Tuyển sinh
Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP, TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Điểm thi lần 1

/Upload/1diem/L1 HK1 2023 2024 09.10.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK1 2023 2024 23.10.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK1 2023 2024 30.10.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK1 2023 2024 06.11.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK1 2023 2024 21.11.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK1 2023 2024 27.11.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK1 2023 2024 4.12.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK1 2023 2024 11.12.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK1 2023 2024 18.12.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK1 2023 2024 25.12.2023.rar

/Upload/1diem/L1 HK1 2023 2024 2.1.2024.rar

/Upload/1diem/L1 HK1 2023 2024 8.1.2024.rar

/Upload/1diem/L1 HK1 2023 2024 15.012024.rar

/Upload/1diem/L1 HK1 2023 2024 22.01.2024.rar

/Upload/1diem/L1 HK1 2023 2024 30.01.2024.rar


Điểm thi lần 2

/Upload/1diem/L2 HK1 2023 2024 06.11.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK1 2023 2024 21.11.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK1 2023 2024 27.11.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK1 2023 2024 4.12.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK1 2023 2024 11.12.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK1 2023 2024 18.12.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK1 2023 2024 25.12.2023.rar

/Upload/1diem/L2 HK1 2023 2024 2.1.2024.rar

/Upload/1diem/L2 HK1 2023 2024 8.1.2024.rar

/Upload/1diem/L2 HK1 2023 2024 15.01.2024.rar

/Upload/1diem/L2 HK1 2023 2024 22.01.2024.rar

/Upload/1diem/L2 HK1 2023 2024 30.01.2024.rar

/Upload/1diem/L2 HK1 2023 2024 05.02.2024.rar


Điểm thi lần 3

/Upload/1diem/L3 HK1 2023 2024 21.11.2023.rar

/Upload/1diem/L3 HK1 2023 2024 27.11.2023.rar

/Upload/1diem/L3 HK1 2023 2024 4.12.2023.rar

/Upload/1diem/L3 HK1 2023 2024 11.12.2023.rar

/Upload/1diem/L3 HK1 2023 2024 25.12.2023.rar

/Upload/1diem/L3 HK1 2023 2024 2.1.2024.rar

/Upload/1diem/L3 HK1 2023 2024 8.1.2024.rar

/Upload/1diem/L3 HK1 2023 2024 15.01.2024.rar

/Upload/1diem/L3 HK1 2023 2024 22.01.2024.rar

/Upload/1diem/L3 HK1 2023 2024 30.01.2024.rar

/Upload/1diem/L3 HK1 2023 2024 05.02.2024.rar