Tuyển sinh
Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

Điểm thi lần 1

10.22.2018 T2 13h30 DS THI ATLD CX17.5-8 TL L1.xls

10.31.2018 T4 13h30 DS THI ATLD CKX15 TL L1.xls

11.13.2018 T3 09h30 DS THI ATLD 69X1 TL L1.xls

12.12.2018 T4 09h30 DS THI ATLD CX17.1-4 TL L1.xls

12.21.2018 T6 09h30 DS THI CTN&MT CX18.5-7 TL L1.xls

12.10.2018 T2 09h30 DS THI CTCTCTN 49N1 TL L1.xls

12.14.2018 T6 09h30 DS THI CTKTNDD CK6 TL L1.xls

12.18.2018 T3 13h30 DS THI CTN&MT CX18.1-4 TL L1.xls

12.14.2018 T6 09h30 DS THI CTNTCT CN17 TL L1.xls

10.12.2018 T6 13h30 DS THI CTKTNCN CK5.1 TL L1.xls

10.16.2018 T3 09h30 DS THI CTKT CN17 TL L1.xls

12.21.2018 T6 15h30 DS THI CHINH TRI CX19.5,CKX17,CKT16,CK7 TL L1.xls

12.21.2018 T6 13h30 DS THI CHINH TRI CX19.1-4 TL L1.xls

01.02.2019 T4 13h30 DS THI CHINH TRI CX19.6 TL L1.xls

10.05.2018 T6 09h30 DS THI CN GOM HLCD TL L1.xls

10.31.2018 T4 09h30 DS THI CHCT2 CX18.1-4 TL L1.xls

11.02.2018 T6 13h30 DS THI CHCT2 CX18.5-7 TL L1.xls

12.21.2018 T6 09h30 DS THI CSKT CK6 TL L1.xls

12.03.2018 T2 09h30 DS THI CXD 70X1-2 TL L1.xls

12.12.2018 T4 09h30 DS THI CTTMBTB CN17 TL L1.xls

12.05.2018 T4 09h30 DS THI DTXD&CTN CN16 TL L1.xls

12.17.2018 T2 09h30 DS THI DT 69X1 TL L1.xls

12.14.2018 T6 09h30 DS THI DM-DG CKX16 TL L1.xls

01.02.2019 T4 09h30 DS THI DM-DG 40KTX1 TL L1.xls

10.26.2018 T6 13h30 DS THI DO BOC KLXDCT CK5 TL L1.xls

01.03.2019 T5 09h30 DS THI DOC BV 69X1 TL L1.xls

12.14.2018 T6 09h30 DS THI HCTTQTCTXD CX17.1-4 TL L1.xls

12.14.2018 T6 13h30 DS THI HCTTQTCTXD CX17.5-8 TL L1.xls

12.13.2018 T5 13h30 DS THI KTCTDD CX18.1-4 TL L1.xls

12.19.2018 T4 09h30 DS THI KTCTDD CX18.5-7 TL L1.xls

01.02.2019 T4 09h30 DS THI KTCTDD CX18.6 TL L1.xls

09.28.2018 T6 09h30 DS THI KTHCSN CKT14.1 TL L1.xls

12.07.2018 T6 13h30 DS THI KTTCDN1 CKT15 TL L1.xls

12.03.2018 T2 09h30 DS THI KTTCDN2 40KTX1 TL L1.xls

01.04.2019 T6 09h30 DS THI KTTCDN3 40KTX1 TL L1.xls

10.26.2018 DS THI KCBTCT1 CKX16.1 VD L1.pdf

12.12.2018 DS THI KCBTCT1 CK6 VD L1.pdf

12.28.2018 DS THI KCBTCT1 CN17 L1.pdf

12.28.2018 DS THI KCBTCT1 CX18.5 L1.pdf

12.28.2018 DS THI KCBTCT1 CX18.6 L1.pdf

12.28.2018 DS THI KCBTCT1 CX18.7 L1.pdf

12.26.2018 DS THI KCBTCT CX18.1 VĐ L1.pdf

12.26.2018 DS THI KCBTCT CX18.2 VĐ L1.pdf

12.26.2018 DS THI KCBTCT CX18.3 VĐ L1.pdf

12.26.2018 DS THI KCBTCT CX18.4 VĐ L1.pdf

11.06.2018 T3 09h30 DS THI KCXD 69X1 TL L1.xls

11.23.2018 T6 13h30 DS THI KT&QTKD CKX16 TL L1.xls

11.08.2018 T5 09h30 DS THI KTVM 41KT1 TL L1.xls

01.04.2019 T6 09h30 DS THI KTDCT 49N1 TL L1.xls

10.30.2018 T3 09h30 DS THI KTTC 69X1 TL L1.xls

12.25.2018 DS THI KTTC1 CKX16 VĐ L1.pdf

10.24.2018 DSTHI KTTC2 CX 17.1 VD L1.pdf

10.24.2018 DS THI KTTC2 CX17.2 VD L1.pdf

10.24.2018 DS THI KTTC2 CX17.3 VD L1.pdf

10.24.2018 DS THI KTTC2 CX17.4 VD L1.pdf

10.26.2018 DS THI KTTC2 CX17.5 VD L1.pdf

10.26.2018 DS THI KTTC2 CX17.6 VD L1.pdf

10.26.2018 DS THI KTTC2 CX17.7 VD L1.pdf

10.26.2018 DS THI KTTC2 CX17.8 VD L1.pdf

12.19.2018 T4 09h30 DS THI LSKT CK6 TL L1.xls

12.28.2018 T6 09h30 DS THI LTTCTT 41KT1 TL L1.xls

12.10.2018 T2 09h30 DS THI MLCN CN17 TL L1.xls

01.02.2019 T4 09h30 DS THI NLKT 41KT1 TL L1.xls

01.04.2019 T6 09h30 DS THI NLTK 41KT1 TL L1.xls

11.16.2018 T6 13h30 DS THI NOI THAT CK5 TL L1.xls

10.26.2018 T6 15h30 DS THI PLDC CX19.1-2, CKT16,CK7 TL L1.xls

10.26.2018 T6 13h30 DS THI PLDC CX19.3-5, CKX17 TL L1.xls

12.04.2018 T3 09h30 DS THI PLDC CX19.6 TL L1.xls

10.09.2018 T3 09h30 DS THI PLXD CN16 TL L1.xls

10.22.2018 T2 09h30 DS THI PLXD CX17.1-4 TL L1.xls

10.24.2018 T4 13h30 DS THI PLXD CKX15.1 TL L1.xls

12.12.2018 T4 13h30 DS THI PLXD CX17.5-8 TL L1.xls

11.16.2018 T6 13h30 DS THI QTDN CKT15.1 TL L1.xls

11.19.2018 T2 09h30 DS THI TCDN 40KTX1 TL L1.xls

11.23.2018 T6 13h30 DS THI TCDN1 CKT15 TL L1.xls

12.14.2018 T6 13h30 DS THI TCDN2 CKT15 TL L1.xls

01.04.2019 T6 18h00 DS THI THI CONG CX15LT TL L1.xls

11.30.2018 T6 13h30 DS THI THUE CKT15 TL L1.xls

10.17.2018 T4 13h30 DS THI TTDT CX17.5-6 TL L1.xls

11.14.2018 T4 13h30 DS THI TTDT CX17.1-2 TL L1.xls

11.14.2018 T4 09h30 DS THI TTDT CX17.3-4,7-8 TL L1.xls

11.26.2018 T2 09h30 DS THI TLXD 40KTX1 TL L1.xls

09.24.2018 T2 09h30 DS THI TCHTKT CKT14.1 TL L1.xls

12.27.2018 T5 09h30 DS THI TCTC 69X1 TL L1.xls

10.12.2018 T6 09h30 DS THI TCTCCTCTN CN16 TL L1.xls

10.24.2018 T4 09h30 DS THI TCTCCTXD CX17.5-6 TL L1.xls

10.24.2018 T4 13h30 DS THI TCTCCTXD CX17.7.8 TL L1.xls

10.26.2018 T6 13h30 DS THI TCTCCTXD CX17.3-4 TL L1.xls

10.26.2018 T6 09h30 DS THI TCTCCTXD CX17.1-2 TL L1.xls

10.26.2018 T6 13h30 DS THI TCTCCTXD CX17.3-4 TL L1.xls

12.14.2018 T6 09h30 DS THI XLNT CN16 TL L1.xls

11.26.2018 T2 09h30 DS THI VXD 70X1-2 TL L1.xls

12.13.2018 T5 07h30 DS THI VXD1 CX19.1-3 TL L1.xls

12.13.2018 T5 09h30 DS THI VXD1 CX19.4-5, CKX17,CK7 TL L1.xls

12.28.2018 T6 13h30 DS THI VXD1 CX19.6 TL L1.xls


Điểm thi lần 2

11.22.2018 T5 13h30 DS THI ATLĐ CX17.5-6 TL L2.xls

01.02.2019 T4 07h30 DS THI ATLD CX17.1-4 TL L2.xls

01.03.2019 T5 07h30 DS THI CTN&MT CX18.1-7 TL L2.xls

11.08.2018 T5 09h30 DS THI CTKTNCN CK5 TL L2.xls

11.16.2018 T6 13h30 DS THI CTKT CN17 TL L2.xls

01.04.2019 T6 13h30 DS THI CHINH TRI CX19.1-5,CKX17,CKT16,CK7 TL L2.xls

12.04.2018 T3 09h30 DS THI CHCT2 CX18.1-2,5-6 TL L2.xls

12.04.2018 T3 13h30 DS THI CHCT2 CX18.3-4,7 TL L2.xls

01.04.2019 T6 09h30 DS THI CSKT CK6 TL L2.xls

12.24.2018 T2 09h30 DS THI CXD 70X1-2 TL L2.xls

01.02.2019 T4 09h30 DS THI DT 69X1 TL L2.xls

01.02.2019 T4 07h30 DS THI DTXD&CTN CN16 TL L2.xls

11.23.2018 T6 09h30 DS THI DBKLXD CK5 TL L2.xls

01.03.2019 T5 07h30 DS THI DM-DG CKX16 TL L2.xls

01.02.2019 T4 09h30 DS THI HCTTQTCTXD CX17.1-8, CN16 TL L2.xls

12.28.2018 T6 09h30 DS THI KTTCDN1 CKT15 TL L2.xls

01.02.2019 DS THI KCBTCT1 CK6 L2.pdf

11.30.2018 T6 13h30 DS THI KCXD 69X1 TL L2.xls

12.14.2018 T6 13h30 DS THI KT&QTKD CKX16 TL L2.xls

15.11.2018 DS THI KCBTCT1 CKX16 VD L2.pdf

01.10.2019 DS THI KCBTCT1 CN17 VD L2.pdf

01.10.2019 DS THI KCBTCT1 CX18.1 VD L2.pdf

01.10.2019 DS THI KCBTCT1 CX18.2 VD L2.pdf

01.10.2019 DS THI KCBTCT1 CX18.3 VD L2.pdf

01.10.2019 DS THI KCBTCT1 CX18.4 VD L2.pdf

01.10.2019 DS THI KCBTCT1 CX18.5 VD L2.pdf

01.10.2019 DS THI KCBTCT1 CX18.6 VD L2.pdf

01.10.2019 DS THI KCBTCT1 CX18.7 VD L2.pdf

11.29.2018 T5 15h30 DS THI KTVM 41KT1 TL L2.xls

11.23.2018 T6 13h30 DS THI KTTC 69X1 TL L2.xls

01.02.2019 T4 07h30 DS THI KTCTDD CX18.1-4 TL L2.xls

01.10.2019 DS THI KTTC1 CKX16 VD L2.pdf

15.11.2018 DS THI KTTC2 CX17.1 VD L2.pdf

15.11.2018 DS THI KTTC2 CX17.2 VD L2.pdf

15.11.2018 DS THI KTTC2 CX17.3 VD L2.pdf

15.11.2018 DS THI KTTC2 CX17.4 VD L2.pdf

15.11.2018 DS THI KTTC2 CX17.5 VD L2.pdf

15.11.2018 DS THI KTTC2 CX17.6 VD L2.pdf

15.11.2018 DS THI KTTC2 CX17.7 VD L2.pdf

15.11.2018 DS THI KTTC2 CX17.8 VD L2.pdf

12.07.2018 T6 09h30 DS THI QTDN CKT15 TL L2.xls

11.15.2018 T5 13h30 DS THI PLDC CX19.1-2 TL L2.xls

12.20.2018 T5 09h30 DS THI PLDC CX19.6 TL L2.xls

11.22.2018 T5 13h30 DS THI PLXD CX17.1-2 TL L2.xls

11.27.2018 T3 09h30 DS THI TTDT CX17.3-4,7-8 TL L2.xls

12.07.2018 T6 09h30 DS THI TTQTCT CN16 TL L1.xls

11.08.2018 T5 13h30 DS THI TCTCCTCTN CN16 TL L2.xls

11.23.2018 T6 09h30 DS THI TCTCCTXD CX17.3-4,7-8 TL L2.xls

11.23.2018 T6 13h30 DS THI TCTCCTXD CX17.1-2,5-6 TL L2.xls

10.22.2018 T2 13h30 DS THI TCHTKT CKT14.1 TL L2.xls

12.17.2018 T2 09h30 DS THI VXD 70X1-2 TL L2.xls

01.03.2019 T5 09h30 DS THI VXD1 CX19.1-5,CKX17,CK7 TL L2.xls

01.11.2019 T6 09h30 DS THI VXD1 CX19.6 TL L2.xls

01.03.2019 T5 09h30 DS THI XLNT CN16 TL L2.xls