Từ khóa: Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành:
Tên văn bản / Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
08/2019/TT-BXD Thông tư quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư 11/11/2019 Bộ Xây dựng TTu 08.2019 BXD.pdf
Thông tư 04/2019/TT-BXD 16/08/2019 Bộ Xây dựng Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
93/2015/QH13 25/11/2015 Quốc hội Luật tố tụng hành chính năm 2015
32/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Thông tư hướng dẫn hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 
69/QĐ-BXD 30/01/2019 Bộ Xây dựng Quyết định về việc công bố danh mục quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018
24/2018/TT-BLĐTBXH 06/12/2018 Bộ LĐ-TB&XH Ban hành Chương trình môn học GIáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
03/2018/TT-BLĐTBXH 15/06/2018 Bộ Lao động TBXH Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
31/2017/TT-BLĐTBXH 28/12/2017 Bộ LĐTBXH TT 31/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học
29/2017/TT-BLĐTBXH 15/12/2017 Bộ LĐTBXH TT 29/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo   
28/2017/TT-BLĐTBXH 15/12/2017 Bộ LĐTBXH TT 28/2017/TT-BLĐTBXH Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
27/2017/TT-BLĐTBXH 21/09/2017 Bộ LĐTBXH Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
1229/QĐ-BLĐTBXH 04/08/2017 Bộ LĐTBXH V/v đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
17/2017/TT-BLĐTBXH 30/06/2017 Bộ LĐTBXH Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng
15/2017/TT-BLĐTBXH 08/06/2017 Bộ LĐTBXH Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
14/2017/TT-BLĐTBXH 25/05/2017 Bộ LĐTBXH Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp