

33. Quy trình Thực tập Kỹ thuật viên ngành Cấp thoát nước.rar

 

Đối tác