Từ khóa: Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành:
Tên văn bản / Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
09/2017/TT-BLĐTBXH 13/03/2017 Bộ Lao động TB&XH Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
03/2017/TT-BLĐTBXH 01/03/2017 Bộ Lao động TB&XH Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đạo tạo trình độ trung...
04/2017/TT-BLĐTBXH 02/03/2017 Bộ Lao động TB&XH Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
05/2017/TT-BLĐTBXH 02/03/2017 Bộ Lao động TB&XH Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
06/2017/TT-BLĐTBXH 08/03/2017 Bộ Lao động TB&XH Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
07/2017/TT-BLĐTBXH (10/03/2017) 10/03/2017 Bộ Lao động TB&XH Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
08/2017/TT-BLĐTBXH (10/03/2017) 10/03/2017 Bộ Lao động TB&XH Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
46/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Bộ Lao động TB&XH Quy định về Điều lệ trường Cao đẳng
31/2016/TT-BXD (30/12/2016)    quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
30/2016/TT-BXD (30/12/2016)   về việc hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.
29/2016/TT-BXD   về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng
1406/QĐ-BXD (30/12/2016)   Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016.
26/2016/TT-BXD (26/10/2016)   Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Quy chế bình chọn tập thể, cá nhân vinh danh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam - dấu ấn 30 năm đổi mới”   Quy chế bình chọn tập thể, cá nhân vinh danh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam - dấu ấn 30 năm đổi mới”.PDF
Trích QĐ số 848/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng   TRÍCH QĐ 848 CỦA BỘ XÂY DỰNG 31.5.2006.pdf