Các đơn vị trực thuộc:

1. PHÒNG ĐÀO TẠO

2. PHÒNG NCKH&HTQT

3. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

4. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

5. PHÒNG CÔNG TÁC HS-SV

6. PHÒNG QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

7. PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

8. KHOA XÂY DỰNG

9. KHOA QUẢN LÝ XÂY DỰNG

10. KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

11. KHOA CƠ BẢN

12. KHOA CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

13. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

14. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

15. TRUNG TÂM TIN HỌC

16. TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY DỰNG

17. TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

18. TRUNG TÂM DỊCH VỤ

19. TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

20. TRUNG TÂM KỸ THUẬT HẠ TẦNG & MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

21. TRUNG TÂM THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ & ĐÀO TẠO NGHỀ

22. BAN TƯ VẤN TUYỂN SINH & GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Đối tác