Tuyển sinh
Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP, TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

Điểm thi lần 1

/Upload/1diem/L1 HK2 2022 2023 v14.3.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK2 2022 2023 v20.3.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK2 2022 2023 29.3.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK2 2022 2023 13.04.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK2 2022 2023 17.04.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK2 2022 2023 24.04.2023.rar

/Upload/2/L1 HK2 2022 2023 04.05.2023.rar

/Upload/2/L1 HK2 2022 2023 15.05.2023.rar

/Upload/2/L1 HK2 2022 2023 22.05.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK2 2022 2023 29.05.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK2 2022 2023 05.06.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK2 2022 2023 12.06.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK2 2022 2023 19.06.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK2 2022 2023 26.06.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK2 2022 2023 03.07.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK2 2022 2023 7.7.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK2 2022 2023 21.08.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK2 2022 2023 28.8.2023.rar


Điểm thi lần 2

/Upload/1diem/L2 HK2 2022 2023 v14.3.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK2 2022 2023 v20.3.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK2 2022 2023 29.3.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK2 2022 2023 13.04.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK2 2022 2023 17.04.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK2 2022 2023 24.04.2023.rar

/Upload/2/L2 HK2 2022 2023 04.05.2023.rar

/Upload/2/L2 HK2 2022 2023 15.05.2023.rar

/Upload/2/L2 HK2 2022 2023 22.05.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK2 2022 2023 29.05.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK2 2022 2023 05.06.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK2 2022 2023 12.06.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK2 2022 2023 19.06.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK2 2022 2023 26.06.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK2 2022 2023 03.07.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK2 2022 2023 7.72023.rar

/Upload/1diem/L2 HK2 2022 2023 21.08.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK2 2022 2023 28.8.2023.rar


Điểm thi lần 3

/Upload/1diem/L3 HK2 2022 2023 v14.3.2023.rar

/Upload/1diem/L3 HK2 2022 2023 v20.3.2023.rar

/Upload/1diem/L3 HK2 2022 2023 29.3.2023.rar

/Upload/1diem/L3 HK2 2022 2023 13.04.2023.rar

/Upload/1diem/L3 HK2 2022 2023 17.04.2023.rar

/Upload/1diem/L3 HK2 2022 2023 24.04.2023.rar

/Upload/2/L3 HK2 2022 2023 04.05.2023.rar

/Upload/2/L3 HK2 2022 2023 15.05.2023.rar

/Upload/2/L3 HK2 2022 2023 22.05.2023.rar

/Upload/1diem/L3 HK2 2022 2023 29.05.2023.rar

/Upload/1diem/L3 HK2 2022 2023 05.06.2023.rar

/Upload/1diem/L3 HK2 2022 2023 12.06.2023.rar

/Upload/1diem/L3 HK2 2022 2023 19.06.2023.rar

/Upload/1diem/L3 HK2 2022 2023 26.06.2023.rar

/Upload/1diem/L3 HK2 2022 2023 03.07.2023.rar

/Upload/1diem/L3 HK2 2022 2023 21.08.2023.rar

/Upload/1diem/L3 HK2 2022 2023 28.8.2023.rar


Điểm thi vấn đáp

/Upload/1diem/VĐ HK2 2022-2023 v20.3.2023.rar

/Upload/1diem/VĐ HK2 2022-2023 14.8.2023.rar