Các đơn vị trực thuộc:

1. PHÒNG ĐÀO TẠO

2. PHÒNG NCKH&HTQT

3. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

4. PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

5. PHÒNG CÔNG TÁC HS-SV

6. PHÒNG QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

7. PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

8. KHOA XÂY DỰNG

9. KHOA QUẢN LÝ XÂY DỰNG

10. KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

11. KHOA CƠ BẢN

12. KHOA CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

13. KHOA ĐÀO TẠO NGHỀ

14. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

15. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

16. TRUNG TÂM TIN HỌC

17. TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY DỰNG

18. TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

19. TRUNG TÂM DỊCH VỤ

20. TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

21. TRUNG TÂM KỸ THUẬT HẠ TẦNG & MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

22. BAN TƯ VẤN TUYỂN SINH & GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Đối tác