Tuyển sinh
Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HÌNH THỨC THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Điểm thi lần 1

06.08.2018 T6 09h30 DS THI ATLD HLCD CN TN L1.xls

06.08.2018 T6 09h30 DS THI ATLD HLCD HT TN L1.xls

06.13.2018 T4 18h00 DS THI DCCT CX15LT TN L1.xls

06.15.2018 T6 09h30 DS THI DCCT CX18.1-7 TN L1.xls

06.12.2018 T3 13h30 DS THI DLCMDCS CN16,CKX15.1,CK5 TN L1.xls

03.01.2018 T5 18h00 DS THI HOA CX15LT1 TN L1.xls

07.25.2017 T3 13h30 DS THI HOA HLCD TN L1.xls

04.24.2018 T3 13h30 DS THI HN-VSVN CN17 TN L1.xls

06.13.2018 T4 09h30 DS THI KTVM CKT15.1 TN L1.xls

31.05.2018 T5 09h30 DS THI KTDCT CX17.1-8 TN L1.xls

08.24.2018 T6 09h30 DS THI KTDCT HLCD TN L1.xls

04.24.2018 T3 07h30 DS THI NM CX17.5-8 TL L1.xls

05.03.2018 T5 09h30 DS THI NLCB HLCD TN L1.xls

03.08.2018 T5 18h00 DS THI NLCB1 CX15LT TN L1.xls

06.15.2018 T6 18h00 DS THI NLCB2 CX15LT TN L1.xls

04.13.2018 T6 07h30 DS THI NLTK CKT15 TN L1.xls

03.28.2018 T4 18h00 DS THI LY CX15LT TN L1.xls

08.01.2017 T3 07h30 DS THI LY HLCD TN L1.xls

06.14.2018 T5 13h30 DS THI QLCT RAN CN16 TN L1.xls

06.15.2018 T6 13h30 DS THI QT HOC CKX16,CKT15 TN L1.xls

04.06.2018 T6 07h30 DS THI STH&BVMT CN16 TN L1.xls

06.15.2018 T6 13h30 DS THI STH&BVMT CN17 TN L1.xls

06.08.2018 T6 13h30 DS THI TC HOC CKT15.1 TN L1.xls

06.06.2018 T6 13h30 DS THI THUY LUC CN17 TN L1.xls

06.06.2018 T6 09h30 DS THI TRAC DIA 69X1 TN L1.xls

07.25.2017 T3 07h30 DS THI TTHCM HLCD TN L1.xls

06.08.2018 T6 09h30 DS THI VLXD 69X1 TN L1.xls

06.08.2018 T6 13h30 DS THI VLXD CN17 TN L1.xls

06.13.2018 T4 09h30 DS THI VLXD CX18.1-7,CK6,CKX16.1 TN L1.xls

07.25.2017 T3 09h30 DS THI VLXD HLCD TN L1.xls

 

Điểm thi lần 2

06.22.2018 T6 15h30 DS THI DCCT CX18.1-7TN L2.xls

06.22.2018 T6 13h30 DS THI DLCMDCS CN16,CKX15,CK5 TN L2.xls

06.22.2018 T6 13h30 DS THI KTVM CKT15 TN L2.xls

06.15.2018 T6 09h30 DS THI KTDCT CX17.1-8 TN L2.xls

04.07.2018 T7 09h30 DS THI LY CX15LT TN L2.xls

05.10.2018 T5 09h30 DS THI NLCB HLCD TN L2.xls

05.04.2018 T6 13h30 DS THI NLTK CKT15 TN L2.xls

06.22.2018 T6 15h30 DS THI QT HOC CKX16,CKT15 TN L2.xls

06.22.2018 T6 07h30 DS THI THUY LUC CN17 TN L2.xls

06.22.2018 T6 18h00 DS THI TTHCM CX15LT TN L1.xls

08.02.2017 T4 07h30 DS THI TTHCM HLCD TN L2.xls

06.22.2018 T6 13h30 DS THI VLXD CX18.1-7,CKX16,CK6 TN L2.xls

06.22.2018 T6 15h30 DS THI VLXD 69X1 TN L2.xls