Tuyển sinh
Điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP, TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Điểm thi lần 1

/Upload/2021/ii/03.23.2021 T3 09h30 DS THI CTN&MT CKX18 TL L1.xls

/Upload/2021/ii/03.23.2021 T3 09h30 DS THI ATLĐ CKX18-VT2 TL L1.xls

/Upload/2021/ii/04.08.2021 T5 18H00 DS THI TCDN2 CKT11LT TL L1.xls

/Upload/2021/ii/04.08.2021 T5 09h30 DS THI KNS 02CT2 TN L1.xls

/Upload/2021/ii/04.08.2021 DS THI KTTC CX17LT VD L1.pdf

/Upload/2021/ii/04.05.2021 T2 13h30 DS THI PTBCTC CKT17 TL L1.xls

/Upload/2021/ii/04.12.2021 T5 13h30 DS THI KTQTDNSX CKT17 TL L1.xls

/Upload/2021/ii/04.12.2021 T5 09h30 DS THI KNS 72X1 TN L1.xls

/Upload/2021/ii/04.15.2021 T5 18h00 DS THI KCCT CX17LT TL L1 (1) - Copy.xls

/Upload/2021/ii/04.19.2021 T2 09h30 DS THI CTKT 72X1 TL L1.xls

/Upload/2021/ii/04.19.2021 T2 09h30 DS THI NLKT CKT18 TL L1.xls

/Upload/2021/ii/04.29.2021 T5 18h00 DS THI PLKT CKT11LT TL L1.xls

/Upload/2021/ii/04.29.2021 T5 18h00 DS THI PLXD CX17LT TL L1.xls

/Upload/2021/ii/04.26.2021 T2 13h30 DS THI PLĐC CX21.4 TL L1.xls

/Upload/2021/ii/04.26.2021 T2 09h30 DS THI SDNLTK&HQ 72X1 TN L1.xls

/Upload/2021/ii/04.26.2021 T2 09h30 DS THI LTTCTT CKT18 TN L1.xls

/Upload/2021/ii/06.08.2021 T3 13h30 DS THI TMĐTCB 02TM1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.08.2021 T3 09h30 DS THI KDTM 02TM2 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.08.2021 T3 07h30 DS THI KTĐCT 02NT1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.09.2021 T4 09h30 DS THI LTTCTT 43KT1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.09.2021 DS THI LĐTL CKT18 VĐ L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.10.2021 T5 15h30 DS THI KDTM 02TM1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.10.2021 T5 13h30 DS THI CTN 02NT1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.10.2021 T5 09h30 DS THI KTVM 43KT1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.10.2021 T5 07h30 DS THI XLNTBPPCH CTN1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/04.26.2021 T2 13h30 DS THI KNS 02TM2 TL L1.xls

/Upload/2021/ii/06.11.2021 TCDN1 CKT18 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.11.2021 T6 15h30 DS THI VLXD CK9 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.11.2021 T6 09h30 DS THI TMĐTCB 02TM2 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.14.2021 T2 15h30 DS THI KNS 02TM1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.14.2021 T2 13h30 DS THI CẤP THOÁT NƯỚC CK9 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.14.2021 T2 09h30 DS THI THUẾ CKT18 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.14.2021 T2 07h30 DS THI VLXD 02NT1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.14.2021 CTKT CX21.2 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.14.2021 CTKT CX21.1 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.15.2021 T3 07h30 DS THI KNS 02CT1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.15.2021 CTKT CX21.4 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.15.2021 CTKT CX21.3 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.15.2021 T3 15h30 DS THI NVVTGN&BHHH 02TM1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.15.2021 T3 13h30 DS THI KNS 43KT1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.16.2021 T4 15h30 DS THI KNS 02NT1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.16.2021 T4 13h30 DS THI NLTK CKT18 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.16.2021 T4 09h30 DS THI THUẾ 43KT1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.16.2021 T4 07h30 DS THI KTĐCT CK9 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.16.2021 CHCT CX21.2 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.16.2021 CHCT CX21.1 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.17.2021 T5 15h30 DS THI PL TMĐT 02TM1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.17.2021 T5 13h30 DS THI SDNLTK&HQ 02NT1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.17.2021 T5 07h30 DS THI ĐO BOC KLXDCT CK8 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.17.2021 CHCT CX21.4 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.17.2021 CHCT CX21.3 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.18.2021 VXD2 CK9 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.18.2021 T6 15h30 DS THI KTĐNCT-PHAN DIEN CX21.4 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.18.2021 T6 13h30 DS THI KTĐNCT-PHAN DIEN CX21.3 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.18.2021 T6 09h30 DS THI KTĐNCT-PHAN DIEN CX21.2 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.18.2021 T6 07h30 DS THI KTĐNCT-PHAN DIEN CX21.1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.21.2021 PLXD CX21.2 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.21.2021 PLXD CX21.1 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.22.2021 T3 09h30 DS THI PLTMĐT 02TM2 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.22.2021 T3 07h30 DS THI LTKTĐ2 CTN1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.22.2021 PLXD CX21.4 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.22.2021 PLXD CX21.3 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.22.2021 CHĐNM CX17LT VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.23.2021 T4 15h30 DS THI KTĐNCT -PNUOC CX21.4 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.23.2021 T4 13h30 DS THI KTĐNCT -PNUOC CX21.3 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.23.2021 T4 09h30 DS THI KTĐNCT -PNUOC CX21.2 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.23.2021 T4 07h30 DS THI KTĐNCT -PNUOC CX21.1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.23.2021 KTTCDNTM,DV,XD CKT11LT VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.23.2021 KTTCDN1 CKT18 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.23.2021 KCCT 72X1 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.24.2021 T5 18h00 DS THI TTQTCTXD CX17LT TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.24.2021 T5 09h30 DS THI NVVTGN&BHHH 02TM2 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.24.2021 T5 07h30 DS THI XLNT BẰNG PPHH&SH2 CTN1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.24.2021 QHXD CK8 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.24.2021 KTTCDN1 43KT1 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.28.2021 VL, TTBVPKNT CK8 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.28.2021 T2 09h30 DS THI QTDN 02TM2 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.28.2021 T2 07h30 DS THI ĐỌC BV 72X1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.28.2021 KCBTCT CX21.1 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.25.2021 NTCT 02NT1 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.25.2021 KTTC 72X1 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.25.2021 KTQTDNSX CKT11LT VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.01.2021 T5 09h30 DS THI MARKETTING CB 02TM1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/07.01.2021 T5 07h30 DS THI XL BÙN CTN1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/07.01.2021 LĐTL 43KT1 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.30.2021 TCDN 43KT1 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.30.2021 T4 18h00 DS THI PTBC CKT11LT TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.30.2021 T4 07h30 DS THI DTXD 72X1 TN ONLINE L1.xls

/Upload/2021/ii/06.29.2021 KCBTCT CX21.2 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/06.29.2021 KCBT CX21.3 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.02.2021 TCHTKT CKT11LT VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.02.2021 KCBTCT CX21.4 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.02.2021 CTKTNĐ CK9 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.05.2021 CHĐNM CX21.2 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.05.2021 CHĐNM CX21.1 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.06.2021 CHĐNM CX21.3 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.06.2021 CHĐNM CX21.4 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.07.2021 KTNCN CK8 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.07.2021 KTCTDD CK9 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.08.2021 ATLĐ 72X1 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.08.2021 ATLĐ 02NT1 VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.12.2021 CTKT CX17LT VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.19.2021 KTTC BSKT VĐ OL L1.pdf

/Upload/2021/ii/07.09.2021 VXD BSKT VĐ OL L1.pdf


Điểm thi lần 2

/Upload/2021/ii/03.11.2021 T5 09h30 DS THI QT HỌC CKT18 TN L2.xls

/Upload/2021/ii/03.11.2021 T5 09h30 DS THI KHHH 02TM1 TL L2.xls

/Upload/2021/ii/04.23.2021 T5 13h30 DS THI PTBCTC CKT17 TL L2.xls

/Upload/2021/ii/04.27.2021 T3 13h30 DS THI KTQTDNSX CKT11 TL L2.xls

/Upload/2021/ii/06.18.2021 NLKT CKT18 VĐ OL L2.pdf

/Upload/2021/ii/06.21.2021 T2 07h30 DS THI SDNLTK&HQ 72X1 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/06.22.2021 T3 13h30 DS THI TMĐTCB 02TM1 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/06.22.2021 T3 13h30 DS THI KDTM 02TM2 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/06.22.2021 T3 07h30 DS THI KTĐCT 02NT1 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/06.23.2021 T4 09h30 DS THI LTTCTT 43KT1 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/06.24.2021 T5 15h30 DS THI PLĐC CX21.4 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/06.24.2021 T5 13h30 DS THI CTN 02NT1 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/06.24.2021 T5 09h30 DS THI XLNT BPPCH CTN1TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/06.24.2021 T5 07h30 DS THI KTVM 43KT1 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/07.02.2021 T6 07h30 DS THI ĐO BÓC KLXDCT CK8 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/07.05.2021 T2 15h30 DS THI KNS 02TM1 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/07.05.2021 T2 13h30 DS THI CTN CK9 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/07.05.2021 T2 07h30 DS THI VLXD 02NT1 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/07.05.2021 CTKT CX21.2 VĐ OL L2.pdf

/Upload/2021/ii/07.05.2021 CTKT CX21.1 VĐ OL L2.pdf

/Upload/2021/ii/07.06.2021 T3 15h30 DS THI NVVTGN&BHHH 02TM1 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/07.06.2021 T3 13h30 DS THI KNS 43KT1 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/07.06.2021 CTKT CX21.4 VĐ OL L2.pdf

/Upload/2021/ii/07.06.2021 CTKT CX21.3 VĐ OL L2.pdf

/Upload/2021/ii/07.07.2021 T4 15h30 DS THI KNS 02NT1 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/07.07.2021 T4 13h30 DS THI KTĐCT CK9 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/07.07.2021 CHCT CX21.2 VĐ OL L2.pdf

/Upload/2021/ii/07.07.2021 CHCT CX21.1 VĐ OL L2.pdf

/Upload/2021/ii/07.08.2021 T5 15h30 DS THI PLTMĐT 02TM1 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/07.08.2021 T5 13h30 DS THI SDNLTK&HQ 02NT1 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/07.08.2021 CHCT CX21.4 VĐ OL L2.pdf

/Upload/2021/ii/07.08.2021 CHCT CX21.3 VĐ OL L2.pdf

/Upload/2021/ii/07.09.2021 T6 15h30 DS THI KTĐCT CX21.4 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/07.09.2021 T6 07h30 DS THI KTĐCT CX21.1 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/07.14.2021 T4 13h30 DS THI KTĐNCT - P NUOC CX21.3 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/07.14.2021 T4 09h30 DS THI KTĐNCT - P NUOC CX21.2 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/07.14.2021 T4 07h30 DS THI KTĐNCT - P NUOC CX21.1 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/07.13.2021 T3 07h30 DS THI LTKTD2 CTN1 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/07.13.2021 PLXD CX21.3 VĐ OL L2.pdf

/Upload/2021/ii/07.13.2021 CHĐ NM CX17LT VĐ OL L2.pdf

/Upload/2021/ii/07.21.2021 TCDN 43KT1 VĐ OL L2.pdf

/Upload/2021/ii/07.20.2021 T3 07h30 DS THI XLNTBPPHHSH1 TN ONLINE L2.xls

/Upload/2021/ii/07.20.2021 KCBTCT CX21.3 VĐ OL L2.pdf

/Upload/2021/ii/07.16.2021 KTTC 72X1 VĐ OL L2.pdf

/Upload/2021/ii/07.14.2021 KCCT 72X1 VĐ OL L2.pdf

/Upload/2021/ii/07.13.2021 PLXD CX21.4 VĐ OL L2.pdf

/Upload/2021/ii/07.12.2021 PLXD CX21.2 VĐ OL L2.pdf

/Upload/2021/ii/06.25.2021 T6 15h30 DS THI VLXD CK9 TN ONLINE L2.xls