Từ khóa: Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành:
Tên văn bản / Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
22/2015/QĐ-TTg (Ngày 22/06/2015) 01/01/1970 Chính Phủ Về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
80/2014/QĐ-TTg (ngày 30/12/2014) 01/01/1970 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
03/2015/TT-BGDĐT (ngày 26/02/2015) 01/01/1970 Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
16/2015/NĐ-CP (ngày 14/2/2015) 01/01/1970 Chính Phủ Nghị Định Quy định quy chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
74/2014/QH13 (ngày 27/11/2014) 01/01/1970 Quốc Hội Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp
108/2014/NĐ-CP (ngày 20/11/2014) 01/01/1970 CHÍNH PHỦ NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
01/2015/TTLT-BNV-BTC (ngày 14/4/2014) 01/01/1970 Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 108
1072/BXD-TCCB (19/05/2015) 01/01/1970 Bộ Xây Dựng Về việc triển khai thực hiện Nghị Định số 108/2014 NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế
4375/BGDĐT-CTHSSV (27/8/2015) 01/01/1970 BGD Tăng cường triển khai công tác bảo đảm TTATGT trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2015-2016
09-QĐ-BXD (11/1/2016) 01/01/1970 Bộ Xây dựng Quyết định số 09/QĐ-BXD ngày 11/01/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015.
05/2016/TT-BGDĐT 01/01/1970 Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT về việc Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 01/01/1970 Sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động–Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Trích QĐ số 848/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng 01/01/1970 TRÍCH QĐ 848 CỦA BỘ XÂY DỰNG 31.5.2006.pdf
Quy chế bình chọn tập thể, cá nhân vinh danh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam - dấu ấn 30 năm đổi mới” 01/01/1970 Quy chế bình chọn tập thể, cá nhân vinh danh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam - dấu ấn 30 năm đổi mới”.PDF
26/2016/TT-BXD (26/10/2016) 01/01/1970 Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.