Tuyển sinh
Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng:

- Đào tạo cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ bậc cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành xây dựng phục vụ nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh và quốc phòng.

- Nghiên cứu thực nghiệm khoa học - công nghệ và tư vấn, đầu tư xây dựng, phục vụ đào tạo theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

- Căn cứ đường lối, chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhu cầu phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng, tiến hành xây dựng và trình Bộ Xây dựng, phê duyệt mục tiêu chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, nội dung đào tạo các ngành, nghề Bộ Xây dựng giao cho trường đào tạo.

- Tổ chức thực hiện đào tạo cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ có trình độ cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật thuộc các nghề xây dựng được Bộ Xây dựng giao, đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.

- Tổ chức bồi dưỡng và đào tạo lại cho cán bộ trong và ngoài ngành xây dựng, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với ngành, nghề đào tạo của trường.

- Tổ chức triển khai nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ tiên tiến, các kết quả nghiên cứu đạt chất lượng cao, phục vụ lao động sản xuất kinh doanh của ngành xây dựng.

- Tổ chức các dịch vụ tư vấn đầu tư, thiết kế, thi công xây dựng, chuyển giao công nghệ chuyên ngành xây dựng, các dịch vụ về sản xuất, dịch vụ phục vụ sinh viên - học sinh theo quy định của pháp luật.

- Phát triển quan hệ hợp tác liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học dể thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo được Bộ Xây dựng giao.

Alternate Text
Hoạt động đào tạo của nhà trường

Alternate Text
Hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường

Alternate Text
Hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường