Tuyển sinh
Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023 - 2024

TKB.TUẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024.(14-20-8-2023).xlsx

TKB TUẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024.(21-27-8-2023).xlsx

TKB.TUẦN 3 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024.(28-8-03-9-2023).xlsx

TKB TUẦN 4 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024.(04-10-9-2023).xlsx

TKB TUẦN 5 HỌC KỲ I NĂM HỌC.2023 - 2024 (11-17-9-2023).xlsx

TKB TUẦN 6 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 (18-24-9-2023).xlsx

TKB TUẦN 7 HỌC KỲ I NĂM HỌC.2023 - 2024 (25-9-01-10-2023).xlsx

TKB.TUẦN 8 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 (02-08-10-2023).xlsx

TKB TUẦN 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024.(09-15-10-2023).xlsx

TKB TUẦN.10.HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 (16-22-10-2023).xlsx

TKB TUẦN 11 HỌC KỲ.I.NĂM HỌC 2023 - 2024 (23-29-10-2023).xlsx

TKB.TUẦN 12 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 (30-10-05-11-2023).xlsx

TKB TUẦN 13 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 (06-12-11-2023).xlsx

TKB TUẦN.14 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 (13-19-11-2023).xlsx

TKB TUẦN 15.HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 (20-26-11-2023).xlsx

TKB TUẦN 16 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024.(27-11-03-12-2023).xlsx

TKB TUẦN 17 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024.(04-10-12-2023).xlsx

TKB TUẦN.18.HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 (11-17-12-2023).xlsx

TKB TUẦN 19 HỌC KỲ.I NĂM HỌC 2023 - 2024 (18-24-12-2023).xlsx

TKB.TUẦN.20 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 (25-31-12-2023).xlsx

TKB.TUẦN 21 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-07-01-2024).xlsx

TKB TUẦN 22.HỌC KỲ.I NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-14-01-2024).xlsx

TKB TUẦN 23 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024.(15-21-01-2024).xlsx

TKB TUẦN 24 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024.(22-28-01-2024).xlsx

TKB TUẦN 25.HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 (29-01-04-02-2024).xlsx

TKB TUẦN 26 (NGHỈ TẾT) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 (05-11-02-2024).xlsx

TKB TUẦN 27 (NGHỈ TẾT) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 (12-18-02-2024).xlsx

TKB.TUẦN.28. HỌC KỲ. II NĂM HỌC 2023 - 2024 (19-25-02-2024).xlsx

TKB TUẦN 29.HỌC.KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024.(26-2-03-3-2024).xlsx

TKB.TUẦN 30.HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024.(04-10-3-2024).xlsx

TKB.TUẦN 31.HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024.(11-17-3-2024).xlsx

TKB.TUẦN 32 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 (18-24-3-2024).xlsx

TKB.TUẦN 33 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 (25-31-3-2024).xlsx

TKB.TUẦN 34 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-07-4-2024).xlsx

TKB.TUẦN 35 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-04-4-2024).xlsx

TKB TUẦN.36 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 (15-21-4-2024).xlsx

TKB TUẦN.37 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 (22-28-4-2024).xlsx

TKB TUẦN.38 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 (29-4-05-5-2024).xlsx

TKB TUẦN.39.HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 (06-12-5-2024).xlsx

TKB TUẦN.40.HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 (13-19-5-2024).xlsx

TKB TUẦN 41 HỌC.KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 (20-26-5-2024).xlsx

TKB.TUẦN 42 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 (27-5-02-6-2024).xlsx

TKB TUẦN.43.HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 (03-09-6-2024).xlsx

TKB TUẦN.44 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 (10-16-6-2024).xlsx

TKB TUẦN 45 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 (17-23-6-2024).xlsx

TKB TUẦN 46 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 (24-30-6-2024).xlsx