Tuyển sinh
Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

TKB TUẦN 23 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 (17-23-01-2022).xlsx

TKB TUẦN 24 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022(24-30-01-2022).xlsx

TKB TUẦN 25 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022(31-1-06-02-2022).xlsx

TKB TUẦN 26 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022(07-13-02-2022).xlsx

TKB TUẦN 27 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022(14-20-02-2022).xls

TKB TUẦN 28.2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022(21-27-02-2022).xlsx

TKB TUẦN 29.1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022(28-02-06-3-2022).xlsx

TKB TUẦN 30 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 (07-3-13-3-2022).xlsx

TKB TUẦN 31 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 (14-20-3-2022).xlsx

TKB TUẦN 32 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 (21-27-3-2022).xlsx

TKB TUẦN 33 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 (28-3-3-4-2022).xlsx

TKB TUẦN 34 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 (04-10-4-2022).xlsx

TKB TUẦN 35 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 (11-17-4-2022).xlsx

TKB TUẦN 36 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 (18-24-4-2022).xlsx

TKB TUẦN 37 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 (25-4-01-5-2022).xlsx

TKB TUẦN 38 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 (02-08-5-2022).xlsx

TKB TUẦN 39 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 (09-15-5-2022).xlsx

TKB TUẦN 40 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 (16-22-5-2022).xlsx

TKB TUẦN 41 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 (23-29-5-2022).xlsx

TKB TUẦN 42 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 (30-5-05-6-2022).xlsx

TKB TUẦN 43 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 (06-12-6-2022).xlsx

TKB TUẦN 44 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 (13-19-6-2022).xlsx

TKB TUẦN 45 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 (20-26-6-2022).xlsx

TKB TUẦN 46 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 (27-6-01-7-2022).xlsx