Từ khóa: Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành:
Tên văn bản / Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
31/2016/TT-BXD (30/12/2016)   Bộ Xây Dựng  quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
30/2016/TT-BXD (30/12/2016)   Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.
03/2017/TT-BLĐTBXH 01/03/2017 Bộ Lao động TB&XH Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đạo tạo trình độ trung...
29/2016/TT-BXD   Bộ Xây Dựng về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng
1406/QĐ-BXD (30/12/2016)   Bộ Xây Dựng Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016.
26/2016/TT-BXD (26/10/2016)   Bộ Xây Dựng Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Quy chế bình chọn tập thể, cá nhân vinh danh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam - dấu ấn 30 năm đổi mới”   Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Quy chế bình chọn tập thể, cá nhân vinh danh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam - dấu ấn 30 năm đổi mới”.PDF
Trích QĐ số 848/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng   Bộ Xây Dựng TRÍCH QĐ 848 CỦA BỘ XÂY DỰNG 31.5.2006.pdf
14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC   Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động–Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
05/2016/TT-BGDĐT   Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT về việc Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
4375/BGDĐT-CTHSSV (27/8/2015)   Bộ Giáo dục và Đào tạo Tăng cường triển khai công tác bảo đảm TTATGT trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2015-2016
80/2014/QĐ-TTg (ngày 30/12/2014) 30/12/2014 Chính phủ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
12/2017/TT-BLĐTBXH 20/4/2017 Bộ Lao động TB&XH Thông tư Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
11/2017/TT-BLĐTBXH 20/4/2017 Bộ Lao động TB&XH Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công
10/2017/TT-BLĐTBXH 03/03/2017 Bộ Lao động TB&XH Thông tư Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng