Tuyển sinh
Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (18-24-01-21).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25-31-01-21).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25 (01-07-02-21) NGHỈ DỊCH.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 26 (08-14-02-21- NGHỈ TẾT).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27 (15-21-02-21- NGHỈ TẾT).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22-28-02-21) NGHỈ DỊCH.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (01-07-3-21) NGHỈ DỊCH.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 ĐÃ SỬA (08-14-03-21).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 ĐÃ SỬA (15-21-03-21).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 ĐÃ SỬA (22-28-03-21).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ĐÃ SỬA (29-3-4-4-21).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 ĐÃ SỬA (05-11-4-21).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 ĐÃ SỬA (12-18-4-21).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 ĐÃ SỬA (19-25-4-21).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 ĐÃ SỬA (26-4-2-5-21).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 HỌC ONLINE (03-09-5-21).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 HỌC ONLINE (10-16-5-21).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 HỌC ONLINE (17-23-5-21).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 HỌC ONLINE (24-30-5-21).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 HỌC ONLINE (31-5-6-6-21).xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 HỌC ONLINE (07-13-6-21).xlsx

KẾ HOẠCH THI ONLINE TUẦN 43 KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021.xls

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 HỌC ONLINE (14-20-6-21).xlsx

LỊCH THI ONLINE TUẦN 44 KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021.xls

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 HỌC ONLINE (21-27-6-21).xlsx

LỊCH THI ONLINE TUẦN 45 KỲ II. NĂM HỌC 2020 - 2021.xls

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 HỌC ONLINE (28-6-04-7-21).xlsx

LỊCH THI ONLINE TUẦN 46 KỲ II. NĂM HỌC 2020 - 2021.xls

LỊCH THI ONLINE TUẦN 47 KỲ II. NĂM HỌC 2020 - 2021.xls

LỊCH THI ONLINE TUẦN 48 (CÁC LỚP HỌC LẠI) KỲ II. NĂM HỌC 2020 - 2021.xls

LỊCH THI ONLINE TUẦN 49 (CÁC LỚP HỌC LẠI) KỲ II. NĂM HỌC 2020 - 2021.xls

LỊCH THI ONLINE TUẦN 50 (CÁC LỚP HỌC LẠI) KỲ II. NĂM HỌC 2020 - 2021.xls

LỊCH THI ONLINE TUẦN 51 (CÁC LỚP HỌC LẠI) KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021.xls

LỊCH THI ONLINE TUẦN 52 (CÁC LỚP HỌC LẠI) KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021.xls