Tuyển sinh
Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HÌNH THỨC THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Điểm thi lần 1

12.08.2017 T6 13h30 DS THI ATLD CN15 TN L1.xls

12.08.2017 T6 13h30 DS THI ATLD HT9.1 TN L1.xls

11.03.2017 T6 07h30 DS THI CHD CX17.1-4 TN L1.xls

12.27.2017 T4 07h30 DS THI CHD CX17.5-8 TN L1.xls

10.13.2017 T6 13h30 DS THI DCCT&DCTV CN16 TN L1.xls

12.20.2017 T4 09h30 DS THI DLDCSVN CX16.5-8 TN L1.xls

12.20.2017 T4 07h30 DS THI DLDCSVN CX16.1-4 TN L1.xls

10.20.2017 T6 13h30 DS THI HTKTDT CK4.1 TN L1.xls

10.20.2017 T6 07h30 DS THI HOA CX18.1-5 TN L1.xls

11.03.2017 T6 09h30 DS THI HOA CX18.6 TN L1.xls

12.15.2017 T6 07h30 DS THI HOA CKX16.1 TN L1.xls

12.27.2017 T4 07h30 DS THI HOA CX18.7 TN L1.xls

12.22.2017 T6 07h30 DS THI KTXD CX16.1-4 TN L1.xls

12.22.2017 T6 09h30 DS THI KTXD CX16.5-8 TN L1.xls

12.22.2017 T6 13h30 DS THI KTXD CKT14.1 TN L1.xls

12.20.2017 T4 13h30 DS THI KTVM CKX15.1 TN L1.xls

10.18.2017 T4 13h30 DS THI KTDCT CKX14.1 TN L1.xls

11.03.2017 T6 07h30 DS THI KTDCT CK5.1 TN L1.xls

12.01.2017 T6 07h30 DS THI KTDCT CN15 TN L1.xls

11.01.2017 T4 07h30 DS THI MXD CX17.1-4 TN L1.xls

12.08.2017 T6 07h30 DS THI MXD CKX15.1 TN L1.xls

12.25.2017 T2 09h30 DS THI MXD CX17.5-8 TN L1.xls

11.03.2017 T6 13h30 DS THI MARKETTING CB CKX14.1 TN L1.xls

10.27.2017 T6 13h30 DS THI NVDTXL CKX14.1 TN L1.xls

10.20.2017 T6 09h30 DS THI PLDC CKT15,CK6,CN17,HT10,CV11 TN L1.xls

11.10.2017 T6 13h30 DS THI QLDADTXD CKX14.1 TN L1.xls

10.18.2017 T4 07h30 DS THI QT HOC CKX15.1 TN L1.xls

12.20.2017 T4 13h30 DS THI TTCK CKT14.1 TN L1.xls

11.03.2017 T6 13h30 DS THI TBCT CK4.1 TN L1.xls

11.10.2017 T6 07h30 DS THI TBCT CX17.1-4 TN L1.xls

12.29.2017 T6 09h30 DS THI TBCT CX17.5-8 TN L1.xls

10.20.2017 T6 13h30 DS THI TRAC DIA CN16 TN L1.xls

11.03.2017 T6 09h30 DS THI TRAC DIA CX17.5-8 TN L1.xls

12.20.2017 T4 13h30 DS THI TRAC DIA CK5.1 TN L1.xls

12.29.2017 T6 07h30 DS THI TRAC DIA CX17.1-4 TN L1.xls

10.13.2017 T6 07h30 DS THI TTHCM CKX15.1 TN L1.xls

10.13.2017 T6 09h30 DS THI TTHCM CKT14.1 TN L1.xls

11.01.2017 T4 09h30 DS THI TTHCM CX17.5-8 TN L1.xls

12.25.2017 T2 07h30 DS THI TTHCM CX17.1-4 TN L1.xls

12.29.2017 T6 09h30 DS THI TTHCM CN16 TN L1.xls

10.11.2017 T4 13h30 DS THI VHDDKD CKT14.1 TN L1.xls

12.20.2017 T4 15h30 DS THI VAT LY CX18.1 TN L1.xls

12.22.2017 T6 15h30 DS THI VAT LY CX18.2-5 TN L1.xls

12.27.2017 T4 07h30 DS THI VAT LY CX18.6 TN L1.xls

01.04.2018 T5 09h30 DS THI VAT LY CX18.6 TN L1.xls

 

Điểm thi lần 2

11.17.2017 T6 07h30 DS THI CHD CX17.1-2 TN L2.xls

01.11.2018 T5 07h30 DS THI CHD CX17.5-6 TN L2.xls

01.11.2018 T5 13h30 DS THI CHD CX17.7-8 TN L2.xls

01.03.2018 T4 07h30 DS THI DLDCSVN CX16.2-8 TN L2.xls

01.11.2018 T5 09h30 DS THI DLDCSVNT CX16.1 TN L2.xls

11.08.2017 T4 13h30 DS THI HOA CX18.1-2,5 TN L2.xls

11.17.2017 T6 13h30 DS THI HOA CX18.6 TN L2.xls

01.23.2018 T3 07h30 DS THI HOA CX18.7 TN L2.xls

10.05.2017 T5 07h30 DS THI KIEM TOAN CKT13.1,CKTX1 TN L2.xls

01.03.2018 T4 07h30 DS THI KTVM CKX15.1 TN L2.xls

01.04.2018 T5 13h30 DS THI KTXD CKT14.1 TN L2.xls

01.05.2018 T6 07h30 DS THI KTXD CX16.1-8 TN L2.xls

11.01.2017 T4 07h30 DS THI KTDCT CKX14.1 TN L2.xls

11.17.2017 T6 13h30 DS THI KTDCT CK5.1 TN L2.xls

12.18.2017 T2 07h30 DS THI KTDCT CN15 TN L2.xls

11.15.2017 T4 07h30 DS THI MXD CX17.1-2 TN L2.xls

11.15.2017 T4 13h30 DS THI MXD CX17.3-4 TN L2.xls

12.22.2017 T6 13h30 DS THI MXD CKX15.1 TN L2.xls

01.09.2018 T3 07h30 DS THI MXD CX17.5-6 TN L2.xls

01.09.2018 T3 13h30 DS THI MXD CX17.7-8 TN L2.xls

11.15.2017 T4 09h30 DS THI PLĐC CKX16.1 TN L2.xls

11.01.2017 T4 13h30 DS THI QT HOC CKX15.1 TN L2.xls

12.01.2017 T6 07h30 DS THI TBCT CX17.1-2 TN L2.xls

12.01.2017 T6 13h30 DS THI TBCT CX17.3-4 TN L2.xls

01.11.2018 T5 09h30 DS THI TBCT CX17.5-6 TN L2.xls

01.11.2018 T5 15h30 DS THI TBCT CX17.7-8 TN L2.xls

01.03.2018 T4 07h30 DS THI TRAC DIA CK5.1 TN L2.xls

01.11.2018 T5 07h30 DS THI TRAC DIA CX17.1-2 TN L2.xls

01.11.2018 T5 13h30 DS THI TRAC DIA CX17.3-4 TN L2.xls

01.03.2018 T4 07h30 DS THI TTCK CKT14.1 TN L2.xls

10.27.2017 T6 13h30 DS THI TTHCM CKX15.1 TN L2.xls

10.27.2017 T6 15h30 DS THI TTHCM CKT14.1 TN L2.xls

11.15.2017 T4 07h30 DS THI TTHCM CX17.5-6 TN L2.xls

01.09.2018 T3 07h30 DS THI TTHCM CX17.1-2 TN L2.xls

01.09.2018 T3 13h30 DS THI TTHCM CX17.3-4 TN L2.xls

10.25.2017 T4 07h30 DS THI VH&DDKD CKT14.1 TN L2.xls

01.04.2018 T5 07h30 DS THI VAT LY CX18.1-5 TN L2.xls