Tuyển sinh
Thông báo

Thông báo

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU DỰ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

Quyết định v/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023 Trường CĐXD số 1: -> Tải tại đây

Quyết định số 305 ngày 02/7/2018 quy chế tổ chức và hoạt động của Trường: -> Tải tại đây

Quyết định số 306 ngày 02/7/2018 quy định chức năng NV các đơn vị thuộc Trường: Tải tại đây