Tuyển sinh
Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023

Điểm thi lần 1

/Upload/1diem/03.22.2023 T4 08h30 DS THI KC THÉP HLCĐ TL L1 .xls

/Upload/2/05.12.2023 T6 08h30 DS THI KTCTDD HLCĐ TL L1 .xls

/Upload/1diem/05.12.2023 T6 08h30 DS THI PLĐC HLCĐ TL L1.xls

/Upload/1diem/06.08.2023 T5 08h30 DS THI CHINH TRI HLCĐ TL L1.xls

/Upload/1diem/06.22.2023 T5 08h30 DS THI VLXD HLTC TN L1 .xls

/Upload/2/07.12.2023 T4 08h30 DS THI KTNT HLTC TL L1.xls

/Upload/2/07.12.2023 T4 08h30 DS THI PHAP LUAT HLTC TL L1 .xls

/Upload/2/07.21.2023 T6 08h30 DS THI SDNL TIẾT KIỆM & HQ HLTC TN L1.xls

/Upload/2/07.21.2023 T6 08h30 DS THI CS TẠO HÌNH HLTC TL L1 .xls

/Upload/2/07.19.2023 T4 08h30 DS THI KTTC HLTC TL L1 .xls

/Upload/2/07.19.2023 T4 08h30 DS THI DTXD HLTC TL L1.xls

/Upload/2/07.19.2023 T4 08h30 DS THI CHĐ&NM HLCĐ TL L1 .xls

/Upload/1diem/07.27.2023 T5 08h30 DS THI CTN HLTC TL L1.xls

/Upload/1diem/07.27.2023 T5 08h30 DS THI MTCB HLTC TL L1.xls

/Upload/1diem/08.04.2023 T6 08h30 DS THI KNS HLTC TN L1.xls

/Upload/1diem/08.11.2023 T6 08h30 DS THI KTVM HLTC TL L1.xls

/Upload/1diem/08.11.2023 T6 10h00 DS THI E-MARKETTING HLTC TL L1 .xls

/Upload/1diem/08.16.2023 T4 08h30 DS THI VẼ XD HLTC TL L1.xls

/Upload/1diem/08.16.2023 T4 10h30 DS THI DESIGN THỊ GIÁC HLTC TL L1.xls

/Upload/1diem/08.16.2023 T4 08h30 DS THI KTĐCT HLTC TL L1 .xls

/Upload/1diem/08.25.2023 T6 08h30 DS THI ĐỌC BV HLTC TL L1 .xls


Điểm thi lần 2

/Upload/1diem/05.26.2023 T6 08h30 DS THI KTCTDD HLCĐ TL L2 .xls

/Upload/1diem/05.26.2023 T6 08h30 DS THI PLĐC HLCĐ TL L2.xls

/Upload/1diem/06.22.2023 T5 08h30 DS THI CHÍNH TRỊ HLCĐ TL L2.xls

/Upload/1diem/08.02.2023 T4 08h30 DS THI CHĐNM HLCĐ TL L2.xls


Điểm thi lần 3