Tuyển sinh
Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 1 (16-22-8-2021).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 2 (23-29-8-2021).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 3 (30-8-05-9-2021).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 4 (06-12-9-2021).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 5 (13-19-9-2021).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 6 (20-26-9-2021).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 7 (29-9 -03-10-2021).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 8 (04 -10-10-2021).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 9 (11 -17-10-2021).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 10 (18 -24-10-2021).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 11 (25 -31-10-2021).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 12 (01 -07-11-2021).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 13 (08 -14-11-2021).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 14 (15 -21-11-2021).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 15 (22 -28-11-2021).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 16 (29-11 -05-12-2021).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 17 (06 -12-12-2021).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 18 (13 -19-12-2021).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 19 (20 -26-12-2021).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 20 (27-12-01-01-2022).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 21 (03-09-01-2022).xlsx

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 22 (10-16-01-2022).xlsx