Từ khóa: Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành:
Tên văn bản / Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
27/2017/TT-BLĐTBXH 21/09/2017 Bộ LĐTBXH Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
1229/QĐ-BLĐTBXH 04/08/2017 Bộ LĐTBXH V/v đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
17/2017/TT-BLĐTBXH 30/06/2017 Bộ LĐTBXH Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng
15/2017/TT-BLĐTBXH 08/06/2017 Bộ LĐTBXH Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
14/2017/TT-BLĐTBXH 25/05/2017 Bộ LĐTBXH Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
22/2017/TT-BLĐTBXH 10/08/2017 Bộ LĐTB&XH Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
46/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Bộ LĐ TB&XH Quy định về Điều lệ trường Cao đẳng
03/2017/TT-BLĐTBXH 01/03/2017 Bộ LĐ TB&XH Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đạo tạo trình độ trung...
04/2017/TT-BLĐTBXH 02/03/2017 Bộ LĐ TB&XH Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
05/2017/TT-BLĐTBXH 02/03/2017 Bộ LĐ TB&XH Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
06/2017/TT-BLĐTBXH 08/03/2017 Bộ LĐ TB&XH Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
07/2017/TT-BLĐTBXH 10/03/2017 Bộ LĐ TB&XH Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
08/2017/TT-BLĐTBXH 10/03/2017 Bộ LĐ TB&XH Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
09/2017/TT-BLĐTBXH 13/03/2017 Bộ LĐ TB&XH Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
10/2017/TT-BLĐTBXH 03/03/2017 Bộ LĐ TB&XH Thông tư Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng