Tuyển sinh
Tài liệu nội bộ

Tài liệu nội bộ

Quy trình ISO đã ban hành

Xem chi tiết:

1. Quy trình tổ chức thi tốt nghiệp

2. Quy trình tổ chức các hoạt động thanh tra đào tạo

3. Quy trình phúc khảo bài thi tốt nghiệp

4. Hướng dẫn duyệt giảng cấp khoa

5. Hướng dẫn nộp đăng ký dự thi, thông báo điểm tổng kết và quản lý điểm của HSSV

6. Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển

7. Quy trình nâng bậc lương

8. Quy trình quản lý thông tin trên website

9. Quy trình tiếp nhận và quản lý hồ sơ cán bộ viên chức, hồ sơ bổ nhiệm, sổ bảo hiểm

10. Quy trình tuyển dụng

11. Quy trình thi đua khen thưởng

12. Quy trình cấp phát văn bằng

13. Quy trình xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo

14. Quy trình tổ chức đăng ký xét duyệt và triển khai nghiệm thu sản phẩm hoạt động NCKH cấp trường của CB,GV

15. Quy trình quản lý sinh viên ở nội trú

16. Quy trình đào tạo ngắn hạn

17. Quy trình đánh giá, lựa chọn giảng viên thỉnh giảng

18. Quy trình đào tạo nghiệp vụ bồi dưỡng tư vấn giám sát XDCT

19. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV

20. Quy trình giải quyết khiếu nại, thắc mắc của HSSV

21. Quy trình khen thưởng, học bổng

22. Quy trình nhập học

23. Quy trình phân lớp, lập danh sách lớp, làm mã HSSV

24. Quy trình soạn thảo các quyết định liên quan đến HSSV và làm thẻ HSSV

25. Quy trình Tổ chức thi Kết thúc học phần

26. Quy trình xác nhận các loại giấy tờ của HSSV

27. Quy trình Giảng dạy, hướng dẫn thí nghiệm

28. Quy trình Quản lý, bảo dưỡng máy, dụng cụ thí nghiệm, hóa chất

29. Quy trình Kiểm soát hồ sơ

30. Quy trình Kiểm soát tài liệu

31. Quy trình Sổ tay chất lượng

32. Quy trình Lập danh sách thi lại, thi nâng điểm

33. Quy trình Thực tập Kỹ thuật viên ngành Cấp thoát nước