Tuyển sinh
Tài liệu nội bộ

Tài liệu nội bộ

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với đơn vị, viên chức và người lao động thuộc Trường CĐXD số 1

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với đơn vị, viên chức và người lao động thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

QD 124.pdf

Bieu mau.xls

Mẫu biểu đánh giá VC 8.1-9.doc