Tuyển sinh
Bộ môn trực thuộc

Bộ môn trực thuộc

BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA VÀ THÀNH VIÊN BỘ MÔN

TT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

A

 Bộ môn Định giá - Dự toán

 

 

1

 Nguyễn Thanh Vĩnh

 Thạc sỹ

 Phó Trưởng khoa

2

 Nguyễn Quyết Thắng

 Thạc sỹ

 Phụ trách bộ môn

3

 Lê Văn Hiếu

 Thạc sỹ

 Giảng viên

4

 Nguyễn Thị Thu Hường

 Thạc sỹ

 Giảng viên

5

 Trịnh Hồng Nhung

 Thạc sỹ

 Giảng viên

6

 Nguyễn Thùy Linh

 Thạc sỹ

 Giảng viên

7

 Trần Hoài Thu

 Thạc sỹ

 Giảng viên

8

 Tô Thị Lan Phương

 Thạc sỹ

 Giảng viên

9

 Nguyễn Trung Kiên

 Thạc sỹ

 Giảng viên

B

 Bộ môn Cấp nước

 

 

1

 Vũ Linh Huyền Trang

 Thạc sỹ

 Phó Trưởng khoa (Phụ trách khoa)

2

 Nguyễn Thị Thu Hiền

 Thạc sỹ

 Trưởng bộ môn

3

 Nguyễn Tiến Toàn

 Thạc sỹ

 Giảng viên

C

 Bộ môn Thoát nước

 

 

1

 Lê Thị Minh Nga

 Thạc sỹ

 Trưởng bộ môn

2

 Lương Thị Phương Thảo

 Thạc sỹ

 Giảng viên

3

 Nguyễn Thị Hồng

 Thạc sỹ

 Giảng viên

4

 Đào Hòa Bình

 Thạc sỹ

 Giảng viên

5

 Hà Thị Khánh Vân

 Thạc sỹ

 Giảng viên

D

 Bộ môn Trắc địa

 

 

1

 Nguyễn Thị Thảo Minh

 Thạc sỹ

 Trưởng bộ môn

2

 Nguyễn Duy Nhường

 Thạc sỹ

 Giảng viên

3

 Dương Thị Oanh

 Thạc sỹ

 Giảng viên

4

 Hoàng Văn Long

 Thạc sỹ

 Giảng viên

5

 Đào Thị Thu

 Thạc sỹ

 Giảng viên

6

 Nguyễn Giang Nam

 Thạc sỹ

 Giảng viên

7

 Trần Xuân Dương

 Thạc sỹ

 Giảng viên

8

 Vũ Minh Hạnh

 Thạc sỹ

 Giảng viên

E

 Thư ký khoa

 

 

 

 Vương Thị Hương

Cử nhân

Thư ký