Tuyển sinh
Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của khoa Quản lý xây dựng và đô thị thực hiện song hành cùng công tác giảng dạy. Do vậy, Khoa Quản lý xây dựng và đô thị không ngừng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng kế hoạch hàng năm với mục tiêu phục vụ đào tạo và sản xuất.

Các giảng viên, giáo viên trong Khoa luôn tích cực thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Trường:

- Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra; rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo; chuyển đổi hình thức đào tạo theo niên chế sang tín chỉ các chuyên ngành do Khoa quản lý ;

- Nghiên cứu biên soạn đề cương chi tiết, tài liệu tham khảo, bài giảng chung, giáo trình nội bộ các môn học do Khoa phụ trách;

- Hướng dẫn sinh viên thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học;

Ngoài ra, khoa Quản lý xây dựng và đô thị còn tham gia, chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác Nghiên cứu khoa học, khoa Quản lý xây dựng và đô thị đã và đang tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đề tài nghiên cứu trong thực tiễn đào tạo, sản xuất.