Tuyển sinh
Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Điểm thi lần 1

06.07.2018 T5 13h30 DS THI CTN&MT CKX15.1 TL L1.xls

06.08.2018 T6 13h30 DS THI CTN&MT CK6 TL L1.xls

06.22.2018 T6 09h30 DS THI CTN 69X1 TL L1.xls

06.08.2018 T6 09h30 DS THI CTKT 40KTX1 TL L1.xls

06.06.2018 T6 09h30 DS THI CTKT CX18.1-7 TL L1.xls

06.08.2018 T6 13h30 DS THI CTKT CKX16.1 TL L1.xls

06.13.2018 T4 09h30 DS THI CTKT 69X1 TL L1.xls

06.08.2018 DS THI CHINH TRI CX18.1 VD L1.pdf

06.08.2018 T6 09h30 DS THI CHINH TRI CX18.2-7 TL L1.xls

04.27.2018 T6 13h30 DS THI CHCT1 CN17 TL L1.xls

06.01.2018 T6 09h30 DS THI CHCT1 CX18.1-7, CK6 TL L1.xls

06.06.2018 T6 13h30 DS THI CHCT1 CKX16.1 TL L1.xls

05.30.2018 T4 13h30 DS THI DTXD CKX15.1 TL L1.xls

06.05.2018 T3 09h30 DS THI DTXD CX17.1-8 TL L1.xls

06.15.2018 T6 09h30 DS THI DKT 69X1 TL L1.xls

06.05.2018 T3 13h30 DS THI KTQT CKT14.1 TL L1.xls

06.13.2018 T4 09h30 DS THI KTTCDN1 40KTX1 TL L1.xls

03.28.2018 T4 13h30 DS THI KTTCDN2 CKT14.1 TL L1.xls

05.30.2018 T4 13h30 DS THI KTTCDN3 CKT14.1 TL L1.xls

04.18.2018 DS THI KCBTCT2 CX17.1 VD L1.pdf

04.18.2018 DS THI KCBTCT2 CX17.2 VD L1.pdf

04.18.2018 DS THI KCBTCT2 CX17.3 VD L1.pdf

04.18.2018 DS THI KCBTCT2 CX17.4 VD L1.pdf

04.20.2018 DS THI KCBTCT2 CX17.5 VD L1.pdf

04.20.2018 DS THI KCBTCT2 CX17.6 VD L1.pdf

04.20.2018 DS THI KCBTCT2 CX17.7 VD L1.pdf

04.20.2018 DS THI KCBTCT2 CX17.8 VD L1.pdf

04.20.2018 T6 07h30 DS THI KCT CX17.1-4 TL L1.xls

04.18.2018 T4 07h30 DS THI KCT CX17.5-8 TL L1.xls

05.30.2018 T4 09h30 DS THI KTVM 40KTX1 TL L1.xls

04.24.2018 DS THI KTTC1 CX17.1 VD L1.pdf

04.24.2018 DS THI KTTC1 CX17.2 VD L1.pdf

04.24.2018 DS THI KTTC1 CX17.3 VD L1.pdf

04.24.2018 DS THI KTTC1 CX17.4 VD L1.pdf

04.27.2018 DS THI KTTC1 CX17.5 VD L1.pdf

04.27.2018 DS THI KTTC1 CX17.6 VD L1.pdf

04.27.2018 DS THI KTTC1 CX17.7 VD L1.pdf

04.27.2018 DS THI KTTC1 CX17.8 VD L1.pdf

06.06.2018 T6 13h30 DS THI CHCT1 CKX16.1 TL L1.xls

06.01.2018 T6 13h30 DS THI KTTCCTCTN CN16 TL L1.xls

06.05.2018 T3 13h30 DS THI LAP,PTDADDT CKX15.1 TL L1.xls

05.30.2018 T4 13h30 DS THI MLTNM&NT CN16 TL L1.xls

06.20.2018 T4 09h30 DS THI MXD 69X1 TL L1.xls

06.05.2018 T3 13h30 DS THI NLTKCTDD CK5.1 TL L1.xls

06.06.2018 T6 09h30 DS THI NLTK 40KTX1 TL L1.xls

04.24.2018 T3 07h30 DS THI NM CX17.5-8 TL L1.xls

04.27.2018 T6 07h30 DS THI NM CX17.1-4 TL L1.xls

06.01.2018 T6 09h30 DS THI NLKT CKT15.1 TL L1.xls

04.12.2018 T5 07h30 DS THI PLDC CX18.1-4 TL L1.xls

04.12.2018 T5 13h30 DS THI PLDC CX18.5-7 TL L1.xls

06.01.2018 T6 13h30 DS THI PLKT CKT14.1 TL L1.xls

04.04.2018 T4 07h30 DS THI PLXD CK5.1 TL L1.xls

05.25.2018 T6 13h30 DS THI PTHDKT CKT14.1 TL L1.xls

06.15.2018 T6 09h30 DS THI QTDN 40KTX1 TL L1.xls

04.06.2018 T6 07h30 DS THI QHXDDTCK5.1 TL L1.xls

06.07.2018 T5 09h30 DS THI STVB CX17.1-8 TL L1.xls

03.30.2018 T6 13h30 DS THI TCDN2 CKT14.1 TL L1.xls

06.06.2018 T6 13h30 DS THI TKDN CKT15.1 TL L1.xls

06.01.2018 T6 13h30 DS THI TCTCCTXD CKX15.1 TL L1.xls

04.13.2018 T6 13h30 DS THI VLKT CK6 TL L1.xls

04.13.2018 T6 13h30 DS THI VXD1 CKX16 TL L1.xls

06.06.2018 T6 13h30 DS THI VXD2 CK6 TL L1.xls

06.05.2018 T3 13h30 DS THI XLNC CN16 TL L1.xls

 

Điểm thi lần 2

06.22.2018 T6 09h30 DS THI CTN&MT CKX15.1TL L2.xls

06.29.2018 T6 15h30 DS THI CTN&MT 69X1 TL L2.xls

06.20.2018 T4 07h30 DS THI CTKT CX18.1-7 TL L2.xls

06.22.2018 T6 15h30 DS THI CTKT 40KTX1TL L2.xls

06.29.2018 T6 07h30 DS THI CTKT 69X1 TL L2.xls

06.20.2018 T4 13h30 DS THI CHINH TRI CX18.1-7 TL L2.xls

06.20.2018 T4 09h30 DS THI CHCT1 CX18.1-7,CK6 TL L2.xls

06.20.2018 T4 13h30 DS THI DTXD CKX15 TL L2.xls

06.22.2018 T6 07h30 DS THI DTXD CX17,1-8 TL L2.xls

06.29.2018 T6 09h30 DS THI DKT 69X1 TL L2.xls

06.22.2018 T6 07h30 DS THI KTQT CKT14.1 TL L2.xls

06.29.2018 T6 07h30 DS THI KTTCDN1 40KTX1 TL L2.xls

04.20.2018 T6 07h30 DS THI KTTCDN2 CKT14.1 TL L2.xls

06.20.2018 T4 13h30 DS THI KTTCDN3 CKT14 TL L2.xls

05.03.2018 DS THI KCBTCT2 CX17.1 VD L2.pdf

05.03.2018 DS THI KCBTCT2 CX17.2 VD L2.pdf

05.03.2018 DS THI KCBTCT2 CX17.4 VD L2.pdf

05.03.2018 DS THI KCBTCT2 CX17.5 VD L2.pdf

05.03.2018 DS THI KCBTCT2 CX17.6 VD L2.pdf

05.03.2018 DS THI KCBTCT2 CX17.7 VD L2.pdf

05.03.2018 DS THI KCBTCT2 CX17.8 VD L2.pdf

05.11.2018 T6 07h30 DS THI KCT CX17.1-2,5-6 TL L2.xls

05.11.2018 T6 13h30 DS THI KCT CX17.3-4,7-8 TL L2.xls

06.20.2018 T4 15h30 DS THI KTVM 40KTX1 TL L2.xls

05.10.2018 DS THI KTTC1 CX17.1 VD L2.pdf

05.10.2018 DS THI KTTC1 CX17.2 VD L2.pdf

05.10.2018 DS THI KTTC1 CX17.3 VD L2.pdf

05.10.2018 DS THI KTTC1 CX17.4 VD L2.pdf

05.10.2018 DS THI KTTC1 CX17.5 VD L2.pdf

05.10.2018 DS THI KTTC1 CX17.6 VD L2.pdf

05.10.2018 DS THI KTTC1 CX17.7 VD L2.pdf

05.10.2018 DS THI KTTC1 CX17.8 VD L2.pdf

06.22.2018 DS THI KTTC1 CK5.1 VD L2.pdf

06.20.2018 T4 13h30 DS THI MLTNM&NT CN16 TL L2.xls

06.29.2018 T6 13h30 DS THI MXD 69X1 TL L2.xls

05.18.2018 T6 07h30 DS THI NM CX17.1-2,5-6 TL L2.xls

05.18.2018 T6 13h30 DS THI NM CX17.3-4,7-8 TL L2.xls

06.20.2018 T4 09h30 DS THI NLKT CKT15 TL L2.xls

06.21.2018 T5 15h30 DS THI NLTK 40KTX1 TL L2.xls

05.04.2018 T6 07h30 DS THI PLDC CX18.3-4,7 TL L2.xls

05.04.2018 T6 13h30 DS THI PLDC CX18.1-2,5-6 TL L2.xls

06.20.2018 T4 15h30 DS THI PLKT CKT14 TL L2.xls

04.27.2018 T6 13h30 DS THI PLXD CK5.1 TL L2.xls

06.14.2018 T5 13h30 DS THI PTHDKT CKT14.1 TL L2.xls

06.29.2018 T6 09h30 DS THI QTDN 40KTX1 TL L2.xls

04.27.2018 T6 15h30 DS THI QHXDDT CK5.1 TL L2.xls

06.22.2018 T6 09h30 DS THI STVB CX17.1-8TL L2.xls

04.20.2018 T6 09h30 DS THI TCDN2 CKT14.1 TL L2.xls

06.22.2018 T6 07h30 DS THI TKDN CKT15.1 TL L2.xls

06.20.2018 T4 15h30 DS THI TCTCCTXD CKX15 TL L2.xls

06.21.2018 T5 15h30 DS THI TRAC DIA 69X1 TL L2.xls

06.29.2018 T6 09h30 DS THI TTHCM CX15LT TL L2.xls

05.04.2018 T6 07h30 DS THI VLKT CK6 TL L2.xls

05.04.2018 T6 07h30 DS THI VXD1 CKX16 TL L2.xls

06.22.2018 T6 07h30 DS THI VXD2 CK6 TL L2.xls