Tuyển sinh
Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022 - 2023

TKB TUẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (15-21-8-2022)1.xlsx

TKB TUẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (22-28-8-2022).2.xlsx

TKB TUẦN 3 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (29-04-9-2022)1.xlsx

TKB TUẦN 4 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (05-11-9-2022)1.1.xlsx

TKB TUẦN 5 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (12-18-9-2022)1.2.xlsx

TKB TUẦN 6 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (19-25-9-2022)1.1.xlsx

TKB TUẦN 7 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (26-9-02-10-2022).1.xlsx

TKB TUẦN 8 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (03-09-10-2022)1.1.xlsx

TKB TUẦN 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (10-16-10-2022)1.1.xlsx

TKB TUẦN 10 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (17-23-10-2022) .xlsx

TKB TUẦN 11 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (24-30-10-2022)1.1.xlsx

TKB TUẦN 12 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (31-10-06-11-2022)..1.xlsx

TKB TUẦN 13 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (07-13-112022)..1.xlsx

TKB TUẦN 14 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (14-20-112022)1.2.xlsx

TKB TUẦN 15 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (21-27-11-2022)1.xlsx

TKB TUẦN 16 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (28-11-04-12-2022)1.2.xlsx

TKB TUẦN 17 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (05-11-12-2022)1.2.xlsx

TKB TUẦN 18 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (12-18-12-2022)1.3.xlsx

TKB TUẦN 19 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (19-25-12-2022).1.2.xlsx

TKB TUẦN 20 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (26-12-01-01-2023).1.2.xlsx

TKB TUẦN 21 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (02-08-01-2023)1.4.xlsx

TKB TUẦN 22 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (09-15-01-2023)1.3.xlsx

TKB TUẦN 23 (NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 16-22-01-2023).xlsx

TKB TUẦN 24 (NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 23-29-01-2023).xlsx

TKB TUẦN 25 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023(30-1-05-02-2023)2.3.xlsx

TKB TUẦN 26 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023(06-12-02-2023)1.xlsx

TKB TUẦN 27 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023(13-19-02-2023)1.xlsx

TKB TUẦN 28 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (20-26-02-2023)1.xlsx

TKB TUẦN 29 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (27-2-05-3-2023)1.xlsx

TKB TUẦN 30 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (06-12-3-2023)1.1.xlsx

TKB TUẦN 31 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (13-19-3-2023).1.3xlsx

TKB TUẦN 32 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (20-26-3-2023)x.xlsx

TKB TUẦN 33 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (27-3-02-4-2023)2.3.xlsx

TKB TUẦN 34 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (03-09-4-2023)2.2.xlsx

TKB TUẦN 35 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (10-16-4-2023)2.2.xlsx

TKB TUẦN 36 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (17-23-4-2023)x.xlsx

TKB TUẦN 37 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (24-30-4-2023)XX.xlsx

TKB TUẦN 38 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (01-07-5-2023)X.xlsx

TKB TUẦN 39 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (08-14-5-2023)X.xlsx

TKB TUẦN 40 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (15-21-5-2023)xx.xlsx

TKB TUẦN 41 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (22-28-5-2023)X.xlsx

TKB TUẦN 42 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (29-5-04-6-2023)Y.xlsx

TKB TUẦN 43 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (05-11-6-2023)x.xlsx

TKB TUẦN 44 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (12-18-6-2023)Y.xlsx

TKB TUẦN 45 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (19-25-6-2023)Y.xlsx

TKB TUẦN 46 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (26-6-02-7-2023)x.xlsx