Tuyển sinh
Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HÌNH THỨC THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Điểm thi lần 1

12.12.2018 T4 09h30 DS THI ATLD CN16 TN L1.xls

10.29.2018 T2 13h30 DS THI CHD CX18.1-4 TN L1.xls

10.31.2018 T4 13h30 DS THI CHD CX18.5-7 TN L1.xls

10.12.2018 T6 09h30 DS THI DCCT&DCTV CN17 TN L1.xls

11.14.2018 T4 18h30 DS THI DLDCSVN CX15LT TN L1.xls

12.20.2018 T5 07h30 DS THI DLCMDCSVN CX17.1-4 TN L1.xls

12.20.2018 T5 09h30 DS THI DLCMDCSVN CX17.5-8 TN L1.xls

10.19.2018 T6 13h30 DS THI HTKTDT CK5 TN L1.xls

09.26.2018 T4 09h30 DS THI KIEM TOAN CKT14.1 TN L1.xls

12.18.2018 T3 07h30 DS THI KTXD CX17.1-4 TN L1.xls

12.18.2018 T3 09h30 DS THI KTXD CX17.5-8 TN L1.xls

12.21.2018 T6 13h30 DS THI KTXD CKT15 TN L1.xls

12.12.2018 T4 09h30 DS THI KTVM CKX16 TN L1.xls

12.13.2018 T5 13h30 DS THI KTVM CKT16 TN L1.xls

10.19.2018 T6 13h30 DS THI KTDCT CKX151 TN L1.xls

11.29.2018 T5 09h30 DS THI KTDCT CN16 TN L1.xls

12.21.2018 T6 09h30 DS THI KTDCT CKX16 TN L1.xls

12.26.2018 T4 09h30 DS THI KTDCT CK6 TN L1.xls

11.02.2018 T6 13h30 DS THI MKTCB CKX15,CKT15 TN L1.xls

12.19.2018 T4 09h30 DS THI MXD CKX16 TN L1.xls

12.26.2018 T4 09h30 DS THI MXD CX18.5-7 TN L1.xls

12.28.2018 T6 09h30 DS THI MXD CX18.1-4 TN L1.xls

10.26.2018 T6 13h30 DS THI NVDTXL CKX15.1 TN L1.xls

12.21.2018 T6 09h30 DS THI QLCTR CN17 TN L1.xls

11.09.2018 T6 13h30 DS THI QLDADTXD CKX15.1 TN L1.xls

12.18.2018 T3 13h30 DS THI TTCK CKT15 TN L1.xls

11.02.2018 T6 13h30 DS THI TBCT CK5 TN L1.xls

11.07.2018 T4 13h30 DS THI TBCT CX18.5-7 TN L1.xls

12.20.2018 T5 13h30 DS THI TBCT CX18.1-4 TN L1.xls

10.18.2018 T5 09h30 DS THI TRAC DIA CK6 TN L1.xls

10.30.2018 T3 13h30 DS THI TRAC DIA CN17 TN L1.xls

11.02.2018 T6 09h30 DS THI TRAC DIA CX18.1-4 TN L1.xls

11.09.2018 T6 13h30 DS THI TRAC DIA CX18.5-7 TN L1.xls

10.11.2018 T5 13h30 DS THI VHDDKD CKT15.1 TN L1.xls

12.03.2018 T2 09h30 DS THI VLXD 49N1 TN L1.xls

01.03.2019 T5 09h30 DS THI VLXD 70X1-2 TN L1.xls

 

Điểm thi lần 2

12.03.2018 T2 09h30 DS THI CHD CX18.1-2,5-6 TN L2.xls

12.03.2018 T2 13h30 DS THI CHD CX18.3-4,7 TN L2.xls

11.08.2018 T5 13h30 DS THI DCCT&DCTV CN17 TN L2.xls

01.03.2019 T5 09h30 DS THI DLCMDCS CX17.1-8 TN L2.xls

01.02.2019 T4 09h30 DS THI KTVM CKX16 TN L2.xls

01.03.2019 T5 13h30 DS THI KTVM CKT16 TN L2.xls

01.03.2019 T5 07h30 DS THI KTXD CX17.1-8 TN L2.xls

11.08.2018 T5 09h30 DS THI KTDCT CKX15 TN L2.xls

11.03.2018 T7 07h30 DS THI TBCT CX15LT TN L2.xls

12.03.2018 T2 07h30 DS THI TBCT CX18.5-6 TN L2.xls

12.03.2018 T2 15h30 DS THI TBCT CX18.7 TN L2.xls

01.03.2019 T5 09h30 DS THI TBCT CX18.1-4 TN L2.xls

01.04.2019 T6 09h30 DS THI TTCK CKT15 TN L2.xls

12.05.2018 T4 09h30 DS THI TRAC DIA CX18.1-2,5-6 TN L2.xls

12.05.2018 T4 13h30 DS THI TRAC DIA CX18.3-4,7 TN L2.xls

12.17.2018 T2 09h30 DS THI VLXD 49N1TN L2.xls