Tuyển sinh
Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP, TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Điểm thi lần 1

/Upload/1diem/10.01.2020 T5 13h30 DS THI NỘI THẤT CK7 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.02.2020 T6 07h30 DS THI KTHCSN CKT16 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.02.2020 T6 13h30 DS THI KC THÉP CKX17 TL L1.xls

/Upload/1diem/09.30.2020 T4 07h30 DS THI KIÊM TOAN CKT16 TN L1.xls

/Upload/1diem/10.07.2020 T4 13h30 DS THI QLDADTXD CKX17TL L1.xls

/Upload/1diem/10.08.2020 T5 07h30 DS THI ĐO BÓC KL CK7 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.09.2020 T6 13h30 DS THI ATLD CKX17 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.12.2020 T2 13h30 DS THI PLXD CK8 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.09.2020 T6 07h30 DS THI TCHTKT CKT16 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.15.2020 T5 09h30 DS THI QLDADTXD CKX18 TN L1.xls

/Upload/1diem/10.13.2020 T3 09h30 DS THI PLXD CKX18 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.13.2020 T3 13h30 DS THI KC THEP CX20.1-2 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.14.2020 T4 09h30 DS THI KCTHÉP CX20.3-5 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.20.2020 T3 09h30 DS THI NVDTXD CKX18 TN L1.xls

/Upload/1diem/10.19.2020 DS THI KTTC2 CX19.1 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.15.2020 DS THI KTTC2 CX19.2 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.15.2020 DS THI KTTC2 CX19.3 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.15.2020 DS THI KTTC2 CX19.4 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.15.2020 DS THI KTTC2 CX19.5 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.15.2020 DS THI KTTC2 CX19.6 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.20.2020 T3 13h30 DS THI PLKT CKT17 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.23.2020 DS THI KTTC CX20.1 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.23.2020 DS THI KTTC CX20.2 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.23.2020 DS THI KTTC CX20.3 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.23.2020 DS THI KTTC CX20.4 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.23.2020 DS THI KTTC CX20.5 VĐ L1.pdf

/Upload/1diem/10.22.2020 T5 13h30 DS THI HTKTĐT CK8 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.16.2020 T6 13h30 DS THI ĐỌC BVXD CX20.1-2 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.16.2020 T6 09h30 DS THI ĐỌC BVXD CX20.3-5 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.19.2020 T2 13h30 DS THI MARKETING CB 01TM1 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.22.2020 T5 13h30 DS THI TCDN2 CKT17 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.23.2020 T6 09h30 DS THI HCTTQTCT CX19.1-2 TL L1.xls

/Upload/1diem/10.23.2020 T6 13h30 DS THI HCTTQTCT CX19.3-6 TL L1.xls

/Upload/2/10.27.2020 T3 13h30 DS THI BHXH CKT17 TL L1.xls

/Upload/2/10.28.2020 T4 09h30 DS THI KTXD CX19.1-2 TN L1.xls

/Upload/2/10.28.2020 T4 13h30 DS THI KTXD CX19.3-6 TN L1.xls

/Upload/2/10.28.2020 T4 13h30 DS THI QLDADTXD CKX17 TN L2.xls

/Upload/2/10.20.2020 T3 13h30 DS THI TRĂC ĐỊA CX20.1-2 TN L1.xls

/Upload/2/10.21.2020 T4 09h30 DS THI ATLD CX19.1-2 TL L1.xls

/Upload/2/10.21.2020 T4 09h30 DS THI TRAC DIA CX20.3-5 TN L1.xls

/Upload/2/10.21.2020 T4 09h30 DS THI TRAC DIA CX20.3-5 TN L1.xls

/Upload/2/10.20.2020 T3 13h30 DS THI TRĂC ĐỊA CX20.1-2 TN L1.xls

/Upload/2/10.20.2020 T3 13h30 DS THI TRẮC ĐỊA CK8 TN L1.xls

/Upload/2/10.21.2020 T4 13h30 DS THI ATLD CX19.3-6 TL L1.xls

/Upload/2/10.29.2020 T5 09h30 DS THI XLNTBPPHHSH1 CTN1 TL L1.xls

/Upload/2/10.26.2020 T2 13h30 DS THI KNS 42KT1, 01NT1 TN L1.xls

/Upload/2/10.29.2020 T5 13h30 DS THI TCHTKT CKT17 TL L1.xls

/Upload/2/11.02.2020 T2 13h30 DS THI LAO ĐÔNG TL 42KT1 1 TL L1.xls

/Upload/2/11.02.2020 T2 13h30 DS THI TC ĐIỆN 01NT1 TL L1.xls

/Upload/2/11.06.2020 T6 13h30 DS THI PHAP LUAT 02CT1, 02CT2 TL L1.xls

/Upload/2/11.05.2020 T5 09h30 DS THI BAO TRI MLN CTN1 TL L1.xls

/Upload/2/11.02.2020 T2 13h30 DS THI ĐỌC BV 71X1 TL L1.xls

/Upload/2/10.30.2020 T6 09h30 DS THI TCTCCTXD CX19.1-2 TL L1.xls

/Upload/2/10.30.2020 T6 13h30 DS THI TCTCCTXD CX19.3-6 TL L1.xls

/Upload/2/11.04.2020 T4 09h30 DS THI PLDC CX21.1 TL L1.xls

/Upload/2/11.05.2020 T5 13h30 DS THI KTTCDN3 CKT17 TL L1.xls

/Upload/2/11.05.2020 T5 18h00 DS THI PHAP LUAT CX17LT, CKT11LT TL L1.xls

/Upload/2/11.09.2020 T2 13h30 DS THI PHAP LUAT TMDT TL L1.xls

/Upload/2/11.11.2020 T4 13h30 DS THI DTXD CX20.1-2 TL L1.xls

/Upload/2/11.10.2020 T3 09h30 DS THI ATLD CX20.3-4 TL L1.xls

/Upload/2/11.13.2020 T6 13h30 DS THI PHAP LUAT 01TM1-2 TL L1.xls

/Upload/2/11.16.2020 T2 13h30 DS THI TÔ CHỨC THI CÔNG 71X1 TL L1.xls

/Upload/2/11.19.2020 T5 09h30 DS THI ATLD CX20.5 TL L1.xls

/Upload/2/11.19.2020 T5 13h30 DS THI KTNT CK8 TL L1.xls

/Upload/2/11.24.2020 DS THI KTTC2 CX20.3 VD L1.pdf

/Upload/2/11.24.2020 DS THI KTTC2 CX20.4 VD L1.pdf

/Upload/2/11.17.2020 T3 09h30 DS THI DTXD CX20.3-5 TL L1.xls

/Upload/2/11.18.2020 T4 13h30 DS THI ATLĐ CX20.1-2 TL L1 (1).xls

/Upload/2/11.23.2020 T2 13h30 DS THI ATLD 01NT1 TL L1.xls

/Upload/2/11.25.2020 DS THI KTTC2 CX20.1 VD L1.pdf

/Upload/2/11.25.2020 DS THI KTTC2 CX20.2 VD L1.pdf

/Upload/2/11.27.2020 DS THI KTTC2 CX20.5 VD L1.pdf

/Upload/2/11.25.2020 T4 09h30 DS THI DTXD CKX18 TL L1.xls

/Upload/2/11.27.2020 T6 13h30 DS THI KCBTCT CK8 TL L1.xls

/Upload/1diem/11.23.2020 T2 13h30 DS THI PLDC CK9 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.03.2020 T5 09h30 DS THI KSCP&TTKL CKX18 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.02.2020 T3 09h30 DS THI CHÍNH TRỊ 02CT1 TL L1.xls

/Upload/1diem/11.30.2020 T2 13h30 DS THI TC NƯỚC 01NT1 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.03.2020 T5 13h30 DS THI TTQTCTXD CX20.1-2 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.04.2020 T6 09h30 DS THI TT,QTCTXD CX20.3-5 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.02.2020 T3 09h30 DS THI VẼ XD 72X1 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.04.2020 T6 13h30 DS THI TCCTXD CK8 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.07.2020 T2 13h30 DS THI KTTCDN3 42KT1 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.07.2020 T2 13h30 DS THI THI CÔNG NT 01NT1 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.10.2020 T5 13h30 DS THI TCTC CX20.1-1 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.11.2020 T6 09h30 DS THI LTKTDD CTN1 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.16.2020 T4 09h30 DS THI CHÍNH TRỊ CX21.1 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.11.2020 T6 09h30 DS THI TCTC CX20.3-5 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.14.2020 T2 13h30 DS THI TCHTKT 42KT1 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.16.2020 T4 09h30 DS THI ĐO, ĐK&ĐCMN CTN1 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.18.2020 T6 09h30 DS THI CHÍNH TRỊ 02NT1 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.18.2020 T6 13h30 DS THI CHÍNH TRỊ CX21.3 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.24.2020 T5 09h30 DS THI PLDC CX21.2 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.25.2020 T6 09h30 DS THI VẼ XD CX21.1 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.25.2020 T6 13h30 DS THI CHÍNH TRỊ 02CT2 02TM2 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.25.2020 T6 13h30 DS THI VẼ XD CX21.3 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.28.2020 T2 09h30 DS THI VẼ XD 02NT1 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.06.2021 T5 09h30 DS THI VẼ XD CX21.2 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.06.2021 T5 09h30 DS THI VẼ XD1 CK9 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.31.2020 T5 09h30 DS THI VLXD CX21.1-2 TN L1.xls

/Upload/1diem/12.31.2020 T5 13h30 DS THI VLXD CX21.3-4 TN L1.xls

/Upload/1diem/12.30.2020 T5 09h30 DS THI PHAP LUAT 72X1TL L1.xls

/Upload/1diem/12.30.2020 T5 13h30 DS THI TTDT CX19.1-6 TL L1.xls

/Upload/1diem/12.31.2020 T5 09h30 DS THI PLDC CKT18 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.06.2021 T5 09h30 DS THI CHÍNH TRỊ 72X1,02TM1 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.06.2021 T5 13h30 DS THI CHÍNH TRỊ CX21.4 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.06.2021 T5 09h30 DS THI PHÁP LUẬT 43KT1 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.06.2021 T5 13h30 DS THI PLĐC CX21.3 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.08.2021 T6 09h30 DS THI KTVM 02TM1 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.08.2021 T6 09h30 DS THI CHÍNH TRỊ CX21.2,CKT18 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.08.2021 T6 09h30 DS THI NLKT 43KT1 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.13.2021 T4 13h30 DS THI VẼ XD 72X1 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.11.2021 T2 13h30 DS THI KSKD 01TM1 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.08.2021 T6 09h30 DS THI CHCT CK9 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.12.2021 T3 13h30 DS THI E-MKT 01TM1 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.13.2021 T4 13h30 DS THI KTVM 02TM2 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.13.2021 T4 13h30 DS THI VẼ XD CX21.4 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.14.2021 T5 09h30 DS THI VLXD 72X1 TN L1.xls

/Upload/1diem/01.13.2021 T4 13h30 DS THI TNTMĐT 01TM1 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.14.2021 T5 09h30 DS THI CTKT 02NT1 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.13.2021 T4 09h30 DS THI KHHH 02TM1 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.15.2021 T6 13h30 DS THI HCTTMĐT 01TM1 TL L1.xls

/Upload/1diem/01.22.2021 T6 13h30 DS THI QUẢN TRỊ HỌC CKT18 TN L1.xls

/Upload/1diem/01.29.2021 T6 15h30 DS THI KHHH 02TM1 TL L1.xls


Điểm thi lần 2

/Upload/1diem/10.20.2020 T3 13h30 DS THI NỘI THẤT CK7 TL L2.xls

/Upload/2/10.29.2020 T5 13h30 DS THI ĐO BOC KL CK7 TL L2.xls

/Upload/2/11.04.2020 DS THI KTTC2 CX19.1 VD L2.pdf

/Upload/2/11.04.2020 DS THI KTTC2 CX19.2 VD L2.pdf

/Upload/2/11.04.2020 DS THI KTTC2 CX19.3 VD L2.pdf

/Upload/2/11.04.2020 DS THI KTTC2 CX19.4 VD L2.pdf

/Upload/2/11.04.2020 DS THI KTTC2 CX19.5 VD L2.pdf

/Upload/2/11.04.2020 DS THI KTTC2 CX19.6 VD L2.pdf

/Upload/2/11.04.2020 DS THI KTTC2 CX19.66 VD L2.pdf

/Upload/2/11.04.2020 T4 09h30 DS THI KC THEP CX20.1-2 TL L2.xls

/Upload/2/11.04.2020 T4 13h30 DS THI KC THEP CX20.3-5 TL L2.xls

/Upload/2/11.05.2020 T5 09H30 DS THI ĐỌC BV CX20.1-2 TL L2.xls

/Upload/2/11.05.2020 T5 13H30 DS THI ĐỌC BV CX20.3-5 TL L2.xls

/Upload/2/11.11.2020 T4 13h30 DS THI TRAC DIA CX20.3-5 TN L2.xls

/Upload/2/11.10.2020 DS THI KTTC CX20.1 VD L2.pdf

/Upload/2/11.10.2020 DS THI KTTC CX20.2 VD L2.pdf

/Upload/2/11.10.2020 DS THI KTTC CX20.3 VD L2.pdf

/Upload/2/11.10.2020 DS THI KTTC CX20.4 VD L2.pdf

/Upload/2/11.04.2020 T4 09h30 DS THI PLXD CK8 TL L2.xls

/Upload/2/11.13.2020 T6 15h30 DS THI KNS 42KT1,01NT1 TN L2.xls

/Upload/2/11.11.2020 T4 09h30 DS THI ATLD CX19.3-6 TL L2.xls

/Upload/2/11.11.2020 T4 09h30 DS THI HTKTDT CK8 TL L2.xls

/Upload/2/11.11.2020 T4 13h30 DS THI ATLD CX19.1-2TL L2.xls

/Upload/2/11.19.2020 T5 09h30 DS THI TCTCCTXD CX19.3-6 TL L2.xls

/Upload/2/11.06.2020 T6 15h30 DS THI MARKETTING CB 01TM1TL L2.xls

/Upload/2/11.12.2020 T5 09h30 DS THI HCTTQTCT CX19.3-6 TL L2.xls

/Upload/2/11.12.2020 T5 13h30 DS THI HCTTQTCT CX19.1-2 TL L2.xls

/Upload/2/11.18.2020 T4 09h30 DS THI KTXD CX19.3-6 TN L2.xls

/Upload/2/11.18.2020 T4 13h30 DS THI KTXD CX19.1-2 TN L2.xls

/Upload/2/11.19.2020 T5 09h30 DS THI TCHTKT CKT17 TL L2.xls

/Upload/2/11.26.2020 T5 13h30 DS THI KTTCDN3 CKT17 TL L2.xls

/Upload/2/11.27.2020 T6 15h30 DS THI LĐTL 42KT1 TL L2.xls

/Upload/2/11.27.2020 T6 15h30 DS THI ĐỌC BV 71X1 TL L2.xls

/Upload/2/11.19.2020 T5 13h30 DS THI TCTCCTXD CX19.1-2 TL L2.xls

/Upload/2/11.27.2020 T6 09h30 DS THI DTXD CX20.1-2 TL L2.xls

/Upload/2/11.27.2020 T6 13h30 DS THI ATLĐ CX20.3-4 TL L2.xls

/Upload/1diem/11.27.2020 T6 15h30 DS THI PHAP LUAT 01CT1-2 L2.xls

/Upload/1diem/12.03.2020 T5 13h30 DS THI LV VOI HOA CHAT MOI TRUONG CTN1 TL L2.xls

/Upload/1diem/12.03.2020 T5 13h30 DS THI XLNTBPPHH&SH1 TL L2.xls

/Upload/1diem/12.04.2020 T6 09h30 DS THI ATLĐ CX20.1-2,5 TL L2.xls

/Upload/1diem/11.27.2020 T6 15h30 DS THI PHAP LUAT 01CT1-2 L2 - Copy 1.xls

/Upload/1diem/12.10.2020 DS THI KTTC2 CX20.1 VD L2.pdf

/Upload/1diem/12.10.2020 DS THI KTTC2 CX20.2 VD L2.pdf

/Upload/1diem/12.10.2020 DS THI KTTC2 CX20.3 VD L2.pdf

/Upload/1diem/12.10.2020 DS THI KTTC2 CX20.4 VD L2.pdf

/Upload/1diem/11.27.2020 T6 15h30 DS THI TC ĐIỆN 01NT1 TL L2.xls

/Upload/1diem/11.28.2020 T7 09h30 DS THI PHAP LUAT CX17LT TL L2.xls

/Upload/1diem/12.03.2020 T5 13h30 DS THI DTXD CX20.3-5 TL L2.xls

/Upload/1diem/12.04.2020 T6 09h30 DS THI KTNT CK8 TL L2.xls

/Upload/1diem/12.10.2020 T5 13h30 DS THI PLDC CK9 TL L2.xls

/Upload/1diem/12.11.2020 T6 15h30 DS THI TCTC 71X1 TL L2.xls

/Upload/1diem/12.18.2020 T6 09h30 DS THI TCCTXD CK8 TL L2.xls

/Upload/1diem/12.18.2020 T6 15h30 DS THI VẼ XD 72X1 TL L2.xls

/Upload/1diem/12.05.2020 T7 09h30 DS THI CHINH TRỊ CX17L1 TL L2.xls

/Upload/1diem/12.18.2020 T6 09h30 DS THI TTQTCTXD CX20.1-2 TL L2.xls

/Upload/1diem/12.18.2020 T6 13h30 DS THI TTQTCTXD CX20.3-5 TL L2.xls

/Upload/1diem/12.18.2020 T6 15h30 DS THI CHÍNH TRỊ 02CT1 TL L2.xls

/Upload/1diem/12.25.2020 T6 15h30 DS THI KTTCDN3 42KT1 TL L2.xls

/Upload/1diem/12.11.2020 T6 15h30 DS THI ĐỌC BV 71X1 TL L2.xls

/Upload/1diem/12.25.2020 T6 15h30 DS THI TCNT 01NT1 TL L2.xls

/Upload/1diem/01.12.2021 T3 09h30 DS THI KTVM CKT18 TN L2.xls

/Upload/1diem/01.13.2021 T4 09h30 DS THI CHÍNH TRỊ CK9 TL L2.xls

/Upload/1diem/01.08.2021 T6 15h30 DS THI CHÍNH TRỊ 02NT1 TL L2.xls

/Upload/1diem/01.15.2021 T6 15h30 DS THI CHÍNH TRỊ 43KT1 TL L2.xls

/Upload/1diem/01.11.2021 T2 09h30 DS THI VẼ XD CX21.1,3 TL L2.xls

/Upload/1diem/01.13.2021 T4 15h30 DS THI VLXD CX21.3-4 TN L2.xls

/Upload/1diem/01.15.2021 T6 15h30 DS THI MKTCB 02TM2 TL L2.xls

/Upload/1diem/01.15.2021 T6 15h30 DS THI VẼ XD TL L2.xls

/Upload/1diem/01.15.2021 T6 15h30 DS THI PHAP LUAT 72X1 TL L2.xls

/Upload/1diem/01.14.2021 T5 13h30 DS THI TTDT CX19.1-6 TL L2.xls

/Upload/1diem/01.22.2021 T6 15h30 DS THI KTVM 02TM1-2 TL L2.xls

/Upload/1diem/01.22.2021 T6 15h30 DS THI NLKT 43KT1 TL L2.xls

/Upload/1diem/01.22.2021 T6 13h30 DS THI VẼ XD CX21.2, CK9 TL L2.xls

/Upload/1diem/01.22.2021 T6 15h30 DS THI CHCT CK9 TL L2.xls

/Upload/1diem/01.28.2021 T5 09h30 DS THI VẼ XD 71X1 TL L2.xls

/Upload/1diem/01.28.2021 T5 09h30 DS THI VẼ XD CX21.4 TL L2.xls

/Upload/1diem/01.29.2021 T6 15h30 DS THI CTKT 02NT1 TL L2.xls

/Upload/1diem/01.29.2021 T6 15h30 DS THI TNTMĐT 01TM1 TL L2.xls

/Upload/1diem/01.29.2021 T6 15h30 DS THI VLXD 72X1 TN L2.xls