Tuyển sinh
Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Điểm thi lần 1

08.02.2017 T4 13h30 DS THI CTKT HLCD TL L1.xls

08.02.2017 T4 09h30 DS THI CHCT1 HLCD TL L1.xls

07.26.2017 T4 13h30 DS THI CHCT2 HLCD TL L1.xls

08.28.2018 T3 09h30 DS THI CNBTXM1 HLCD TL L1.xls

06.13.2018 T4 18h00 DS THI DCCT CX15LT TN L1.xls

08.02.2017 T4 09h30 DS THI KTHCSN HLCD TL L1.xls

08.03.2017 DS THI KCBTCT2 HLCĐ VD L1.pdf

08.08.2017 T3 07h30 DS THI KCT HLCD TL L1.xls

05.25.2018 T6 09h30 DS THI KTCTDD HLCD TL L1.xls

08.02.2017 DS THI KTTC1 HLCD VD L1.pdf

07.28.2017 T6 07h30 DS THI NM HLCD TL L1.xls

05.03.2018 T5 09h30 DS THI NLCB HLCD TN L1.xls

06.21.2018 T5 09h30 DS THI PLDC HLCD TL L1.xls

06.08.2018 T6 09h30 DS THI PTHĐKT HLCD TL L1.xls

04.13.2018 T6 09h30 DS THI QTCL HLCD TL L1.xls

07.25.2017 T3 13h30 DS THI STVB HLCD CKT TL L1.xls

07.25.2017 T3 13h30 DS THI STVB HLCD TL L1.xls

05.25.2018 T6 09h30 DS THI TTDT HLCD TL L1.xls

05.15.2018 T3 09h30 DS THI TOAN HLCD CKT TL L1.xls

05.15.2018 T3 09h30 DS THI TOAN HLCD TL L1.xls

08.02.2017 T4 07h30 DS THI VXD1 HLCD TL L1.xls

 

Điểm thi lần 2

08.10.2017 T5 13h30 DS THI CTKT HLCD TL L2.xls

08.10.2018 T6 09h30 DS THI CHCT1 HLCD TL L2.xls

08.04.2017 T6 15h30 DS THI CHCT2 HLCD TL L2.xls

08.15.2017 T3 07h30 DS THI KCT HLCD TL L2.xls

06.08.2018 T6 09h30 DS THI KTCTDD HLCD TL L2.xls

05.10.2018 T5 09h30 DS THI NLCB HLCD TN L2.xls

08.04.2017 T6 09h30 DS THI NM HLCD TL L2.xls

03.30.2018 T6 09h30 DS THI TTDT HLCD TL L2.xls

06.08.2018 T6 09h30 DS THI TTDT HLCD TL L2.xls

05.25.2018 T6 09h30 DS THI TOAN HLCD TL L2.xls

08.10.2017 T5 07h30 DS THI VXD1 HLCD TL L2.xls

08.02.2017 T4 09h30 DS THI VLXD HLCD TN L2.xls