Các đơn vị trực thuộc:

 

1. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

2. PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

 

3. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

4. PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

5. BAN TƯ VẤN TUYỂN SINH & GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

 

6. KHOA XÂY DỰNG

 

7. KHOA QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

 

8. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

9. KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

 

10. KHOA CƠ BẢN

 

11. TRUNG TÂM THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ & ĐÀO TẠO NGHỀ

 

12. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

 

13. TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

14. TRUNG TÂM KHAI THÁC VÀ KINH DOANH DỊCH DỊCH VỤ

 

15. TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY DỰNG

 

16. TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 

17. TRUNG TÂM KỸ THUẬT HẠ TẦNG & MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

Đối tác