Tuyển sinh
Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

Điểm thi lần 1

/Upload/2021/ii/03.10.2021 T4 09h30 DS THI KTCTDD HLCD TL L1.xls

/Upload/2021/ii/03.31.2021 T4 13h30 DS THI TC HOC HLCĐ TN L1.xls

/Upload/2021/ii/04.22.2021 T5 09h30 DS THI QLDADTXD HLCD TN L1.xls

/Upload/2021/ii/04.22.2021 T5 09h30 DS THI HCTTQTCTXD HLCD TL L1.xls

/Upload/2021/ii/04.15.2021 T5 09h30 DS THI TBCT HLCD TN L1.xls

/Upload/2021/ii/06.08.2021 T3 15h30 DS THI LẬP PTDADTXD HLCĐ TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.28.2021 TTDT HLCĐ VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.29.2021 T3 09h30 DS THI BTMLTN HLCD TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.29.2021 T3 07h30 DS THI XLNTBPPHHSH1 HLCD TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/07.02.2021 T6 07h30 DS THI ĐỌC BV HLTC TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/07.05.2021 T2 09h30 DS THI NVĐTXD HLCĐ TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/07.05.2021 T2 07h30 DS THI LVVVSV1 HLCĐ TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/07.09.2021 KCBTCT 2 HLCĐ VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.09.2021 CTKTNCN HLCĐ VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.13.2021 TCTC CTXD HLCĐ VĐ L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.13.2021 NM HLCĐ VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.12.2021 T2 13h30 DS THI TTCK HL TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/07.12.2021 T2 09h30 DS THI DCCT&DCTV HL TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/07.12.2021 T2 07h30 DS THI KTCTDD HL TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/07.12.2021 CXD HL BSKT VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.19.2021 T2 07h30 DS THI CTN&MT HL TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/07.19.2021 CHCT2 HLCĐ VĐ OL L1.pdf


Điểm thi lần 2

/Upload/2021/ii/03.25.2021 T5 09h30 DS THI KTCTDD HLCD TL L2.xls